Effektene av norsk ledelse

Berit Sund
Hva kjennetegner norsk ledelse og hvilke effekter har den, spør Berit Sund i sin avhandling. Foto: Sigrid Folkestad
Disputas

20. juni 2016 15:00

Effektene av norsk ledelse

Berit Sund disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 28. juni 2016 med avhandlingen «Norwegian Leadership: A Culturally Congruent Approach».

Ledelse er kulturavhengig: Det som oppfattes som god ledelse varierer fra land til land. Dette innebærer at ledere som ønsker å være effektive bør ha kunnskaper om de lokale forventninger til ledelse, og lede i tråd med disse.

På denne bakgrunn har ledelse vært utforsket i mange ulike land, men i liten grad i Norge.  Avhandlingens første del kartlegger aspekter som tilsammen utgjør norsk ledelse. Sund trekker blant annet frem fokus på tette, likeverdige relasjoner mellom leder og medarbeider, respekt for medarbeideres evner og kompetanse og forventninger om medarbeideres utvikling gjennom prøving og feiling, som viktige komponenter.

I avhandlingens andre og tredje del studeres ulike effekter av norsk ledelse. Blant annet ser slik kulturtilpasset ledelse ut til å bidra til at medarbeidere opplever økt tillit til leder samt færre negative følelser for ham eller henne. Dette ses i sammenheng med en økt tendens hos medarbeidere til å utvise mer frivillig, støttende atferd på jobben, og mindre kontraproduktiv atferd.

Avhandlingens siste del er en teoretisk utforsking av svakheter i litteraturen om kulturavhengig ledelse. Studien argumenterer for at visse nasjonalkulturelle verdier kan fungere hemmende på innovasjon, noe som innebærer at ledelse som bygger på slike verdier kan føre til verdiforringelse snarere enn verdiskaping.

Veiledningskomiteen:

Professor Rune Lines (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH
Professor Marcus Selart, Institutt for strategi og ledelse, NHH
Bård Kuvaas, BI

Tid og sted:

Jebsen-senteret. NHH 28. juni 2016. Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning:

«Will globalization make “Natural Norwegian Leadership” a dinosaur or a role model for the» future?

Bedømmelseskomiteen:

Professor Vidar Schei (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH
Professor Ingalill Holmberg, Stockholm School of Economics
Professor Tor Grenness, BI

Om kandidaten:

Berit Sund (født 1981) har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Hun jobber i dag som forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning, NHH.

Kontakt: Berit.sund@nhh.no