Disputas: Kulturtilpasset ledelse

Disputas

28. november 2013 10:38

(oppdatert: 13. april 2016 11:14)

Disputas: Kulturtilpasset ledelse

Ghulam Mustafa disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 11. desember med avhandlingen «Causes and consequences of culturally congruent leadership: Theoretical and empirical insights».

Avhandlingen bidrar innenfor to brede forskningsfelt. Det ene er studiet av årsaker til kulturtilpasset ledelse; det andre er konsekvenser av slik kulturtilpasning.

Den består av fem artikler som hver tar opp innbyrdes relaterte problemstillinger. De første tre artiklene retter søkelyset på tilpasninger av ledelsespraksis til kultur. De to siste artiklene ser på kongruens fra et mer rendyrket verdiperspektiv.

Den første artikkelen identifiserer hvilke mekanismer som skaper kulturtilpasset ledelse i en nasjonal setting, og analyserer hvordan styrken på disse mekanismene varierer mellom ulike kulturer. Den andre artikkelen er empirisk, og undersøker hvordan paternalistiske verdier på samfunnsnivå og ledernivå er koplet til spesifikke sider ved ledernes atferd. Funnene viser at paternalisme på samfunnsnivå er koplet til ledelse via struktur, mens paternalisme på individnivå («self-paternalism») er assosiert med humanistisk orientert og symbolsk lederskap.

Den tredje artikkelen er også empirisk og undersøker maskulinitet som personlig verdi hos ansatte svekker eller styrker sammenhengene mellom gitte lederstiler og nivå på ansattes tilfredshet med jobben sin. Funnene viser at mer maskuline ansatte er mer tilfredse med jobbene sine når der utsettes for en politisk orientert lederstil.

Den fjerde artikkelen er en konseptuell studie av hvilke mekanismer som knytter kulturelle verdier til verdikongruens mellom ledere og nasjonalkulturen de opererer innenfor. Den femte artikkelen er også konseptuell, og utvikler en modell for bedre å forstå hvordan effektene av kongruens mellom ledere (verdier og atferd) og nasjonalkultur avhenger av hvilke verdier som kjennetegner denne kulturen. En rekke proposisjoner utvikles for å forklare hvordan verdier på samfunnsnivå påvirker disse sammenhengene.

Veileder:

Professor Rune Lines, NHH

Tid og sted: Karl Borchs Auditorium, NHH, onsdag 11. desember 2013. Prøveforelesning: 11.15 - 12.00. Disputasen starter klokken 13.15.

Tema for prøveforelesning:

«Cultural Adaptation of Leadership: Benefits and Costs»