Grunnleggende bedriftsøkonomi

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Vår 2019

 • Innhold

  Dette er et introduksjonskurs i bedriftsøkonomi. Kurset skal gi studentene en innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene innen bedriftsøkonomi, og kurset danner grunnlag for de etterfølgende BED-fagene, særlig BED5, Økonomisystemer og -styring. 

  Den første delen av kurset omhandler grunnleggende kostnadsteori, herunder relevante kostnader, samt volum og resultatanalyse. Det gis også en introduksjon til investeringsanalyse. 

  Andre del av kurset omhandler informasjon, og bruk av informasjon fra driftsregnskapet, både til kalkulasjons, beslutnings- og kontrollformål. Utarbeidelse av standardkostregnskap, avviksanalyse og budsjett er sentrale tema.

 • Læringsutbytte

  En student har etter fullført kurs følgende læringsutbytte

   Kunnskap

  • God kjennskap til kostnadsbegrepet (periodisering) og god forståelse for kostnaders variabilitet.
  • God kjennskap til fordeling av kostnader fra kostnadsart til kostnadssted.
  • Forstår de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved tradisjonell kalkulasjon.

  Ferdigheter

  • Kan identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kan dermed løse ulike beslutningsproblemer.
  • Kan utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsmetoden.
  • Kan utarbeide driftsregnskap.
  • Kan foreta avviksanalyse og foreslå iverksetting av tiltak.
  • Kan utarbeide resultat-, likviditets-, og balansebudsjett.
  • Kan utføre investeringsanalyser ved hjelp av nåverdimetoden.
  • Kan foreta lønnsomhetsvurderinger på basis av internrentemetoden.

  Generell kompetanse

  • Er i stand til å kommuniser de ovennevnte elementer knyttet til kunnskap og ferdigheter
  • Kan anvende denne innsikten på praktiske problemstillinger

 • Undervisningsopplegg

  • Plenumsforelesninger
  • Oppgaveløsning i grupper

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer BED011 Driftsregnskap og budsjettering.

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk deltagelse på minst 4 av 6 runder med gruppeundervisning.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig eksamen

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Kjell Gunnar Hoff (med bidrag fra Trond Bjørnenak), BED011 Driftsregnskap og budsjettering - en sammenstilt lærebok for NHH, 2013

  • Består av relevante artikler fra følgende bøker:
  • Hoff, Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, (GBA), 6. utgave, Universitetsforlaget.
  • Hoff (med bidrag av Bjørnenak), Driftsregnskap og budsjettering (DB), 5. utgave, Universitetsforlaget.

  Kjell Gunnar Hoff og Jan Erik Hoff, BED011 Driftsregnskap og budsjettering - en sammenstilt arbeidsbok for NHH, 2013

  • Består av oppgaver fra:
  • Hoff, Arbeidsbok til Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 6. utgave, Universitetsforlaget.
  • Hoff, Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering, 5. utgave, Universitetsforlaget

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Lars Ivar Oppedal Berge, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Professor Øystein Foros, Institutt for foretaksøkonomi