Engage for vitskapleg tilsette

Engage for vitskapleg tilsette

Vitskapleg tilsette kan delta i Engage.EU ved å dra på Staff Mobility, delta i Think Tank eller prosjekt, eller samarbeida med kollegaar på kryss og tvers av Europa.

STAFF ACADEMY

Engage.EU tilbyr tre ulike kurs i løpet av våren for ansatte. Sjekk ut de spennende temaene.

De ulike kursene: 

  • Team Communication: Key Roles and Intercultural Contexts. Søknadsfrist 22. mars 2023.
  • German Course (B2+). Søknadsfrist 10. april 2023.
  • Intercultural Competence for Working in an International Environment. Søknadsfrist 3. mai 2023.
 

PHD RESEARCH WORKSHOP

PhD-kandidatar og post-doktoroar ved NHH er invitert til å delta i ei Engage.EU forskarsamling, som vert arrangert av University of Toulouse 1 Capitole 20. og 21. april 2023.

PhD research workshop vil samle PhD-studentar og post-doc fra de 9 partneruniversitetene. Deltakarane vil få nyttige tilbakemeldingar på arbeidet sitt, og får knytte forbindelser med andre forskarar som har relaterte interesser, innen sitt eige felt og i nærliggande disiplinar. Workshopdeltakarane vil jobbe sammen i små grupper, men det vil og vere tid til sosiale aktivitetar. 

Forskningstemaene i 2023 er helse og velferd, sosiale og digitale økosystemer og sosial og organisatorisk rettferdighet. 

Reise- og oppholdsutgifter dekkes av både NHH og Universitetet i Toulouse.

Hvis du er interessert i å søkje og har spørsmål, ta kontakt med Malin Arve (malin.arve@nhh.no). For generelle spørsmål om Engage.EU, kontakt engage.eu@nhh.no.

LES MEIR OM ENGAGE.EU PHD EVENT 

Think Tank 

Fagleg tilsette ved NHH er invitert til å delta i 2023 Engage.EU Think Tank, som blir arrangert av vår partnar University of Toulouse 1 Capitole den 30. mai til 2. juni 2023. 

Think Tank er Engage sitt "Advanced Study Centre"; eit forum der akademikarar og forskarar kan møtast for tverrfagleg akademisk utveksling og saman forska på dei kritiske sosiale utfordringane i vår tid. Det skal vere ein møtestad der grensene for forsking og innovasjon vert utfordra, der samarbeid av høg kvalitet vert mogleg og der nytenking er norma.  

Tema for Think Tank 2023 er "Tackling gender inequalities to build a more sustainable new normal in Europe". Særleg aktuelt er forsking som relaterer seg til FNs berekraftsmål (SDG), for eksempel utforsking av korleis ein kan redusere ulikheiter knytt til kjønn ved å fremje tilgangen til utdanning, like karrieremoglegheiter og rettferdige vilkår for løn. 

Utgifter til reise og opphald knytt til Think Tank blir dekka av universitetet i Toulouse.

Om du er interessert i denne moglegheita og har spørsmål, ta kontakt med Tor W. Andreassen (tor.andreassen@nhh.no) eller Malin Arve (malin.arve@nhh.no). Generelle spørsmål om Engage.EU kan sendast til engage.eu@nhh.no 

Les meir om Think Tank

Grant Desk 

Grant Desk er eit virtuelt senter av kunnskap og ekspertise som knyt støttegrupper saman med Engage-universiteta. Målet er å optimisera alliansen si nytte og bruk av ekstern finansiering. Hovudmåla inkluderer å kopla og styrka støttegruppene til alliansen ved å kommunisera høve for ekstern finansieringsordningar.

Les meir om Grant Desk

Staff Mobility 

Vitskapleg tilsette kan dra på Staff Mobility til eit av Engage-universiteta. Dette er eit ypperleg høve til å læra meir om Engage, internasjonalisering og utveksling frå nye perspektiv.

Mobiliteten må vera relevant for fagfeltet til den tilsette og gje meirverdi i form av kunnskap og/eller kompetanse. Døme på type Staff Mobility kan vera organisert opplæring, workshops, jobbskygging, treningskurs, seminarar eller språkkurs. Den tilsette kan få Erasmus+ støtte for opphaldet. 

 

Les meir om Staff Mobility

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 93
E-post
Linda.Rutledal@nhh.no

Staff Mobility 

Vitskapleg tilsette kan søkja om å dra på utveksling til eit av Engage-universiteta for å læra meir om nettverket og fordjupa seg fagleg.