Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur (B2)

SPA20 Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur (B2)

Høst 2024

 • Innhold

  SPA20 Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur er andre emne i spansk valgfag. Emnet gir studentene et godt grunnlag for å kommunisere effektivt muntlig og skriftlig på spansk i profesjonelle sammenhenger. Studentene får relevant innsikt i økonomi, samfunn og kultur i dagens Spania og Latin-Amerika, inkludert etiske betraktninger og bærekraftutfordringer som berører handelsvirksomheten.

  Nivå (CEFR): B2

 • Læringsutbytte

  Studenten har/kan ved fullført emnet:

   

  Kunnskaper

  -          gode kunnskaper om forretningskultur og - kommunikasjon i den spansktalende verden, med særlig fokus på kulturforskjeller og likheter mellom Spania / Latin-Amerika og Norge

  -          gode kunnskaper om relevante økonomiske, sosiale og politiske forhold i de største spansktalende landene

  -  grunnleggende kunnskaper om klimautfordringer og sosial urettferdighet som kan oppstå som følge av handelsvirksomhet med spansktalende land

   

  Ferdigheter

  -          kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i jobbsammenheng

  -          forstå og gjengi innholdet i spanske avisartikler om spansk og latinamerikansk økonomi, samfunn og kultur

  -          holde en presentasjon om tema innen økonomi, samfunn og kultur på spansk

  -          delta i formelle møter og forhandlinger der de veier opp mot hverandre fordeler og ulemper ved ulike fremgangsmåter 

  -          kommunisere komplekse saksforhold skriftlig på spansk: skrive rapporter og formelle e-poster, beskrive økonomiske data

  -       reflektere over og redegjøre for spesielle måter å kommunisere på i egen kultur og kulturen i spansktalende land og kjenne til risikoen for at dette kan skape misforståelser

   

  Generell kompetanse

  -          god innsikt i kommunikasjonsprinsipper og kulturforskjeller for muntlig og skriftlig fagkommunikasjon på spansk

  -          kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i privat sammenheng og i jobbsammenheng

  -          holde seg oppdatert på økonomi, samfunn og kultur i Spania og Latin-Amerika ved å lese spanskspråklige aviser og rapporter

  - Bevissthet rundt bærekraftig utvikling gjennom kunnskap om landsspesifikke bærekraftutfordringer

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres som interaktiv gruppeundervisning, med en blanding av forelesning, case-jobbing, samtaler på spansk om pensumstoff, gruppearbeid, muntlige presentasjoner og skriveoppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  SPA10 Spansk språk (B1)

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til emnet forutsetter at SPA10 er bestått.

 • Overlapping med andre emner

  SPA20 overlapper med SPA11 og SPA12. Studenter som har tatt SPA11 og/eller SPA12 vil ikke få uttelling for SPA20.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1 muntlig presentasjon i gruppe på 2-3

  3 skriftlige oppgaver (en gruppe-, to individuelle oppgaver)

 • Vurderingsordning

  Digital skoleeksamen 4 timer (50%).

  Individuell muntlig eksamen 20 minutter (50 %). 

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig (karakterskala A-F). Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

  Emnet har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår).

 • Vurderingsuttrykk

  Bokstavkarakterer (A-F)

 • Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverktøy  og databaser som er tilgjengelige via www og biblioteket.

 • Litteratur

  Kompendium av artikler og bokkapitler, avisartikler, case og annet materiale lagt ut på Leganto og Canvas.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Spansk-spansk og/eller spansk-norsk/norsk-spansk ordbok (kategori 1) 

  I henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og spansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Beate Sandvei, førsteamanuensis, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (hovedansvarlig)

Margrete Dyvik Cardona, førsteamanuensis, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon