Disputas: Bruk og spredning av innovative økonomistyringsverktøy i offentlig sektor

Disputas

23. november 2012 19:29

(oppdatert: 19. mai 2016 19:34)

Disputas: Bruk og spredning av innovative økonomistyringsverktøy i offentlig sektor

Tor-Erik Olsen disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 27. november med avhandlingen Diffusion and adoption of management accounting innovations in the public sector - The case of Norwegian health entities and institutions within higher education

Tid og sted:
Karl Borchs auditorium, NHH, tirsdag 27. november 2012.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Hovedfokuset i avhandlingen er sentrert rundt bruken (adopsjon) og spredningen (diffusjon) av økonomistyringsverktøy i norske helseforetak og institusjoner i høyere utdanning. Mer spesifikt ser den på hvordan og hvorfor ulike styringsverktøy tas i bruk innenfor de to sektorene. Avhandlingen retter også fokus mot kritikken av budsjetter (Beyond Budgeting) og ser nærmere på i hvilken grad dette er relevant også i offentlig sektor.

I Norge har offentlige sektor vært i endring i flere år. Denne endringsprosessen betegnes ofte som New Public Management og er således ikke et særnorsk fenomen. Enda viktigere er det at dette aktualiserer spørsmålene knyttet til adopsjon og diffusjon - to forskningsområder som tradisjonelt sett har vært forbeholdt privat sektor.

Avhandlingen viser at problemstillinger knyttet til adopsjon og diffusjon er høyst relevant også innenfor offentlig sektor. Konteksten er riktignok ulik og et av bidragene er i så måte at den oppfordrer til modifiseringer av de etablerte rammeverkene.

I forlengelsen av dette stiller avhandlingen spørsmålstegn ved det overdrevne fokuset på privat sektor, et fokus som medfører at relevante problemstillinger ikke tas opp i en offentlig sektor-setting. Et eksempel på dette er at både helseforetak og institusjoner i høyere utdanning er like enig i kritikken som rettes mot budsjetter som tilfellet er for banker.

Avhandlingen viser også at flere faktorer påvirker bruken av styringsverktøy, spesielt interessant er det at økonomidirektøren synes å være viktig og da spesielt hvor lang fartstid vedkommende har i organisasjonen. Rent konkret betyr dette at organisasjoner som har økonomidirektører med kort fartstid i større grad vil bruke de ulike styringsverktøyene.

Resultatene viser også at spredningsprosessen av balansert målstyring er kompleks. Institusjonenes egne initiativ er viktige for å forstå spredningsprosessen, men den aktive rollen til regulerende myndigheter, spesielt regionale helseforetak, er vel så viktig.

Avhandlingen bidrar derfor til å aktualisere forskningsspørsmål knyttet til adopsjon og diffusjon også i offentlig sektor. Dette har implikasjoner når det gjelder hvordan en kan forstå styring av virksomheter innenfor sektoren.

Tor-Eirik Olsen (f. 1980) er fra Evenskjer. Han har vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH.

Veiledere:
Professor Trond Bjørnenak, NHH (hovedveileder)
Førsteamanuensis Kari Nyland, HiST
Professor Lars Fallan, HiST

Bedømmelseskomité:
Professor Hanne Nørreklit, NHH (leder)
Professor Lino Cinquini, Scuola Superiore Sant'Anna
Associate Professor Morten Jakobsen, Aarhus School of Business

Tema for prøveforelesning:
"The relevance and appropriateness of diffusion theories for understanding the spread of management accounting innovations in the Norwegian public sector

Forfatter: Redaksjonen