Hvordan lede endring på tvers av organisasjonen

Kontor
Funnene i Kjersti Berg Danilovas avhandling viser hvordan prosesseiere og digitaldirektører bidrar til organisasjonsendring gjennom håndtering av organisatoriske motsetninger og spenninger, særlig ved å fremme felles mål, samarbeid, forståelse og eierskap på tvers av etablerte organisatoriske strukturer. Foto: pexels.com
Disputas

9. januar 2019 10:27

Hvordan lede endring på tvers av organisasjonen

Kjersti Berg Danilova disputerer for doktorgraden ved NHH 23. januar 2019 med avhandlingen «Leading change across the organization».

Kjersti Berg Danilova
PhD-kandidat Kjersti Berg Danilova, Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Endringsprosesser skjer ofte på tvers av etablerte strukturer i organisasjonen, og berører dermed ulike enheter, fagdomener og interessegrupper som kan ha forskjellige og til dels motstridende perspektiver, mål og interesser. Vellykket gjennomføring av endringsprosesser krever at slike motsetninger og spenninger håndteres på en produktiv måte. 

I økende grad velger organisasjoner å etablere lederroller med et særskilt ansvar for å lede endring på tvers av organisasjonen. To slike roller er prosesseiere, som er ansvarlige for forbedring og innovasjon av arbeidsprosesser, og digitaldirektører, med ansvar for omfattende digital transformasjon. Denne avhandlingen søker en dypere forståelse av hvordan slike roller bidrar til endring.

Avhandlingen består av tre artikler. I den første artikkelen foretar Kjersti Berg Danilova en systematisk gjennomgang av litteratur på prosesseiere. I den andre artikkelen undersøker hun hva som skal til for å få prosesseierskap til å fungere, basert på en internasjonal ekspertstudie. Den tredje artikkelen er basert på intervjuer med 20 digitaldirektører, og undersøker hvordan disse forstår og håndterer spenninger knyttet til digital transformasjon.

Funnene viser hvordan prosesseiere og digitaldirektører bidrar til organisasjonsendring gjennom håndtering av organisatoriske motsetninger og spenninger, særlig ved å fremme felles mål, samarbeid, forståelse og eierskap på tvers av etablerte organisatoriske strukturer. Avhandlingen bidrar både til forskningslitteratur på prosessledelse og digital transformasjon, og til forskning på ledelse av endring på tvers av organisasjonen.

Veiledere:

Professor Jon Iden (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Professor Bendik Bygstad, Universitetet i Oslo og NHH.

Førsteamanuensis Helle Zinner Henriksen, Copenhagen Business School.

Tid og sted:

Karl Borch, NHH, 23. januar 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Discuss challenges and tensions in enacting a new organizational role that requires cross-divisional collaboration (e.g. Process Owner and/or Chief Digital Officer). Propose two alternative theoretical lenses that would allow you to explain some of these challenges and tensions.

Bedømmelseskomiteen:

Professor Inger G. Stensaker (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Margunn Aanestad, Universitetet i Oslo

Professor Karin Axelsson, Linköping Universitet

Om kandidaten:

Kjersti Berg Danilova har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Hun er utdannet master i økonomi og administrasjon og siviløkonom fra NHH, og har i tillegg en cand.philol. grad fra UiB med spesialisering i fransk og russisk. Hun har tidligere jobbet som mellomleder i åtte år.

Kontakt:

kjersti.danilova@nhh.no