Finansregnskap I

ACC401N-OSL Finansregnskap I

Vår 2024

 • Innhold

  Finansregnskapet er ofte fundamentet for en økonoms arbeid. Emnet gir studentene en innføring i komponentene i et regnskap og hvordan lese et regnskap og regnskapsreglene (IFRS) utifra et brukerperspektiv. Studentene får gjennom emnet god oversikt over rammeverket og de sentrale regnskapsreglene under IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også. Studentene får gjennom eksempler og case også øve seg på praktiske regnskapsproblemstillinger. Studentene lærer seg å stille kritiske spørsmål til de enkelte regnskapsregler opp mot IFRS rammeverket, og forstå som bruker at det er fleksibilitet og skjønn i regnskapspraktiseringen.

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskap, brukerperspektivet, relevanse og pålitelighet, regulering
  • IFRS, rammeverket, konsistens mellom standarder og rammeverk, måling og innregning
  • Gjennomgang av sentrale regnskapsregler/-IFRS-standarder: Konsernregnskap, inntekt, varelager, driftsmidler, immaterielle eiendeler, nedskrivning, leieavtaler, forpliktelser og avsetninger, virksomhetssammenslutning, ulike former for innregning av eierinteresser i andre virksomheter, innføring om valuta og finansielle instrumenter og evt. andre temaer

 • Læringsutbytte

  Kunnskap:

  Kandidaten

  • Forstår formålet med finansregnskapet
  • Har kunnskap om International Financial Reporting Standards (IFRS) rammeverket, sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Har kunnskap om de sentrale regnskapsreglene/-standardene i IFRS
  • Har kunnskap om sentrale måleproblemer og skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper
  • Har kunnskap om regulering av finansregnskap

   

  Ferdigheter:

  Kandidaten

  • Kan gjøre rede for de sentrale regnskapsreglene under IFRS
  • Kan anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • Kan utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapsstandarder og -prinsipper
  • Kan redegjøre for sentrale prinsipper i IFRS rammeverket og kunne sammenholde dem med regnskapsstandarder for å se om det er konsistens

   

  Generell kompetanse:

  Kandidaten

  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kan stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, studentpresentasjoner, casediskusjoner, innleveringsoppgaver og gruppepresentasjoner.

  Alle forelesninger - unntatt presentasjoner og diskusjoner/oppgaveløsning i klassen vil også bli tatt opp og lagt ut i etterkant.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskap om regnskap og regnskapsregler (eksempel BED2 på NHH som primært omhandler god norsk regnskapsskikk).

 • Overlapping med andre emner

  ACC401N er en fortsettelse av BUS402 Finansregnskap I og MRR412 Finansregnskap I.

  Emnet overlapper også i sin helhet med ACC401E (på engelsk).

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1. Gruppebasert skriftlig innlevering. 

  2. Delta på minst 9 timer med case/øvinger

  Tidligere arbeidskrav fra BUS402/MRR412 (både N og E) og ACC401E er gyldig for ACC401N.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til obligatorisk aktivitet (arbeidskrav).

 • Vurderingsordning

  Skriftlig digital 4 timers individuel skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, casediskusjoner og oppgaver.

  Eksamensoppgavene vil bli gitt på norsk, men vedlegg kan forekomme på engelsk. I tillegg til norsk kan eksamen også besvares på engelsk eller delvis engelsk.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Noe bruk av Excel for konsolideringsøvelser/gruppeoppgaver.

  Wiseflow på eksamen (men ikke krav om bruk av Excel el.l.)

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • IFRS i Norge, siste utgave (utvalgte kapitler)
  • Sammendrag av utvalgte IFRS: IFRS Plus tilgjengelig på web http://www.iasplus.com/en/standards/ifrshttp://http://www.iasplus.com/en/standards/ifrswww.iasplus.com/en/standards/ifrs
  • Utvalgte artikler
  • En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Canvas.
  • Forelesningene, innlevering, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i emnet.

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Scott, William R. Financial Accounting Theory. Pearson. Seventh Edition, 2015

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator 

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbudt høsten 2023.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Finn Kinserdal, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Annen foreleser:

Førsteamanuensis II Terje Heskestad, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH/UiA