Disputas: Multinasjonale selskaper

Disputas

23. mai 2016 09:14

(oppdatert: 23. mai 2016 09:22)

Disputas: Multinasjonale selskaper

Julia Tropina Bakke disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 2. juni 2016 med avhandlingen «Essays on Multinational Firms and Profit-shifting».

Overskuddsflytting er et problem som har fått betydelig oppmerksomhet de siste årene.

Selv om enkelte tilfeller av overskuddsflytting i store multinasjonale selskaper har vært avdekket av skatteadministrasjoner og media i de siste årene, har det vært vanskelig å anslå presist hvor utbredt disse aktiviteter er i selskaper i ulike land. Analysene i denne avhandlingen bruker data for norske og tyske multinasjonale selskaper for å bidra til faglitteraturen som forsøker å besvare dette spørsmålet.

I de første to kapitlene er fokuset på profitabilitetsforskjeller mellom norske og multinasjonale selskaper i Norge. Hovedfunnet er at norske selskaper som blir multinasjonale blir mindre profitable. Videre blir det undersøkt om de observerte profitabilitetsforskjellene kan kobles mer direkte til skattemotivert overskuddsflytting. Resultatene er i stor grad konsistente med overskuddsflytting, og tyder blant annet på at internprising er en av de kanalene som blir brukt.

I det siste kapitlet blir det undersøkt om tyske multinasjonale selskaper bruker gjeldsskifting. Dette er en annen viktig kanal for overskuddsflytting. Resultatene viser at både intern og ekstern gjeld blir brukt for å skifte profitt mellom datterselskaper i ulike land og at gjeldsgraden varierer med skatteforskjellene mellom de ulike landene.

Veiledere

Professor Jarle Møen (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Ragnhild Balsvik, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted

Jebsen-senteret, NHH, torsdag 2. juni 2016

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning

«Economic and tax revenue consequences of the OECD base erosion and profit shifting project»

Bedømmelseskomiteen

Førsteamanuensis Aline Butikofer (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Nadine Riedel, Ruhr-Universitat Bochum

Professor Martin Ruf, Eberhard Karls Universitat Tubingen

Mer informasjon

Julia Tropina Bakke fra Russland har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Bakke har to mastergrader, fra hhv. NHH og UiB (master i miljøøkonomi). Hun er bachelor fra UiB. I studietiden var hun på utveksling ved Bocconi University og London School of Economics, og i PhD-perioden var hun gjesteforsker ved The University California, San Diego i to år. Hun har vært analytiker hos Skattedirektoratet siden 2014.