Ny avhandling om skipsfartsøkonomi

Lisa Assmanne
Doktoravhandlingen til Lisa Maria Assmann består av fire artikler som utforsker to aspekter ved skipsfartsøkonomi: Valg av skipshastighet og prediksjon av fraktrater. Assmann er kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Disputas

27. august 2020 08:28

Ny avhandling om skipsfartsøkonomi

Lisa Maria Assmann disputerer for doktorgraden ved NHH 8. september 2020, med avhandlingen «Forecasting, Efficiency and Speed in Maritime Shipping».

Avhandlingen består av fire artikler som utforsker to aspekter ved skipsfartsøkonomi: Valg av skipshastighet og prediksjon av fraktrater.

Den første artikkelen undersøker reaksjonen i skipshastigheter for store oljetankskip ved endrede markedsforhold, basert på Automated Identification System (AIS) data. Studien finner signifikante elastisiteter i hastigheter med hensyn til fraktrater og bunkerspriser, men mindre enn forventet fra økonomisk teori. Funnene har implikasjoner for utformingen av CO2-reguleringer i sjøfart og indikerer at det er potensielle gevinster for skipsoperatører ved økt fokus på hastighetsoptimalisering.

Det andre kapittelet sammenligner prediksjonsmodeller for fraktrater, med fokus på de økonomiske konsekvensene ved å etterligne en aktørs avgjørelser i kontraktmarkedet. Med en antagelse om at handelssignaler basert på sluttkurs utføres uten forsinkelse, kan en oppnå betydelig fortjeneste. Hvis man åpner for en mer realistisk antagelse om en dags forsinkelse, reduseres resultatene, noe som utfordrer robustheten til konklusjonen om et ineffektivt FFA-markedet.

Kapittel tre undersøker hvordan en kan predikere retningsendringen i en økonomisk tidsserie ved å bruke Monte Carlo-simuleringer der de simulerte datagenereringsprosessene er basert på estimater fra data innen skipsfart og finans. Resultatene viser at det er situasjoner der en slik ‘riktig’ modell likevel  gir dårligere prognoser for fremtidig retning enn en forenklet modell som bruker data som ble redusert til en indikatorvariabel.

Kapittel fire forsøker å forbedre prediksjoner for frakt med råoljetankskip og terminrater ved bruk av markedsfundamentaliteter. Seleksjonsmetoder kjent fra statistisk læring brukes for å identifisere de beste prediktorene blant et sett av teoretiske fornuftige prediktorer. Resultatene viser at de variablene som er inkluderes tilfører begrenset verdi, sammenlignet med å bruke bare tidligere prisinformasjon.

Veiledere:

Professor Jonas Andersson (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Gunnar S. Eskeland, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Roar Os Ådland, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Zoom videokonferanse (NHH), 8. september 2020
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Efficiency vs. inefficiency of the freight and freight forward contract markets: A timeline review of literature and of its market context

Bedømmelseskomiteen:

Professor Endre Bjørndal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Helen Thanopoulou, University of the Aegean

Professor Amir Alizadeh, Cass Business School

Om kandidaten:

Lisa Maria Assmann har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Hun er i dag senioranalytiker i skipsmeglerhuset Steem1960.

Kontakt:

Lisa.Assmann@nhh.no