Kunnskapsarbeid fordrer nye former for ledelse

mac
Hovedtesen i avhandlingen til Abdallah Wumpini Issahaka er at kunnskapsarbeid fordrer nye former for ledelse. Etablerte former for ledelse, spesielt ledelse som baserer seg på posisjonsmakt og utstakt bruk av kontroll, er mindre effektivt i en kontekst hvor arbeidstakerne selv besitter den kunnskapen som gir organisasjoner konkurransefortrinn og innovasjonsevne. Foto: pexels.com
Disputas

6. april 2020 12:48

Kunnskapsarbeid fordrer nye former for ledelse

Abdallah Wumpini Issahaka disputerer for doktorgraden ved NHH 21. april med avhandlingen «Knowledge Workers’ Preferences for Leadership: Reimagining a Follower-Trait Perspective».

Abdallah Wumpini Issahaka, PhD-kandidat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.
Abdallah Wumpini Issahaka, PhD-kandidat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Denne avhandlingen analyserer hvordan kunnskapsarbeidere er forskjellige fra andre grupper av arbeidstakere og hvordan slike forskjeller fører til ulik reaksjon på ledelse. Målet med avhandlingen er å besvare følgende spørsmål: «Hvordan bør kunnskapsarbeidere ledes – om de overhodet bør ledes». Emnet for avhandlingen er relevant i en verden hvor stadig flere arbeidstakere har stadig høyere utdanning.

Avhandlingen består av fire artikler, en innledning og et avslutningskapittel som peker ut veien videre for forskning og praksis innen dette feltet. Hovedtesen i avhandlingen er at kunnskapsarbeid fordrer nye former for ledelse. Etablerte former for ledelse, spesielt ledelse som baserer seg på posisjonsmakt og utstakt bruk av kontroll, er mindre effektivt i en kontekst hvor arbeidstakerne selv besitter den kunnskapen som gir organisasjoner konkurransefortrinn og innovasjonsevne.

Avhandlingen gir en detaljert oversikt over tidligere empirisk og teoretisk forskning på kunnskapsarbeid og ledelse av kunnskapsarbeidere. Et sentralt element i dette arbeidet er at kandidaten definerer kunnskapsarbeidere ut fra mengde formell utdanning. Han utvikler og tester et sett med teoriavledede hypoteser som gjelder relevante effekter av utdanning, samt hvordan arbeidstakere med mer utdanning reagerer ulikt på ledelse sammenliknet med arbeidstakere med mindre utdanning.

Avhandlingen gjør bruk av avanserte metoder for testing av hypotesene, hvor det også et tatt hensyn til sammenhenger mellom variable på ulike aggregeringsnivå og analysenivå. Teori- og hypoteseutviklingen tar utgangspunkt i forskning innenfor utdanningspsykologi og undersøker egenskaper ved kunnskapsarbeid som ikke har vært viet my oppmerksomhet i tidligere forskning.

Avhandlingen frambringer ny innsikt om effekter av ledelse i en moderne økonomi og illustrerer hvordan en kan lede kunnskapsarbeidere på en effektiv måte.

Avhandlingen kan leses her.

Veiledere:

Professor Rune Lines (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Marcus Selart, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, 21. april 2020
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Leading knowledge workers for the future: Draw on recent leadership research and give five recommendations to leaders on how to effectively lead knowledge workers

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Alexander Sandvik, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Gro Ladegård, NTNU

Professor Alexander Styhre, Universitetet i Gøteborg

Om kandidaten:

Abdallah Wumpini Issahaka har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Kontakt:

Abdallah.Issahaka@nhh.no