Hvordan ChatGPT kan påvirke organisasjonen

hånd, skjerm
Uttrykket «organisasjonskultur spiser strategi til lunsj» sier litt om betydningen av kultur på arbeidsplassen, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i digi.no.
Innlegg

30. mai 2023 12:50

Hvordan ChatGPT kan påvirke organisasjonen

Dersom organisasjonskulturen snur seg mot lederne på grunn av ChatGPT, er det ingen teknologi som kan redde dem.

Uttrykket «organisasjonskultur spiser strategi til lunsj» sier litt om betydningen av kultur på arbeidsplassen. Kultur i denne sammenhengen omfatter de uskrevne reglene, sosiale samspillene og arbeidsmiljøet som påvirker hvordan ansatte oppfatter og reagerer på ulike situasjoner.

flyplass fra canva, tor w andreassen

Økt klasseskille i luften er ikke uproblematisk

Det en dårlig løsning når noen få får det mye bedre ved at mange andre får det vesentlig dårligere, skriver Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

I dag er kunstig intelligens (KI), spesielt innføring av store språkmodeller (LLM) som ChatGPT, noe nytt som kan ha en positiv og negativ innvirkning på ansatte – spesielt i tjenesteytende virksomheter. Derfor må ledere være årvåkne på det toget som går nå.

Muliggjør kunnskapsdeling

På den positive siden kan ChatGPT forbedre kommunikasjon og samarbeid internt i organisasjonen. Det gir øyeblikkelig tilgang til informasjon og muliggjør deling av kunnskap. Dette kan skape en åpen og transparent kultur, der siloer brytes ned og samarbeid på tvers av team og avdelinger fremmes. ChatGPT kan også støtte beslutningsprosesser ved å gi en datastyrt forståelse, noe som fører til en mer analytisk og kunnskapsbasert tilnærming.

Videre kan automatisering av rutineoppgaver frigjøre tid for ansatte, slik at de kan bruke mer tid på mer strategisk og meningsfylt arbeid. Dette kan fremme en kultur som verdsetter selvstendighet, kreativitet og innovasjon. ChatGPT kan også være et verktøy for læring og kompetanseutvikling og bidra til en kultur som vektlegger kontinuerlig læring og faglig vekst. Ledere må sikre etisk bruk av ChatGPT for å opprettholde tillit og bygge en kultur som verdsetter gjennomsiktighet, rettferdighet og ansvarlighet.

chatgpt Pixabay (Pete Linforth)

ChatGPT er en massiv disrupsjon i emning

ChatGPT vil ikke erstatte virksomheter, men virksomheter som ikke tar teknologien i bruk vil bli truet av de som tar den i bruk, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Viktigheten av menneskelig kontakt

På den andre siden er det også negative aspekter å ta hensyn til. Overdreven bruk og avhengighet av ChatGPT kan redusere den menneskelige interaksjonen i organisasjonen. Mangel på ansikt-til-ansikt-interaksjon og personlige forbindelser kan påvirke kreativitet, samarbeid, teamarbeid og sosiale relasjoner negativt. I boken I, Human fremhever forfatteren Tomas Chamorro-Premuzic betydningen av relasjoner og dialog i en tidsalder preget av kunstig intelligens.

Det kan også oppstå bekymringer om jobbtrygghet og motstand mot implementeringen av ChatGPT. Ny forskning viser klart at teknologien vil berøre en stor andel av ansatte i alle deler av organisasjonen – mer de som går med joggedress en kjeledress. Hvis ansatte ser på teknologien som en trussel mot jobbsikkerheten, kan det skape en kultur preget av frykt og motstand. Organisasjonen må tilby muligheter for kompetanseheving eller overgang til nye roller for å håndtere disse bekymringene.

Elever, skole. Av tcea.org

Er ChatGPT en fuskemaskin?

I dag er bruken av samtaleroboten ChatGPT en stor hindring for læring, der både pedagoger og foreldre må prøve å håndtere dette forstyrrende elementet i utdanningen, ifølge professor Walter Pohl.

Kan underminere tillit

Videre kan disse språkmodellene arve skjevheter fra dataene den er trent på, noe som kan påvirke beslutningsprosesser eller kundeinteraksjoner negativt. Manglende håndtering av slike skjevheter kan underminere tilliten, skape en kultur preget av urettferdighet eller diskriminering og skade organisasjonens omdømme. Det er derfor viktig å investere i tiltak som reduserer skjevheter, gjennomføre jevnlige revisjoner og kontinuerlig overvåking for å sikre etisk bruk av ChatGPT. Nobelpris vinner Daniel Kahnemans bok «Noice» kan være et godt hjelpemiddel for å redusere skjevheter.

tog, øyvind holmstad

Vy tar over Flytoget. Det burde vært omvendt.

Fredag 3. mars 2023 falt dommen. Vy tar over Flytoget. Med det mister de reisende til Gardermoen et togtilbud som har gitt svært høy kundetilfredshet og en opplevelse av en innovativ og dermed attraktiv aktør, skriver Tor W. Andreassen.

Innføring av KI og språkmodeller kan også lede til kompetansegap og større ulikheter mellom ansatte. Noen stillinger, oppgaver, eller ferdigheter kan bli mindre relevante eller utdaterte som et resultat av LLM-implementeringen. Dette kan kreve omplassering eller omskolering av ansatte. Hvis dette ikke håndteres på en god måte, kan det skape usikkerhet, angst og redusert arbeidsglede. Budskapet må være at ChatGPT skal styrke ansatte, ikke erstatte dem.

Fordi organisasjonskultur spiller en avgjørende rolle i å forme ansattes adferd, beslutningsprosesser og den generelle suksessen til organisasjonen, og indirekte kundeopplevelsene, er det viktig å være oppmerksom på både de positive og negative effektene av KI og språkmodeller à la ChatGPT kan ha på ansatte. Det er ledernes oppgave å sikre at de ansattes interesser ivaretas på en god måte. Dersom organisasjonskulturen snur seg mot lederne, er det ingen teknologi som kan redde dem.

Innlegget ble først publisert i digi.no 29. mai 2023.