Differens- og differensiallikninger

MAT11 Differens- og differensiallikninger

Vår 2022

 • Innhold

  Kurset gir en innføring i grunnbegreper og løsningsmetoder. Bruk av programvaren MAPLE er integrert i kurset. Kurset er delt i fire deler.

  Del 1 omhandler basale differensiallikninger og systemer av differensiallikninger.

  Del 2 tar for seg lineær og ikke-lineær stabilitetsanalyse av differensiallikninger. Lokale og globale Liapunov-funksjoner introduseres.

  Del 3 omhandler basale differenslikninger.

  Del 4 er en innføring i klassisk optimal kontrollteori av en klasse av problemer som består av helt frie eller helt bundne endebetingelser med lav dimensjon.

 • Læringsutbytte

  KUNNSKAPER  

  Studentene behersker grunnleggende begreper i differensiallikninger og differenslikninger med sikte på anvendelse i økonomiske fag.

   

  FERDIGHETER

  Etter fullført kurs kan studentene løse

  • noen typer første ordens differensiallikninger (nemlig lineære, separable, Bernoullis og projektive);
  • systemer av lineære første ordens differensiallikninger;
  • lineære, homogene og inhomogene høyere ordens differensiallikninger, også ved bruk av variabelskifter;
  • noen typer lineære, homogene og inhomogene (første ordens og høyere ordens) differenslikninger.

  Studentene kan også

  • gjennomføre grunnleggende lineær og ikke-lineær stabilitetsanalyse av autonome (første ordens og høyere ordens) differensiallikninger og systemer av første ordens differensiallikninger;
  • gjennomføre stabilitetsanalyse av autonome lineære differenslikninger med konstante koeffisienter; 
  • avgjøre eksistens og entydighet av løsninger for differensiallikninger;
  • formulere og løse enklere økonomiske problemstillinger ved bruk av optimal kontrollteori i kontinuerlig tid;
  • bruke matematisk programvare, MAPLE.

   

  GENERELL KOMPETANSE

  Studentene kan lese og tilegne seg økonomisk teori som bruker differensiallikninger og differenslikninger.

 • Undervisningsopplegg

  i)   Plenumsforelesninger: 2 x (2x45) / uke  (med videoopptak)

  ii)  PC-lab: en gang 2x45

  Det vil bli mulig å følge kurset digitalt.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset er delvis basert på MET1 Matematikk for Økonomer og MAT10 Analyse og Lineær Algebra. Det anbefales at studentene har bestått eksamen i disse kursene.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT011

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning gis på bakgrunn av to obligatoriske innleveringer (en skriftlig innlevering og en flervalgsprøve i Canvas). Disse innleveringene må være bestått for at man skal kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

  Vurderingsformen i dette emnet ble endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen på kort varsel høsten 2021.
  Gjentakseksamen våren 2022 settes derfor opp som skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  MAPLE. Pensum er dekket av MAPLE-ark på nettsiden til kurset.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  i)  K. Sydsæter: Matematisk analyse, bind 2: Kap.: 1, 2, 3, 9 og 12;

  ii) Utvalgte notater/overheads tilgjengelig i Canvas.

   

  Anbefalt litteratur: ingen spesiell.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Professor Roman Kozlov, Institutt for foretaksøkonomi.