Finansregnskap

BED2 Finansregnskap

Høst 2024

 • Innhold

  Emnet Finansregnskap tar for seg både utarbeidelse og analyse av finansregnskap. Hovedformålet er å gi et godt grunnlag for å forstå regnskapsinformasjon. Dette krever kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper, vurderingsregler, oppstillingsplaner for presentasjon og opplysningsplikt i regnskapsloven. Emnet viser hvordan finansregnskapet kan brukes til hensiktsmessige regnskapsanalyser, spesielt analyse av lønnsomhet og risiko. De vanligste måleproblemene i finansregnskapet gjennomgås. Emnet vil også gi en innføring i regnskapsføring av kompliserte transaksjoner som konserndannelse.

  Regnskapsteorien drøfter flere mulige modeller for regnskapsføring, spesielt bruk av historisk kost og bruk av virkelig verdi. Emnet vil diskutere ulike modeller for å belyse styrker og svakheter med den modellen som er lagt til grunn i regnskapsloven. I undervisningen understrekes også den etiske utfordringen i å oppfylle finansregnskapets oppgave som er å gi klar, objektiv, pålitelig og beslutningsrelevant informasjon til eksterne brukere som bedriften er avhengig av. Det gis historiske eksempler på regnskapsmanipulasjon der informasjon er holdt tilbake eller vridd i strid med allment aksepterte etiske verdier og regnskapsfaglige standarder. Forsøkene på å kvalitetssikre regnskapsinformasjon gjennom lovgivning, og revisors rolle for å skape tillit til informasjonen, blir forklart.

  Bærekraftsrapportering blir stadig viktigere for selskaper. Vi vil kort kommentere hva dette er og hva som er de viktigste forskjellene sammenlignet med finansregnskapet.

  Emneoversikt:

  1. Grunnleggende regnskapsforståelse

  • Finansregnskapets delrapporter: resultatregnskapet, kontantstrømoppstillingen, balansen og sammenhengen mellom disse.
  • Finansregnskapets formål og brukere.
  • Norsk regnskapsregulering.
  • Regnskapsteori, -modeller og -prinsipper.
  • Aksjeselskaper, skatt, egenkapitaltransaksjoner og konsernstrukturer.

  2. Grunnleggende analyse av regnskapet

  • Regnskapskorreksjoner for analyseformål.
  • Lønnsomhetsvurdering.
  • Risikovurdering.

  3. Måling og presentasjon i finansregnskapet med mest vekt på måling av varelager, anleggsmidler og aksjer

  4. Oppkjøpstransaksjoner og konsernregnskap

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • forstår formålet med og innholdet i finansregnskapet
  • har kunnskap om nasjonal regulering av finansregnskapet og kan sette denne i et teoretisk perspektiv
  • forstår sammenhenger mellom resultat, balanse og kontantstrømmer
  • forstår hvordan skjønn og usikkerhet påvirker finansregnskapet

  Ferdigheter

  • kan anvende grunnleggende regnskapsprinsipper og vurderingsregler i regnskapsloven
  • kan drøfte andre grunnleggende modeller for regnskapsrapportering
  • kan korrigere et regnskap for analyseformål
  • kan bruke enkle teknikker for lønnsomhets- og risikovurdering av bedrifter ut fra finansregnskapet
  • kan løse sentrale måleproblemer i finansregnskapet
  • kan utarbeide kontantstrømoppstilling for bedrifter med utgangspunkt i resultat- og balanseinformasjon
  • kan utarbeide konsernregnskap på grunnlag av selskapsregnskaper

  Generell kompetanse

  • kan formidle regnskapsfaglig stoff skriftlig
  • kan drøfte informasjonsverdien av en regnskapsrapport for ulike brukere
  • er i stand til å kommunisere økonomisk informasjon redelig i samsvar med regnskapsfaglige standarder

 • Undervisningsopplegg

  Forelesningene vil bestå av teoriforelesninger og oppgavegjennomganger.

  Teoriforelesningene vil første uken være fysiske plenumsforelesninger. De fleste teoriforelesningene vil imidlertid være forhåndsinnspilte videoforelesninger.

  Oppgavegjennomgangene foregår fysisk i auditorium. Studentene vil da  deles opp i flere klasser for å diskutere oppgaver, 

  Det vil også avholdes 5 runder med gruppevis oppgaveløsning, 1 obligatorisk innleveringsoppgave og orakeltjeneste. Disse aktivitetene betjenes i stor grad av studentassistenter.

  Med unntak av forhåndsinnspilte forelesninger, forutsetter forelesninger og andre aktiviteter fysisk oppmøte og vil ikke bli filmet.

 • Adgangsbegrensing

  Ingen

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Ingen

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Emnet har én individuell oppgaveinnleveringer som må være godkjent.

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) som er oppnådd 2017-2024 vil være gyldig for å ta eksamen høst 2024 og vår 2025. Dersom du har tatt emnet før høsten 2017, stilles det ikke krav om ny obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) ved gjentak.

 • Vurderingsordning

  3-timers digital skoleeksamen.

  Dette emnet har også vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår) for studenter med gyldig arbeidskrav.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle verktøy kreves

 • Litteratur

  Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. 3. utgave. Los Forlag. 

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3) 

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Kjell Ove Røsok, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.