Grunnleggende bedriftsøkonomi

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Vår 2021

 • Innhold

  Dette er et introduksjonskurs i bedriftsøkonomi. Kurset skal gi studentene en innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene innen bedriftsøkonomi, og kurset danner grunnlag for de etterfølgende BED-fagene, særlig BED5, Økonomisystemer og -styring. 

  Den første delen av kurset omhandler grunnleggende kostnadsteori, herunder relevante kostnader, samt volum og resultatanalyse. Det gis også en introduksjon til investeringsanalyse. 

  Andre del av kurset omhandler informasjon, og bruk av informasjon fra driftsregnskapet, både til kalkulasjons, beslutnings- og kontrollformål. Utarbeidelse av standardkostregnskap, avviksanalyse og budsjett er sentrale tema.

 • Læringsutbytte

  En student har etter fullført kurs følgende læringsutbytte

   Kunnskap

  • God kjennskap til kostnadsbegrepet (periodisering) og god forståelse for kostnaders variabilitet.
  • God kjennskap til fordeling av kostnader fra kostnadsart til kostnadssted.
  • Forstår de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved tradisjonell kalkulasjon.

  Ferdigheter

  • Kan identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kan dermed løse ulike beslutningsproblemer.
  • Kan utarbeide kalkyler etter selvkost, bidrags- og ABC-metoden.
  • Kan utarbeide driftsregnskap.
  • Kan foreta avviksanalyse og foreslå iverksetting av tiltak.
  • Kan utarbeide resultat-, likviditets-, og balansebudsjett.
  • Kan utføre investeringsanalyser ved hjelp av nåverdimetoden.
  • Kan foreta lønnsomhetsvurderinger på basis av internrentemetoden.

  Generell kompetanse

  • Er i stand til å kommuniser de ovennevnte elementer knyttet til kunnskap og ferdigheter
  • Kan anvende denne innsikten på praktiske problemstillinger

 • Undervisningsopplegg

  • Plenumsforelesninger (disse blir filmet og lagt ut)
  • Digitale forelesninger
  • Oppgaveløsning i grupper (både fysiske grupper og på Zoom)

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer BED011 Driftsregnskap og budsjettering.

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk deltakelse på minst 4 av 6 runder med gruppeundervisning.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

  NB: Høsten 2020 er det pga. koronasituasjonen ikke krav til kursgodkjenning i BED1. Dette gjelder også våren 2021.

  Studentene oppfordres likevel til å delta på gruppeundervisning.

  Bestått eksamen høst 2020 eller vår 2021 vil telle som kursgodkjenning høsten 2021 eller senere.

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen

   

   

  OPPDATERT 13. oktober 2020:

  Skoleeksamen blir høsten 2020 omgjort til: 4-timers individuell hjemmeeksamen på samme tidspunkt som den opprinnelige eksamenen.

   

  Karakterskala: A-F

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  NB: Merk at det er ny versjon av sammenstilt lærebok fom høsten 2020.

  Kjell Gunnar Hoff (med bidrag fra Trond Bjørnenak), BED1 Grunnleggende Bedriftsøkonomi - en sammenstilt lærebok for NHH, 2020

  Består av relevante artikler fra følgende bøker:

  • Hoff, Økonomistyring 1. Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, (GBA), 8. utgave, Universitetsforlaget.
  • Hoff (med bidrag av Bjørnenak), Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering (DB), 7. utgave, Universitetsforlaget.

  Kjell Gunnar Hoff og Jan Erik Hoff, BED1 Grunnleggende Bedriftsøkonomi - en sammenstilt arbeidsbok for NHH, 2020

  Består av oppgaver fra:

  • Hoff, Arbeidsbok til Økonomistyring 1. Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 8. utgave, Universitetsforlaget.
  • Hoff, Arbeidsbok til Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering, 7. utgave, Universitetsforlaget

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

 

OPPDATERT 13. oktober 2020: Vurderingsformen ble endret som følge av den pågående koronapandemien. Se under «Vurdering» for mer informasjon.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Lars Ivar Oppedal Berge, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Professor Øystein Foros, Institutt for foretaksøkonomi