Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur

SPA20 Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  SPA20 Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur er andre emne i spansk valgfag. Emnet gir studentene et godt grunnlag for å kommunisere effektivt muntlig og skriftlig på spansk i profesjonelle sammenhenger. Studentene får relevant innsikt i økonomi, samfunn og kultur i dagens Spania og Latin-Amerika, inkludert etiske betraktninger og bærekraftutfordringer som berører handelsvirksomheten.

 • Læringsutbytte

  Studenten har/kan ved fullført kurs:

   

  Kunnskaper

  -          gode kunnskaper om forretningskultur og - kommunikasjon i den spansktalende verden, med særlig fokus på kulturforskjeller og likheter mellom Spania / Latin-Amerika og Norge

  -          gode kunnskaper om relevante økonomiske, sosiale og politiske forhold i de største spansktalende landene

  -  grunnleggende kunnskaper om klimautfordringer og sosial urettferdighet som kan oppstå som følge av handelsvirksomhet med spansktalende land

   

  Ferdigheter

  -          kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i jobbsammenheng

  -          forstå og gjengi innholdet i spanske avisartikler om spansk og latinamerikansk økonomi, samfunn og kultur

  -          holde en presentasjon om tema innen økonomi, samfunn og kultur på spansk

  -          føre en samtale på spansk om dagsaktuelle temaer innen økonomi, samfunn og kultur

  -          uttrykke / argumentere for sin mening i en jobbrelatert situasjon på spansk

  -          kommunisere komplekse saksforhold skriftlig på spansk: skrive rapporter og e-poster, beskrive økonomiske data

   

  Generell kompetanse

  -          god innsikt i kommunikasjonsprinsipper og kulturforskjeller for muntlig og skriftlig fagkommunikasjon på spansk

  -          kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i privat sammenheng og i jobbsammenheng

  -          holde seg oppdatert på økonomi, samfunn og kultur i Spania og Latin-Amerika ved å lese spanskspråklige aviser og rapporter

  - Bevissthet rundt bærekraftig utvikling gjennom kunnskap om landsspesifikke bærekraftutfordringer

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning, med en blanding av forelesning, case-jobbing, samtaler på spansk om pensumstoff, gruppearbeid, muntlige presentasjoner og skriveoppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til emnet forutsetter at SPA10 er bestått.

 • Overlapping med andre emner

  SPA20 overlapper med SPA11 og SPA12. Studenter som har tatt SPA11 og/eller SPA12 vil ikke få uttelling for SPA20.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1 muntlig presentasjon og 3 skriftlige oppgaver.

 • Vurderingsordning

  Digital skoleeksamen 4 timer (50%).

  Muntlig eksamen 20 minutter (50 %). 

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig (karakterskala A-F). Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

  SPA20 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Bokstavkarakterer (A-F)

 • Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverktøy  og databaser som er tilgjengelige via www og biblioteket.

 • Litteratur

  Kompendium av artikler og bokkapitler, avisartikler, case og annet materiale lagt ut på Leganto og Canvas.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Spansk-spansk og/eller spansk-norsk/norsk-spansk papirordbok.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og spansk
Semester

Tilbys høst 2023.

Emneansvarlig

Beate Sandvei, førsteamanuensis, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (hovedansvarlig)

Margrete Dyvik Cardona, førsteamanuensis, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon