Etikk, økonomi og bærekraft

SAM1A Etikk, økonomi og bærekraft

Høst 2024

 • Innhold

  Emnet viser hvordan etisk teori og samfunnsøkonomiske ideer er avgjørende for å forstå utfordringer knyttet til å sikre en bærekraftig utvikling for både mennesker og miljø.

  Emnet presenterer sentrale posisjonene innen normativ etikk (teorier om hva som er rett og galt) og studier av hvordan oppfatninger av hva som rett og galt påvirker folks valg. Emnet gir også en innføring i sentrale ideer i samfunnsøkonomi: Hvordan fungerer en markedsøkonomi når folk tar rasjonelle valg og myndighetene har gjort en god jobb med å regulere markedene? Hva skjer når dette ikke er tilfelle? 

  Med utgangspunkt i etisk teori og samfunnsøkonomi diskuteres en rekke fundamentale utfordringer knyttet å sikre at samfunnet er bærekraftig. Temaer inkluderer rettferdig inntektsfordeling, miljøproblemer, bedrifters samfunnsansvar, økonomisk kriminalitet, tillit og diskriminering.

 • Læringsutbytte

  Ved emnets avslutning, kan studenten:

  Kunnskap

  • Beskrive og forklare begreper og sentrale spørsmål og posisjoner i etisk teori (normativ etikk).
  • Forklare sammenhengen mellom etikk og motivasjon (positiv etikk).
  • Forklare hvordan økonomi handler om forvaltning av knappe ressurser, og ut fra det beherske alternativtenkning.
  • Forklare hvorfor fullkomne markeder gir en effektiv bruk av ressursene, og kjenne til ulike former for markedssvikt.
  • Diskutere bedrifters samfunnsansvar.
  • Forklare argumenter for og imot økonomisk ulikhet.
  • Beskrive og forklare hvordan tillit kan bygges i en virksomhet og hvordan økonomisk kriminalitet kan reduseres.
  • Drøfte hvordan samfunnsøkonomiske verktøy kan brukes for å definere, forklare, og bidra til en mer bærekraftig utvikling.
  • Drøfte etiske sider ved globalisering og menneskeskapte klimaendringer.

  Ferdigheter

  • Identifisere moralske dilemmaer.
  • Redegjøre for sentrale temaer og begreper i samfunnsøkonomi.
  • Anvende normativ etikk og økonomiske teori til å analysere utfordringer med en bærekraftig utvikling.
  • Anvende positive etikk til å ta bedre beslutninger.
  • Utvikle strategier for å forbedre virksomheters renommé.

  Generell kompetanse

  • Vurdere etiske problemstillinger i de øvrige fagene på NHH.
  • Forklare de grunnleggende utfordringene knyttet til å sikre at samfunnet har en bærekraftig utvikling.
  • Identifisere etiske problemstillinger i en markedsøkonomi.
  • Forstå fordelene ved en eksperimentell metode.
  • Vurdere det grunnleggende skillet mellom positive og normative spørsmål.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen vil bestå av fysiske plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og én obligatorisk gruppebasert muntlig presentasjon. 

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle krav til forkunnskaper

 • Overlapping med andre emner

  Emnet overlapper med IKE1 (3,8 studiepoeng)og SAM1 (3,8, studiepoeng)  

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Studentene må delta i minst 8 av 12 eksperimenter/surveys som gjennomføres i klassen. 

 • Vurderingsordning

  Digital skoleeksamen (5 timer). 

  Dette emnet har også vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår) for studenter med gyldig arbeidskrav.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Pensumlisten er tilgjengelig i Leganto.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024.

Emneansvarlig

Professor Alexander W. Cappelen, Institutt for Samfunnsøkonomi