Grytten utnevnt til leder i ekspertutvalg

NHH-professor Ola H. Grytten (foto: Helge Skodvin) er utnevnt til leder av ekspertutvalg som skal vurdere grunnlaget for å sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne.
Av Sigrid Folkestad

13. august 2021 13:43

Grytten utnevnt til leder i ekspertutvalg

NHH-professor Ola H. Grytten er utnevnt til leder av ekspertutvalg som skal vurdere grunnlaget for å sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne.

Skal vurdere den aktive forvaltningen av Oljefondet

NHH-professor Trond Døskeland er utnevnt til medlem i ekspertgruppen som skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland.

– Dette er et omfattende og viktig arbeid for å følge opp inntektsmålet for jordbruket. Jeg er veldig godt fornøyd med at så mange dyktige personer, med kompe­tanse på ulike områder innen økonomi og jordbruk, skal gjennomgå det faglige grunnlaget for inntektsmålingen. Bredden i utvalget bør sikre at alle relevante momenter blir vurdert, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (V) i en pressemelding.

Utvalget får 9 medlemmer og skal ledes av professor Ola H. Honningdal Grytten fra Institutt for samfunnsøkonomi.

Vil ha fart i grønne investeringer

Professor Gunnar S. Eskeland er utnevnt av regjeringen som medlem i et ekspertutvalg som skal vurdere vilkårene og markedet for klimavennlige investeringer.

Gruppen er satt sammen av eksperter som til sammen skal dekke hele bredden av kompetanse gjennomgangen krever. Oppnevningene er personlige, og medlemmene er utnevnt i kraft av sin kunnskap og erfaring og representerer ikke institusjoner, organisasjoner eller partene i jordbruksavtalen.

Utvalget skal levere sin innstilling som NOU innen 1. juli 2022. Mandatet er utformet innenfor rammene av omtalen i Prop. 200 S (2020-2021) om jordbruksoppgjøret.

Les mandatet her.

Kvaløy inn i klimautval

Regjeringa har satt ned eit offentleg utval som skal gjere ei utgreiing av vegvala Noreg står overfor for å nå klimamålet for 2050. Professor II Ola Kvaløy er utnemnt til medlem i utvalet.

Utvalget:

Leder Ola Honningdal Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole 

Jon Olaf Olaussen, Malvik, professor ved NTNU Handelshøyskolen, fakultet for Økonomi

Ann Lisbet Brathaug, Oslo, spesialrådgiver for adm dir SSB

Leif Forsell, Ås, sivilagronom

Irena Kustec, førsteamanuensis Handelshøgskolen Bodø

Håvard Bjørgen, Stange, bonde. Kundeansvarlig i Yara

Eli Reistad, Prestfoss, konserndirektør Felleskjøpet Agri, næringspolitikk og markedsregulering

Olaf Godli, Lunner, bonde

Sivilagronom Siri Voll Dombu, Oslo, seniorrådgiver NIBIO