Svak styring av stiftelser

Innlegg

16. desember 2013 13:38

(oppdatert: 13. april 2016 13:44)

Svak styring av stiftelser

Det er for meg en gåte at Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde synes å være totalt uinteressert i moderne prinsipper for eierstyring og selskaps-ledelse, skriver Iver Bragelien i Aftenposten 16. desember.

I en kronikk i Aftenposten lørdag 14. desember mener avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen, at jeg har både manglende forståelse for organisasjonsformen stiftelser og manglende respekt for opprettere og styremedlemmer.

La meg derfor først få presisere at jeg er sikker på at det er gode hensikter hos dem som oppretter stiftelser i Norge, og at det store flertallet av styremedlemmer gjør sitt beste for å drive stiftelsene godt.

Mange med god struktur

Mange stiftelser har også en god styringsstruktur.

Ta for eksempel Stiftelsen Det Norske Veritas (DNV). Her er det opprettet en rådsforsamling med 40 medlemmer, hvor 27 er oppnevnt av organisasjoner som NHO og Norges Rederiforbund.

Kjente næringslivsledere som Walter Qvam, Stein Erik Hagen, Jon Fredrik Baksaas og Gunn Wærsted er med.

Rådsforsamlingen skal blant annet velge styret og utøve kontrollarbeid. DNV har dessuten valgt å følge anbefalingen fra Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES), som alle børsnoterte aksjeselskap skal følge.

Dagens lovverk er altså ikke til hinder for at stiftelser kan velge gode strukturer og prinsipper for styring og ledelse. Men lovverket tillater også at en stiftelse som er 20 ganger større enn DNV opprettes med et styre som selv skal velge sine medlemmer til evig tid, slik tilfellet er i Olav Thon Stiftelsen.

Det er denne problemstillingen jeg tar opp i intervjuet i DN 13. desember, som Paulsen refererer til.

Vil ha departementet på banen

Det er for meg en gåte at Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde synes å være totalt uinteressert i moderne prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og i stedet synes kun å være opptatt av å få opprettet så mange stiftelser som mulig her i landet.

Jeg håper at Kulturdepartementet, som Stiftelsestilsynet er underlagt, tenker annerledes. Jeg inviterer med dette statsråd Thorhild Widvey til å sette i gang et utredningsarbeid om næringsdrivende stiftelser og hvordan de styres.

Lite synes å være gjort siden mine masterstudenter Per Carlenius, konsernsjef i AnkerStiftelsen, og Marita Fagerli, manager i Ernst & Young, skrev en masteroppgave om nettopp eierstyring og selskapsledelse i stiftelser våren 2005, hvor de konkluderte med at stiftelser er sårbare for utnyttelse av maktposisjoner (se oppslag i DN 25. mai 2005).

Må kunne gripe inn

Selveiende stiftelser med omfattende næringsvirksomhet som skal virke i mange hundre år, må drives godt for at verdier ikke skal forvitre. De må utvikles og restruktureres over tid.

Dersom de til enhver tid sittende styremedlemmene ikke makter å maksimere verdiskapingen, må det være andre organer som kan gripe inn, selv om det ikke har skjedd noe ulovlig.

Næringsdepartementet bør dessuten vurdere om stiftelsesformen som sådan er en god organisasjonsform for næringsdrivende virksomhet, eller om den kan virke hemmende på nyskaping og utvikling.