Hva skjer i arbeidslivet i årene som kommer?

Salvanes og Olsen
Kjell G. Salvanes og Karen M. Olsen, begge professorer ved Norges Handelshøyskole, går inn i et regjeringsutnevnt utvalg som skal analysere og vurdere relevante utviklingstrekk i arbeidslivet framover. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 1. juni 2021.
Av Sigrid Folkestad

28. august 2019 13:50

Hva skjer i arbeidslivet i årene som kommer?

Arbeidslivet står overfor store endringer i årene som kommer. Et regjeringsutnevnt utvalg med blant andre NHH-professorene Karen M. Olsen og Kjell G. Salvanes skal vurdere tilknytning og organisering i arbeidslivet.

Karen Modesta Olsen og Kjell Gunnar Salvanes er to av ekspertene som går inn i et nytt regjeringsutnevnt utvalg. I mandatet til det nyoppnevnte utvalget beskriver Arbeids- og sosialdepartementet et fremtidig arbeidsliv med store utfordringer:

Endringer i næringsstrukturen, sammensetning av befolkningen, teknologiutvikling, klimautfordringer og økende internasjonalisering vil påvirke hvilke arbeidsplasser vi kommer til å få framover. Det er helt nødvendig at virksomhetene tilpasser seg for å møte disse utfordringene, heter det i pressemeldingen.

Regjeringen har nedsatt et partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Advokat Jan Fougner skal lede utvalgsarbeidet.

I tillegg til partene i arbeidslivet skal også tre nøytrale eksperter delta i arbeidet. To av ekspertene kommer fra Norges Handelshøyskole: Olsen er professor ved Institutt for strategi og ledelse. Salvanes er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR.

Utvalgets arbeid:

  • Utvalget skal beskrive relevante utviklingstrekk og eventuelle utfordringer i arbeidslivet vedrørende tilknytningsformer og organisering av virksomhet ut fra kunnskapsgrunnlag som finnes. Utvalget kan også peke på områder hvor det er behov for videre forskning og utredning.
  • Utvalget skal vurdere rammeverket for ulike tilknytningsformer for de som utfører arbeid, og vurdere om dette er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig både for dagens og framtidens arbeidsliv.
  • Utvalget skal gjennomgå rammeverk for arbeidsgiveransvar og organisering av arbeid og virksomhet, og vurdere om dette er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig både for dagens og framtidens arbeidsliv.
  • Utvalget kan fremme forslag til regelendringer eller andre tiltak som det finner hensiktsmessig.

Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 1. juni 2021.