Disputas: Helhetlig risikostyring

Disputas

26. mai 2016 10:39

Disputas: Helhetlig risikostyring

Anita Meidell disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 8. juni 2016 med avhandlingen «The Institutionalization of Enterprise Risk Management. The Case of a Large, Global, Oil and Gas Company».

I denne avhandlingen studerer Meidell hvordan ulike aktører i en virksomhet interagerer over tid for å skape og etablere praksis for helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management - ERM). I kjølvannet av skandaler og kriser, har risikostyring fått økt fokus med påfølgende krav fra eiere, regulatoriske myndigheter og andre interessenter til å integrere risikostyring i virksomhetsstyringen. Imidlertid viser tidligere forskning at flere selskap implementerer ERM på en overflatisk måte kun for å tilfredsstille lovkravene. Motivasjonen for avhandlingen ligger i å beskrive og analysere hvordan ERM kan bli noe mer enn bare en praksis for å etterleve lover og regler men også bidra til verdiskapning.

Avhandlingen er basert på en case studie av Statoil ASA, som har utviklet praksiser for helhetlig risikostyring over en 19 årsperiode basert på et verdiskapningsrasjonale. Fokuset er for det første rettet mot hvordan risikoekspertene arbeider for å få innflytelse både vertikalt og horisontalt i selskapet, slik at risikoinformasjonen kan inngå i beslutningsprosesser. For det andre fokuserer avhandlingen på hvordan ulike aktører er involvert i arbeidet med å utvikle ERM-praksiser og hvordan aktørenes bakgrunn og erfaring samt deres evne til å utøve politisk, teknisk og kulturelt arbeid vil kunne påvirke hvordan ERM praksisen utvikles i et selskap.

Veiledere

Professor Katarina Kaarbøe (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Biveileder

Professor Sven Modell, University of Manchester.

Tid og sted

Jebsen-senteret (NHH) 8. juni 2016.

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning

«Evolution of enterprise risk management: implications for the development of internal control and auditing practices».

Bedømmelseskomiteen

Professor Anatoli Bourmistrov (leder for komiteen), Nord University Business School/NHH.

Professor Eija Vinnari, University of Tampere.

Associate professor Kalle Kraus, Stockholm School of Economics.

Mer informasjon

Anita Meidell (født 1967) er stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. PhD-kandidaten har tidligere vært partner i EY og ledet EY sin Advisory enhet i Bergen. Meidell har juridiske fag fra UiB og er utdannet siviløkonom fra NHH.

Kontakt

Anita.Meidell@nhh.no eller 959 36 091.

forskningsnytt