Finansregnskap

BED2 Finansregnskap

Vår 2022

Høst 2022
 • Innhold

  Kurset Finansregnskap tar for seg både utarbeidelse og analyse av finansregnskap. Hovedformålet er å gi et godt grunnlag for å forstå regnskapsinformasjon. Dette krever kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper, vurderingsregler, oppstillingsplaner for presentasjon og opplysningsplikt i Regnskapsloven og internasjonale regnskapsstandarder. Kurset viser hvordan finansregnskapet kan brukes til hensiktsmessige regnskapsanalyser, spesielt analyse av lønnsomhet og risiko. De vanligste måleproblemene i finansregnskapet gjennomgås i detalj. Kurset vil også gi en innføring i regnskapsføring av kompliserte transaksjoner som fusjon og konserndannelse. For å belyse begrensninger i informasjonsverdien til det transaksjonsbaserte regnskapet, vil også alternative modeller bli tatt opp, spesielt den verdibaserte modellen. I undervisningen understrekes også den etiske utfordringen i å oppfylle finansregnskapets oppgave som er å gi klar, objektiv, pålitelig og beslutningsrelevant informasjon til eksterne brukere som bedriften er avhengig av. Det gis en rekke historiske eksempler på regnskapsmanipulasjon der informasjon er holdt tilbake, tåkelagt eller vridd i strid med allment aksepterte etiske verdier og regnskapsfaglige standarder. Forsøkene på å kvalitetssikre regnskapsinformasjon gjennom lovgivning, og revisors rolle for å skape tillit til informasjonen, blir forklart.

  Emneoversikt:

  1. Grunnleggende regnskapsforståelse

  • Finansregnskapets delrapporter: resultatregnskapet, kontantstrømoppstillingen, balansen og sammenhengen mellom disse. 
  • Finansregnskapets formål og brukere
  • Norsk og internasjonal regnskapsregulering (IFRS-regelverket)
  • Transaksjoner, regnskapsføring og bokføringsregler
  • Regnskapsteori, -modeller og -prinsipper
  • Aksjeselskaper, skatt, egenkapitaltransaksjoner og konsernstrukturer

  2. Grunnleggende analyse av regnskapet

  • Regnskapskorreksjoner for analyseformål
  • Lønnsomhetsvurdering: internrente, rentabilitet og avkastningskrav
  • Risikovurdering

  3. Måling og presentasjon i finansregnskapet

  • Kundefordringer og tap
  • Aksjehandel
  • Varelager og resultatberegning i varehandel
  • Varelager og tilvirkningskostnader i produksjonsbedrifter
  • Kontraktsproduksjon
  • Anleggsmidler og avskrivning/nedskriving
  • Gjeld

  4. Oppkjøpstransaksjoner

  • Konsernregnskap
  • Fusjon mellom selskaper

 • Læringsutbytte

  En student skal etter fullført kurs ha følgende læringsutbytte

  Kunnskap

  • forstår formålet med og innholdet i finansregnskapet
  • har kunnskaper om nasjonal og internasjonal regulering av finansregnskapet
  • forstår sammenhenger mellom resultat, balanse og kontantstrømmer
  • forstår hvordan skjønn og usikkerhet påvirker finansregnskapet

  Ferdigheter

  • mestrer grunnleggende modeller for regnskapsrapportering under usikkerhet
  • kan bruke enkle teknikker for lønnsomhets- og risikovurdering av bedrifter ut fra finansregnskapet
  • kan løse sentrale måleproblemer i finansregnskapet
  • kan utarbeide kontantstrømoppstilling for bedrifter med utgangspunkt i resultat- og balanseinformasjon
  • kan utarbeide konsernregnskap og fusjonsbalanse på grunnlag av selskapsregnskaper

  Generell kompetanse

  • kan formidle regnskapsfaglig stoff skriftlig
  • kan diskutere faglige synspunkter og drøfte informasjonsverdien av en regnskapsrapport for ulike brukere
  • er i stand til å kommunisere økonomisk informasjon redelig i samsvar med regnskapsfaglige standarder

 • Undervisningsopplegg

  30 timer plenumsforelesning, 5 runder med gruppevis oppgaveløsning, 1 obligatorisk innleveringsoppgave og orakeltjeneste. Plenumsforelesningene og gruppeøvingene vil som hovedregel gjennomføres fysisk i auditorium og grupperom, men koronapandemien kan medføre behov for digital undervisning. Det vil uansett foreligge et digitalt tilbud for forelesninger og gruppeøvinger.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer BED020

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Emnet har én individuell oppgaveinnleveringer som må være godkjent for at kandidaten skal få kursgodkjenning.

  Dersom du har tatt emnet før høsten 2017, stilles det ikke krav om kursgodkjenning ved gjentak.

 • Vurderingsordning

  3-timers individuell hjemmeeksamen 

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle verktøy kreves

 • Litteratur

  Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. 3. utgave. Los Forlag. 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Eksamen avholdes hvert semester.

Emneansvarlig

Kjell Ove Røsok, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.