NHH gjør tiltak for et bedre studentmiljø

Høyblokken ved NHH i mai. Arkivfoto: Hallvard Lyssand/NHH
NHH Av Linda Nøstbakken, Therese Sverdrup, Øystein Thøgersen

11. mai 2018 14:56

NHH gjør tiltak for et bedre studentmiljø

De siste ukene har miljøet ved Norges Handelshøyskole (NHH) vært gjenstand for kritikk i DNs spalter. Den påfølgende debatten har vært vanskelig, men også lærerik.

Vanskelig fordi vi har et stort engasjement for at alle studenter og ansatte skal oppleve et godt studie- og arbeidsmiljø, og historier som viser at mange ikke har det slik, er tunge å lese.

Men debatten er også vanskelig fordi det i flere tilfeller tegnes et bilde av NHH, våre studenter og våre ansatte, som vi ikke kjenner oss igjen i.

Vi erkjenner at vi har studenter som opplever NHHs studentmiljø som ekskluderende og dårlig. Vi har vist til NHHs tilfredshetsundersøkelse, ikke for å underslå utfordringene, men for å prøve å formidle et mer nyansert bilde av forholdene.

Økt mangfold

At ikke alle studenter finner sin plass i miljøet har vi vært kjent med, og dette er bakgrunnen for at vår nye strategi fremmer mål om å rekruttere bredere til NHH og om å øke mangfoldet både blant studenter og ansatte. Det har også lenge vært jobbet med å åpne opp og gjøre prosessene for opptak i studentforeningens grupper mer transparente.

Historiene til studentene som har stått fram og fortalt at de føler seg ekskludert, har likevel overrasket oss. Kanskje burde vi ikke blitt overrasket, for verden har endret seg voldsomt de siste årene.

I dag er alle på sosiale media, vi deler hva vi gjør og hvem vi er sammen med, og vi liker og kommenterer det andre gjør. På den måten forsterker sosiale medier følelsen av å være utenfor. Ikke bare står man utenfor en gruppe, men man føler også at dette er synlig for alle andre.

Konkrete tiltak

Debatten har derfor vært svært lærerik for oss. Vi kan ikke lene oss på gamle virkemidler; studentenes nye hverdag krever nye grep. Problemets alvor gjør at vi går inn i dette med stor kraft umiddelbart. Med et klart mål om at alle skal finne sin plass og oppleve et godt miljø ved NHH, jobber vi hardt med en serie konkrete tiltak:

  • Vi tydeliggjør hva som er trakassering og hvilke varslingskanaler og -rutiner som er tilgjengelige. Dette har vi jobbet mye med siden i høst, og den siste tids debatt viser at det er viktig at vi forsterker innsatsen og i enda større grad tydeliggjør hva som er akseptabel og ikke akseptabel adferd.
  • Vi utarbeider retningslinjer for adferd ved NHH (‘code of conduct’) sammen med studentforeningen. De neste ukene vil vi forsøke å involvere alle ved NHH til å spille inn og stemme fram forslag til regler. Vi tror og håper at en inkluderende og interaktiv prosess rundt dette vil bidra til en felles forståelse for hva som er akseptabel adferd både ansikt til ansikt og i sosiale media.
  • Vi har startet et arbeid sammen med studentforeningen om spesifikke tiltak vi kan gjennomføre for å sikre at opptak til lukkede studentgrupper følger en åpen prosess med tydelige og fornuftige regler. Målet er at så mange som mulig skal få ta del i, bidra til, og nyte godt av et inkluderende og godt studentmiljø. Vi regner med å ha nye tiltak på plass allerede fra høsten av.
  • Vi tar grep for å redusere usunt eksamens- og karakterpress. Vi arrangerer kurs i stressmestring, og vi setter fokus på tematikken allerede i vårt første møte med nye studenter gjennom velkomstuken. Målet er å skape et mestringsklima heller enn et klima preget av rivalisering og konkurranse.
  • Vi har startet en gjennomgang av vår kursportefølje med fokus på å styrke og tydeliggjøre kunnskap om bærekraft og ansvarlig ledelse. Analytisk tyngde skal balanseres med samarbeid, mangfold og «soft skills».
  • Vi endrer formatet på velkomstuken for nye studenter i august. Vi legger inn mer fag, med fokus på samarbeid og det å bli kjent med andre nye studenter i en faglig setting, og på å få til merinteraksjon i alkoholfrie situasjoner, slik som fellesfrokost hver morgen. Hovedmålene er å øke antallet møtepunkter mellom de nye studentene for å sikre dem et størst mulig nettverk og å tenne en faglig gnist fra dag én.
  • Vi har satt i gang en grundig gjennomgang av våre rutiner for bruk og tilgang til de ulike rommene i Kjelleren ved NHH, hvor mange studentgrupper har egne rom. For å få disponere disse rommene vil vi stille tydelige krav om at hver gruppe følger NHHs regler og gjør sitt for å bidra til et trygt og godt studentmiljø. Enkeltstudenter som deltar på Kjelleraktiviteter skal med rette føle seg trygge, og den generelle sikkerhet når det gjelder beredskap i nødsituasjoner skal være høy.
  • Ledelsen vil etablere egne, faste kontaktpunkt med eksternt rekrutterte masterstudenter for at også deres perspektiver skal bli hørt. Dette gjelder også internasjonale studenter. I tillegg jobber vi spesifikt med å bedre integreringen av internasjonale studenter, blant annet ved å styrke mentorordningen for denne gruppen.

Vi er takknemlige for at vi har engasjerte og modige studenter som står frem med sine historier og kaster lys over viktige utfordringer for NHH. Vi tar dette på største alvor og håper og tror tiltakene over, sammen med vårt pågående arbeid for et mangfoldig og inkluderende miljø, vil gjøre at studentene allerede fra høsten av vil møte et enda bedre NHH.

Strategi for NHH 2018-2021 

Les portrettintervju med rektor Øystein Thøgersen i DN  (bak betalingsmur)