Grunnleggende bedriftsøkonomi

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Vår 2023

 • Innhold

  Dette er et introduksjonskurs i bedriftsøkonomi. Kurset skal gi studentene en innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene innen bedriftsøkonomi, og kurset danner grunnlag for de etterfølgende BEDfagene, særlig BED5, Økonomisystemer og -styring. Den første delen av kurset omhandler grunnleggende kostnadsteori, herunder relevante kostnader, samt volum og resultatanalyse. Det gis også en introduksjon til investeringsanalyse. Andre del av kurset omhandler informasjon, og bruk av informasjon fra driftsregnskapet, både til kalkulasjons, beslutnings- og kontrollformål. Utarbeidelse av standardkostregnskap, avviksanalyse og budsjett er sentrale tema.

 • Læringsutbytte

  En student har etter fullført kurs følgende læringsutbytte

  Kunnskap

  • God kjennskap til kostnadsbegrepet (periodisering) og god forståelse for kostnaders variabilitet.
  • God kjennskap til fordeling av kostnader fra kostnadsart til kostnadssted.
  • Forstår de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved tradisjonell kalkulasjon.

  Ferdigheter

  • Kan identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kan dermed løse ulike beslutningsproblemer.
  • Kan utarbeide kalkyler etter selvkost, bidrags- og ABC-metoden.
  • Kan utarbeide driftsregnskap.
  • Kan foreta avviksanalyse og foreslå iverksetting av tiltak.
  • Kan utarbeide resultat-, likviditets-, og balansebudsjett.
  • Kan utføre investeringsanalyser ved hjelp av nåverdimetoden.
  • Kan foreta lønnsomhetsvurderinger på basis av internrentemetoden.

  Generell kompetanse

  • Er i stand til å kommuniser de ovennevnte elementer knyttet til kunnskap og ferdigheter
  • Kan anvende denne innsikten på praktiske problemstillinger

 • Undervisningsopplegg

  • Digitale introduksjonsvideoen
  • Plenumsforelesninger
  • Oppgaveløsning i grupper

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer BED011 Driftsregnskap og budsjettering.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk deltakelse på minst 4 av 6 runder med gruppeundervisning. Det vil være tilbud om ordinær fysisk gruppeundervisning.

  Merk: Det kan forekomme obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

  NB: Bestått eksamen høst 2020 eller vår 2021 vil også telle som obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) høsten 2021 eller senere.

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig hjemmeeksamen

  Det blir arrangert vurdering i BED1 våren 2023 for studenter som har gyldige arbeidskrav.

  Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  NB: Merk at det er ny versjon av sammenstilt lærebok fom høsten 2020.

  Kjell Gunnar Hoff (med bidrag fra Trond Bjørnenak), BED1 Grunnleggende Bedriftsøkonomi - en sammenstilt lærebok for NHH, 2020

  Består av relevante artikler fra følgende bøker:

  • Hoff, Økonomistyring 1. Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, (GBA), 8. utgave, Universitetsforlaget.
  • Hoff (med bidrag av Bjørnenak), Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering (DB), 7. utgave, Universitetsforlaget.

  Kjell Gunnar Hoff og Jan Erik Hoff, BED1 Grunnleggende Bedriftsøkonomi - en sammenstilt arbeidsbok for NHH, 2020

  Består av oppgaver fra:

  • Hoff, Arbeidsbok til Økonomistyring 1. Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 8. utgave, Universitetsforlaget.
  • Hoff, Arbeidsbok til Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering, 7. utgave, Universitetsforlaget

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Lars Ivar Oppedal Berge, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Professor Øystein Foros, Institutt for foretaksøkonomi (hovedkursansvarlig)