Finansforskere får 10 mill. kr

karin thorburn
Det nye forskningsprosjektet «Incentives, access to capital, and innovation» skal studere sammenhengene mellom bedrifter og investorer. Finansprofessor Karin S. Thorburn er leder for prosjektet som nå har fått støtte fra Forskningsrådet.
Av Sigrid Folkestad

26. oktober 2017 11:49

Finansforskere får 10 mill. kr

Finansmiljøet ved NHH blir ytterligere styrket. Forskere ved Centre for Corporate Finance får 10 millioner nye kroner til prosjektet «Incentives, access to capital, and innovation».

– Vi er veldig glad for å ha fått støtte til studien. Det vil fører styrking av finansmiljøet ved NHH, sier Karin S. Thorburn, professor ved Institutt for finans og Centre for Corporate Finance. Hun er leder for det nye prosjektet. 

Midlene kommer etter Norges Forskningsråd utlysning av PROFESJON (se faktaboks under).

Insentiver og kapital

«Incentives, access to capital, and innovation» inkluderer seks ulike delprosjekter som på ulike måter skal studere sammenhengene mellom bedrifter og investorer, forteller førsteamanuensis Jøril Mæland, leder på Institutt for finans.

Jøril Mæland
Førsteamanuensis Jøril Mæland, Institutt for finans, NHH.

– I en tid med rask teknologisk utvikling og store klimautfordringer er det særlig viktig med god evne til omstilling og innovasjon. Dette prosjektet studerer hvordan kapitalmarkeder og kontrakter mellom investorer og bedrifter bør utformes for best mulig å legge til rette for realisering av prosjekter som gir utvikling og vekst, sier Mæland.

De to første delprosjektene analyserer hvordan investorer kan utforme kontrakter for å gi styret og toppledelsen i et selskap insentiver som maksimerer selskapsverdien.

Bedrifter er gjerne avhengige av eksternkapital for å finansiere vekst. Entreprenører må tiltrekke seg finansiering fra risikovillige investorer for å utvikle forretningsideene sine. Teknologiselskaper trenger finansiering for å utvikle store forskning- og utviklingsprosjekter. Store selskaper foretar fusjoner og oppkjøp for å tilpasse seg endringer i konkurranselandskapet.

Entreprenørskap

For å sikre god realisering av innovasjon og vekst, er det viktig at bedrifter har tilgang til eksternfinansiering gjennom kontrakter som maksimerer aksjeverdi, og gjennom markeder som optimalt allokerer og reallokerer kapital.

Dette prosjektet fokuserer nettopp på slike problemstillinger.

– Forskningen vil ha implikasjoner for utformingen av politikken som skal tilrettelegge for entreprenørskap og vekst, og den vil gi ny kunnskap i fagområdet corporate finance, sier Jøril Mæland, førsteamanuensis og instituttleder ved finans.

Gode prosjekter som mangler?

Det er en vanlig forutsetning at entreprenørskap begrenses av kapitaltilgang. Den tredje del-studien vil ta det omvendte perspektivet.

pROFESJON:

Satsingen skal, gjennom finansiering av forskning av høy kvalitet innen blant annet økonomisk-administrativ utdanning, støtte opp om institusjonenes strategiske profil. Målet er å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for utdanningene og profesjonsutøvelsen (Kilde: Forskningsrådet).

– Hva om det er tilgang på gode prosjekter som er den begrensende faktoren, og ikke finansieringen, spør Thorburn. Vi skal studere effekten på innovasjoner av en plutselig økning i arbeidsløshet blant høyt utdannet arbeidskraft, slik for eksempel oljeprisfallet i 2014 førte til i Stavanger.

Forskerne skal også se nærmere på bedrifters tilgang til kapital gjennom åpne, regulerte markeder. Her skal de studere effekter på lånekostnader og innovasjonsstrategier når et selskap børsnoteres: Om aksjeeieres kortsiktige fokus på inntjening gir ikke-optimale beslutninger om å vokse gjennom bedriftsoppkjøp og hvordan bedrifter evner å skaffe kapital i nedgangstider ved å utstede egenkapital når den er billig.

Forskningsnytt fra NHH