Finansregnskap

BED2 Finansregnskap

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Emnet Finansregnskap tar for seg både utarbeidelse og analyse av finansregnskap. Hovedformålet er å gi et godt grunnlag for å forstå regnskapsinformasjon. Dette krever kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper, vurderingsregler, oppstillingsplaner for presentasjon og opplysningsplikt i regnskapsloven. Emnet viser hvordan finansregnskapet kan brukes til hensiktsmessige regnskapsanalyser, spesielt analyse av lønnsomhet og risiko. De vanligste måleproblemene i finansregnskapet gjennomgås. Emnet vil også gi en innføring i regnskapsføring av kompliserte transaksjoner som konserndannelse.

  Regnskapsteorien drøfter flere mulige modeller for regnskapsføring, spesielt bruk av historisk kost og bruk av virkelig verdi. Emnet vil diskutere ulike modeller for å belyse styrker og svakheter med den modellen som er lagt til grunn i regnskapsloven. I undervisningen understrekes også den etiske utfordringen i å oppfylle finansregnskapets oppgave som er å gi klar, objektiv, pålitelig og beslutningsrelevant informasjon til eksterne brukere som bedriften er avhengig av. Det gis en rekke historiske eksempler på regnskapsmanipulasjon der informasjon er holdt tilbake eller vridd i strid med allment aksepterte etiske verdier og regnskapsfaglige standarder. Forsøkene på å kvalitetssikre regnskapsinformasjon gjennom lovgivning, og revisors rolle for å skape tillit til informasjonen, blir forklart.

  Emneoversikt:

  1.Grunnleggende regnskapsforståelse

  • Finansregnskapets delrapporter: resultatregnskapet, kontantstrømoppstillingen, balansen og sammenhengen mellom disse.
  • Finansregnskapets formål og brukere
  • Norsk regnskapsregulering
  • Regnskapsteori, -modeller og -prinsipper
  • Aksjeselskaper, skatt, egenkapitaltransaksjoner og konsernstrukturer

  2. Grunnleggende analyse av regnskapet

  • Regnskapskorreksjoner for analyseformål
  • Lønnsomhetsvurdering
  • Risikovurdering

  3. Måling og presentasjon i finansregnskapet

  • Kundefordringer og tap
  • Aksjehandel
  • Varelager og resultatberegning i varehandel
  • Varelager og tilvirkningskostnader i produksjonsbedrifter
  • Kontraktsproduksjon
  • Anleggsmidler og avskrivning/nedskriving

  Gjeld 4. Oppkjøpstransaksjoner •Konsernregnskap

 • Læringsutbytte

  Kandidaten

  Kunnskap

  • forstår formålet med og innholdet i finansregnskapet
  • har kunnskap om nasjonal regulering av finansregnskapet og kan sette denne i et teoretisk perspektiv
  • forstår sammenhenger mellom resultat, balanse og kontantstrømmer
  • forstår hvordan skjønn og usikkerhet påvirker finansregnskapet

  Ferdigheter

  • kan anvende grunnleggende regnskapsprinsipper og vurderingsregler i regnskapsloven
  • kan drøfte andre grunnleggende modeller for regnskapsrapportering
  • kan korrigere et regnskap for analyseformål
  • kan bruke enkle teknikker for lønnsomhets- og risikovurdering av bedrifter ut fra finansregnskapet
  • kan løse sentrale måleproblemer i finansregnskapet
  • kan utarbeide kontantstrømoppstilling for bedrifter med utgangspunkt i resultat- og balanseinformasjon
  • kan utarbeide konsernregnskap på grunnlag av selskapsregnskaper

  Generell kompetanse

  • kan formidle regnskapsfaglig stoff skriftlig
  • kan drøfte informasjonsverdien av en regnskapsrapport for ulike brukere
  • er i stand til å kommunisere økonomisk informasjon redelig i samsvar med regnskapsfaglige standarder

 • Undervisningsopplegg

  Forelesningene vil bestå av teoriforelesninger og oppgavegjennomganger.

  Teoriforelesningene vil startes og avsluttes med fysiske plenumsforelesninger. De fleste teoriforelesningene vil imidlertid være forhåndsinnspilte videoforelesninger.

  Oppgavegjennomgangene foregår fysisk i auditorium. Studentene vil da deles opp i flere klasser for å diskutere oppgaver mens foreleser sirkulerer mellom klassene.

  Det vil også avholdes 5 runder med gruppevis oppgaveløsning, 1 obligatorisk innleveringsoppgave og orakeltjeneste. Disse aktivitetene betjenes av studentassistenter.

  Med unntak av forhåndsinnspilte forelesninger, forutsetter forelesninger og andre aktiviteter fysisk oppmøte og vil ikke bli filmet.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Ingen

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Emnet har én individuell oppgaveinnleveringer som må være godkjent

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) som er oppnådd 2017-2023 vil være gyldig for å ta eksamen høst 2023 og vår 2024. Dersom du har tatt emnet før høsten 2017, stilles det ikke krav om ny obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) ved gjentak.

 • Vurderingsordning

  3-timers individuell digital skoleeksamen.

  Det blir arrangert vurdering i BED2 våren 2024 for studenter som har gyldige arbeidskrav.

  Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle verktøy kreves

 • Litteratur

  Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. 3. utgave. Los Forlag.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3)

  Kalkulator

   Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpe

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023

Eksamen avholdes hvert semester

Emneansvarlig

Førsteamanuensisi Kjell Ove Røsok, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.