Ny avhandling om marin naturressursøkonomi

Rasmus Noss Bang, NHH
Avhandlingen til Rasmus Noss Bang består av fire arbeider innenfor marin naturressursøkonomi. Han disputerer ved NHH 9. februar.
Disputas

26. januar 2023 21:17

Ny avhandling om marin naturressursøkonomi

Rasmus Noss Bang disputerer for PhD-graden ved NHH 9. februar 2023 med avhandlingen «Four Essays in Natural Resource Economics: Dynamic Modeling of Renewable and Nonrenewable Marine Resources».

Avhandlingen til Rasmus Noss Bang består av fire arbeider innenfor marin naturressursøkonomi.

Den første artikkelen presenterer en modell og analyse for Nordøstarktisk torsk. Analysen viser at antagelser om konstant naturlig dødelighet og vekt kan føre til betydelig overestimering av potensialet til kannibalistiske fiskebestander. Analysen indikerer ellers at det Nordøstarktiske torskefiskeriet kan oppnå høyere avkastning gjennom forandringer i flåtestrukturen og den eksisterende høstingsregelen.

Rasmus Noss Bang, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Rasmus Noss Bang, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Den andre artikkelen presenterer en fiskerimodell og analyse for en predator- og bytte-bestand. Analysen viser at optimalt seleksjonsmønster og høsting endrer seg med styrken på predator-bytte interaksjonene. Analysen viser eksempelvis at positiv skalering av aldersspesifikke predasjonskoeffisienter kan føre til at det foretrukne seleksjonsmønsteret skifter mot yngre predator individer.

Den tredje artikkelen peker på tre aktuelle faktorer som kan spille inn på en overgang til utvinning av dyphavsmineraler, nemlig reserve-avhengig kapitaleffektivitet, kryss-sektor konkurranse og mineralsikkerhetshensyn. En modell brukes videre for å illustrere at de tre faktorene på ulike måter kan drive en overgang til utvinning av dyphavsmineraler.

Den siste artikkelen presenterer en simuleringsmodell for leting og utvinning av dyphavsmineraler på norsk sokkel. Modellen skisserer tenkte prosesser for leting og utvinning slik disse beskrives av dagens industri-eksperter. Modellen brukes også for å simulere forventet ressurspotensial og økonomisk potensial av den gryende industrien.  

Veiledere:

Professor Stein Ivar Steinshamn (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Forsker Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet

Seniorforsker Nils-Arne Ekerhovd, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH

Tid og sted:

Aud N, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Economic policies for tackling resource scarcity and climate change with forward-looking agents

Bedømmelseskomiteen:

Professor Claire Armstrong (leder for komiteen), Universitetet i Tromsø

Professor Martin Quaas, Universitetet i Leipzig

Florian Diekert, Managing director Nature Trust Alliance

Om kandidaten:

Rasmus Noss Bang har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

Rasmus.bang@nhh.no

Disputaser ved NHH