Foretaksrett

ACC440-OSL Foretaksrett

Høst 2024

 • Innhold

  • De juridiske emnene skal gi studentene kunnskap om de rettsområdene en praktiserende revisor særlig vil arbeide med. En rettslig problemstilling vil i praksis ofte berøre flere rettsområder. For eksempel kan man betrakte tilfellet der verdier er overført fra et aksjeselskap til en tredjeperson både fra et selskapsrettslig og et konkursrettslig ståsted. Tilsvarende vil ofte børs-, skatte- eller avgiftsrettslige problemstillinger påvirke selskapsrettslige transaksjoner. Det er derfor viktig at studentene i størst mulig grad forstår sammenhengen mellom de juridiske fag og ser at kunnskap innen et rettsområde kan lette læringen av et annet rettsområde.
  • I selskapsrett dekkes blant annet disse emnene: Eierformer i næringslivet, aksjen som eierandel i et aksje- eller allmennaksjeselskap (herunder retten til å selge en aksje), kravene til minimumskapital i aksje- og allmennaksjeselskaper, lovverkets krav om at kapitalgrunnlaget skal være forsvarlig, anvendelse av aksje- og allmennaksjeselskapers midler (herunder aksjeeiernes adgang til å ta ut utbytte), endringer i aksjekapitalen, oppløsning av aksje- og allmennaksjeselskaper, hva er et konsern, hvilke selskaper som dekkes av selskapsloven (herunder ansvarlige selskaper), og det grunnleggende om deltakernes rettigheter og forpliktelser i slike selskaper.
  • I børs- og verdipapirrett dekkes blant annet disse emnene: Det finansielle systems oppbygging og regulering. Verdipapir- og børsrett, herunder finansielle instrumenter, verdipapirforetak, omsetning på regulert marked, informasjonsforpliktelser og forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Kandidaten

  • har god kunnskap om de ulike selskapstyper, og om reglene for erverv av selskapsandeler, selskapenes formues- og heftelsesform og særtrekk ved hver enkelt selskapstype med spesiell vekt på aksje- og allmennaksjeselskap.
  • har god kunnskap om de børs- og verdipapirrettslige reglene av betydning for større foretak. Ha god kunnskap om det finansielle systems oppbygging, rolle og regulering, samt om regler for handel med finansiell instrumenter, herunder innsidehandel, markedsmanipulasjon og urimelige forretningsmetoder.

  Ferdigheter - Kandidaten

  • kan identifisere rettslige problemstillinger, formulere rettsspørsmål og drøfte og løse disse.
  • kan utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike rettskilders relevans og vekt.
  • kan fremstille og drøfte juridiske problemstillinger, enten de gis i form av praktiske eller teoretiske oppgaver.

  Generell kompetanse - Kandidaten

  • har god innsikt i de emner som er dekket i pensum, og kunne se sammenhengen mellom de ulike juridiske emner.
  • har utviklet evnen til å løse rettsspørsmål ved å resonnere selvstendig.
  • har god innsikt i rettskildenes relative vekt, for eksempel at en klar lovtekst tillegges stor vekt og at en dom fra Høyesterett har større vekt enn en dom fra underrettene.
  • kan analysere rettsspørsmål og formidle sin analyse til fremtidige kunder og oppdragsgivere på en forståelig måte.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisning gis som forelesninger i auditorium. Under forelesningene vil det bli gitt oppgaver som studentene skal drøfte i små grupper, såkalte «summeoppgaver». En eller flere grupper legger muntlig frem sin løsning, hvoretter foreleser og eventuelt andre studenter kommenterer innholdet.

  I tillegg til forelesninger og egne studier er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

  Gruppebaserte innleveringer.

  Forelesninger og oppgavegjennomgang vil som hovedregel gjennomføres fysisk i auditorium.

 • Overlapping med andre emner

  ACC440 er en fortsettelse av MRR416 og kan ikke tas i kombinasjon med MRR416

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1.Obligatorisk innleveringsoppgave (gruppevis).

  2. Delta på minst 9 timer med case/øvinger

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) .»

  Gyldige arbeidskrav fra MRR416X er gyldig for ACC440

 • Vurderingsordning

  Individuel digital skriftlig skoleeksamen på fire timer som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer og casediskusjoner.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Pensumliste finnes i Leganto

 • Hjelpemidler til eksamen

  TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: Ja. Norges Lover Lovsamlinger med eller uten forskrifter (men uten kommentarer) Særtrykk av lover med eller uten forskrifter (men uten kommentarer) Særtrykk av forskrifter (men uten kommentarer) Jacob Jarøy: Norsk skattelovsamling Ole-Gjems-Onstad: Skattelovsamlingen Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte. Det gis nærmere anbefalinger ved semesterstart med hensyn til hva som den best egnede lovsamlingen.

  Ordbok: èn tospråklig ordbok tillatt

  digital skoleeksamen: lock-mode

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Tormod Torvanger, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (hovedemneansvarlig).

Professor II Johan Giertsen, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Professor II Filip Truyen, advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

André Michaelsen, advokat og partner i Arntzen de Besche advokatfirma.