Finansregnskap

BED2 Finansregnskap

Vår 2021

 • Innhold

  Finansregnskap inkluderer både utarbeidelse og analyse av finansregnskap. Hovedformålet med kurset er å gi et godt grunnlag for å forstå regnskapsinformasjon, som de fleste studentene vil få et forhold til ved bruk, utarbeidelse eller kontroll. Dette krever kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper, vurderingsregler, oppstillingsplaner for presentasjon og opplysningsplikt i regnskapslov og internasjonale regnskapsstandarder. Regnskapsanalyse innebærer at brukerne klargjør underliggende økonomiske forhold i virksomheten på basis av tilgjengelig regnskapsinformasjon. Vurdering av risiko og lønnsomhet står sentralt i analysene. De vanligste måleproblemene i finansregnskapet gjennomgås i detalj. Kurset vil også gi en innføring i regnskapsføring av kompliserte transaksjoner som fusjon og konserndannelse. For å belyse begrensninger i informasjonsverdien til det transaksjonsbaserte regnskapet, vil også alternative modeller bli tatt opp. Spesielt utdypes den verdibaserte modellen. I undervisningen understrekes også den etiske utfordringen i å oppfylle finansregnskapets oppgave som er å gi klar, objektiv, pålitelig og beslutningsrelevant informasjon til eksterne brukere som bedriften er avhengig av. Det gis en rekke historiske eksempler på regnskapsmanipulasjon der informasjon er holdt tilbake, tåkelagt eller vridd i strid med allment aksepterte etiske verdier og regnskapsfaglige standarder. Forsøkene på å kvalitetssikre regnskapsinformasjon gjennom lovgivning, og revisors rolle for å skape tillit til informasjonen, blir forklart.

   

   

   

  Emneoversikt:

  1. Grunnleggende regnskapsforståelse

  - Finansregnskapets delrapporter: resultatregnskapet, kontantstrømoppstillingen, balansen og       nødvendige sammenhenger. 

  - Regnskapets målformulering, brukere og konflikter

  - Norsk og internasjonal regnskapsregulering (IFRS-regelverket)

  - Transaksjoner, regnskapsføring og bokføringsregler

  - Regnskapsteori, -modeller og prinsipper

  - Aksjeselskaper, skatt, egenkapitaltransaksjoner og konsernstrukturer

   

  2. Grunnleggende analyse av regnskapet

  - Regnskapskorreksjoner for analyseformål

  - Lønnsomhetsvurdering: internrente, rentabilitet og avkastningskrav

  - Risikovurdering

   

  3. Utdyping av regnskapsbasert måling og presentasjon

  - Kundefordringer og tap

  - Beholdninger og resultatberegning i varehandel og aksjetrading

  - Varelager og tilvirkningskostnader i vanlige produksjonsbedrifter

  - Kontraktsproduksjon

  - Anleggsmidler og avskrivning/nedskriving

  - Investeringseiendommer

  - Fastrente- og valutalån

   

  4. Utdyping av oppkjøpstransaksjoner

  - Oppkjøp ved konserndannelse

  -  Fusjon mellom selskaper

 • Læringsutbytte

  En student skal etter fullført kurs ha følgende læringsutbytte

  Kunnskap

  - forstår innholdet i finansregnskapet i lys av sentrale bransjer

  - har kunnskaper om regnskapets nasjonale og internasjonal regulering og formålet med den

  - har grunnleggende forretningsforståelse og innsikt i økonomiske transaksjoner 

  - forstår nødvendige sammenhenger i periodevis resultat- og formuesrapportering

  - erkjenner det vanskelige med periodevis regnskapsrapportering under usikkerhet

  - har kunnskap om hvordan økonomisk virksomhet organiseres og konsernstrukturer

  Ferdigheter

  - mestrer grunnleggende modeller for regnskapsrapportering under usikkerhet

  - kan bruke enkle teknikker for lønnsomhets- og risikovurdering av bedrifter ut fra finansregnskapet

  - kan bistå bedrifter i å løse sentrale måleproblemer ved iverksettelse av norsk og internasjonal regnskapsregulering

  - kan utarbeide kontantstrømoppstilling for bedrifter med utgangspunkt i resultat- og balanseinformasjon

  - kan utarbeide konsernregnskap og fusjonsbalanse på grunnlag av selskapsregnskaper

   

  Generell kompetanse

  - kan formidle regnskapsfaglig stoff skriftlig

  - kan utveksle faglige synspunkter og drøfte informasjonsverdien av en regnskapsrapport for ulike brukere

  - er i stand til å kommunisere økonomisk informasjon redelig i samsvar med juridiske og regnskapsfaglige standarder

 • Undervisningsopplegg

  30 timer plenumsforelesning, 5 runder med gruppevis oppgaveløsning, 2 obligatoriske innleveringsoppgaver. Plenumsforelesningene og gruppeøvingene blir tilgjengelig online.Se nærmere informasjon i Canvas ved emnestart.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer BED020

 • Krav til kursgodkjenning

  Emnet har to oppgaveinnleveringer som må være godkjent for at kandidaten skal få kursgodkjenning.

  Dersom du har tatt emnet før høsten 2017, stilles det ikke krav om kursgodkjenning ved gjentak.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen.

   

  OPPDATERT 13. oktober 2020:

  Skoleeksamen blir høsten 2020 omgjort til: 3-timers individuell hjemmeeksamen på samme tidspunkt som den opprinnelige eksamenen.

   

  Karakterskala: A-F

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle verktøy kreves

 • Litteratur

  Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. Siste utgave. Los Forlag. Ny 3. utgave av pensumboken kommer i løpet av sommeren og skal brukes høsten 2020.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

 

OPPDATERT 13. oktober 2020: Vurderingsformen ble endret som følge av den pågående koronapandemien. Se under «Vurdering» for mer informasjon.

Kursansvarlig

Kjell Ove Røsok og Oddbjørn Sættem, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.