Finansregnskap II

MRR452-OSL Finansregnskap II

Vår 2023

 • Innhold

  Kurset tar utgangspunkt i de overordnede målsetningene med finansregnskap og de grunnleggende forutsetningene som gjeldende regnskapspraksis bygger på. Sentrale regnskapsmessige problemstillinger adresseres og gjeldende regnskapsstandarder brukes for å illustrere løsninger på disse. Studentene får gjennom kurset god oversikt over gjeldende IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også.

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskapsrapportering
  • Regnskapsregulering
  • Regnskapsenhet og vurderingsenhet
  • Innregning og periodisering
  • Måling
  • Konsern mv.
  • Presentasjon og noter

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Studenten skal ved fullføring

  • Gå ut med avansert kompetanse i finansregnskap
  • Forstå formålet med finansregnskapet
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om det skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om det sentrale innholdet i International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Ha kunnskap om regulering av finansregnskap og bærekraftsrapportering i Norge

  Ferdigheter ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Kunne anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling, presentasjon og noter på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • Kunne utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Ha god oversikt over IFRS som en plattform for å tilegne seg detaljerte regler i praksis og for selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap gjennom yrkeskarrieren
  • Kunne anvende IFRS til å løse komplekse regnskapsproblemstillinger
  • Kunne redegjøre for relevant norsk regnskapsreguleringer for å løse praktiske problemstillinger.

  Generell kompetanse ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Kunne kommunisere sentralt fagstoff innen finansregnskap som teorier, problemstillinger og løsninger.
  • Kunne stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap
  • Kunne anvende sin kompetanse i finansregnskap i en internasjonal kontekst

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavegjennomganger og egne studier. Forelesningene gjennomføres som hovedregel fysisk i auditorium i Bergen og blir filmet. Oppgavegjennomgangene gjennomføres fysisk både i Bergen og Oslo og blir ikke filmet. Det er kun studenter som er tatt opp på MRR Oslo som har adgang til oppgavegjennomganger i Oslo. Oppgavegjennomgangene er organisert som 4 samlinger á 3 timer.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MRR 412 Finansregnskap I

 • Overlapping med andre emner

  Ingen

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Man må delta på minst 9 timer oppgavegjennomgang. Man må få godkjent gruppebasert innlevering og/eller forberede gruppebasert fremføring. Dersom egen gruppe skal fremføre må man delta i presentasjonen.

  Gjentak: Tidligere kursgodkjenning vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret.

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur

  • Bernhoft, Kvifte og Røsok: IFRS i Norge - en håndbok. 8. utgave. Fagbokforlaget
  • Utvalgte artikler og utdrag fra bøker

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum, blir publisert på Canvas.

  Studentene må også ha tilgang til International Financial Reporting Standards (IFRS).

  Forelesningene, innleveringer og oppgavegjennomganger er en viktig del av pensum i kurset

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Kvifte, S. S. og Johnsen A. Konseptuelle rammeverk for regnskap. 2. utgave, Fagbokforlaget
  • Picker et al. Applying IFRS Standards. Wiley. Fourth Edition, 2016
  • Scott, William R. Financial Accounting Theory. Pearson. Seventh Edition, 2015

 • Hjelpemidler til eksamen

  Lovsamlinger. Særtrykk av Regnskapsloven. IFRS Standards Part A (både rød, blå og "annotaded" utgave er tillatt). Én tospråklig ordbok. Kalkulator

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Kjell Ove Røsok, IRRR