Finansregnskap I

MRR412-OSL Finansregnskap I

Vår 2023

 • Innhold

  Finansregnskapet er ofte fundamentet for en økonoms arbeid. Emnet gir studentene en innføring i komponentene i et regnskap og hvordan lese et regnskap og regnskapsreglene(IFRS) utifra et brukerperspektiv. Studentene får gjennom kurset god oversikt over rammeverket og de sentrale regnskapsreglene under IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også. Studentene får gjennom eksempler og case også øve seg på praktiske regnskapsproblemstillinger. Studentene lærer seg å stille kritiske spørsmål til de enkelte regnskapsregler opp mot IFRS rammeverket, og forstå som bruker at det er fleksibilitet og skjønn i regnskapspraktiseringen.

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskap, brukerperspektivet, relevanse og pålitelighet, regulering
  • IFRS, rammeverket, konsistens mellom standarder og rammeverk, måling og innregning
  • Gjennomgang av sentrale regnskapsregler/-IFRS-standarder: Konsernregnskap, inntekt, varelager, driftsmidler, immaterielle eiendeler, nedskrivning, leieavtaler, forpliktelser og avsetninger, virksomhetssammenslutning, ulike former for innregning av eierinteresser i andre virksomheter, innføring om valuta og finansielle instrumenter og evt. andre temaer

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: En student har ved fullføring

  • Forstått formålet med finansregnskapet
  • Kunnskap om International Financial Reporting Standards (IFRS) rammeverket, sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Kunnskap om de sentrale regnskapsreglene/-standardene i IFRS
  • Kunnskap om sentrale måleproblemer og skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper
  • Kunnskap om regulering av finansregnskap

  Ferdigheter: En student kan ved fullføring

  • Gjøre rede for de sentre regnskapsreglene under IFRS
  • Anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • Utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapsstandarder og -prinsipper
  • Redegjøre for sentrale prinsipper i IFRS rammeverket og kunne sammenholde dem med regnskapsstandarder for å se om det er konsistens

  Generell kompetanse: En student kan ved fullføring

  • Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskap om regnskap og regnskapsregler

 • Overlapping med andre emner

  MRR412 Finansregnskap I er identisk med BUS402 Finansregnskap I.

  BUS402E/MRR412E Financial Accounting I tilsvarer BUS402/MRR412 Finansregnskap I og disse kan ikke kombineres.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Gruppebaserte innlevering. Fremmøte og deltakelse i eventuelle studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver. Dette utgjør 10-15 timer og kursgodkjenning krever 75% oppmøte.

  Kursgodkjenning fra BUS402E/MRR412E er gyldig for BUS402/MRR412.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, casediskusjoner og oppgaver.

  Eksamensoppgavene vil bli gitt på norsk, men vedlegg kan forekomme på engelsk. I tillegg til norsk kan eksamen også besvares på engelsk eller delvis engelsk.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Picker et al. Applying IFRS Standards. Wiley. Fourth Edition, 2016
  • Sammendrag av utvalgte IFRS: IFRS Plus tilgjengelig på web hos Deloitte.com
  • Utvalgte artikler

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Itslearning.

  Forelesningene, innlevering, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i kurset.

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  Scott, William R. Financial Accounting Theory. Pearson. Seventh Edition, 2015

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2019

Emneansvarlig

Kursansvarlig: Finn Kinserdal, førsteamanuensis, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Annen foreleser:

Terje Heskestad, førsteamanuenis II, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH