Sanksjoner i konkurranserett

Bakgrunn

Når foretak misbruker sin dominerende stilling i markedet, gjennomfører ulovlig prissamarbeid eller inngår avtaler for å presse konkurrerende aktører ut av markedet bryter de Konkurranseloven og risikerer sanksjoner.

I konkurranseretten er det et behov for å klargjøre hvilke prinsipper som gjelder for å holde foretak ansvarlige for brudd på konkurranseloven. Konkurranseskadelig atferd strider med prinsippet om rettferdig konkurranse som til syvende og sist rammer forbrukerne, og en effektiv sanksjonering mot foretak fremmer sunn konkurranse blant næringsdrivende.

Forskningsprosjektet «Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer» inviterer alle interesserte til et lunsjseminar. Seminaret vil dreie seg om vilkårene for å sanksjonere overfor et foretak, hvilke sanksjonsformer som er mest effektive og når man kan holde et foretak ansvarlig for handlingene til deres ansatte.

Prosjektet er finansiert av Konkurransetilsynet og ledet av professorene Tina Søreide og Erling Hjelmeng. 

Tina Søreide er professor ved NHHs Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Forskningen hennes dreier seg blant annet om antikorrupsjon, styresett, marked- og utvikling og håndhevelsesformer. 

Erling Hjelmeng er professor i jus ved Universitetet i Oslo og professor II ved NHH. Forskningen hans retter seg mot konkurranserett og EU-rett, med fokus på håndhevelse på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Karin Stakkestad Laastad er juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Hun jobber blant annet med spørsmål knyttet til håndheving av Konkurranseloven, herunder sanksjoner.

Program
12.00-12.05 Introduksjon v/ Tina Søreide
12.05-12.10 Innledning v/ Erling Hjelmeng
12.10-20 Innledning v/ Karin Stakkestad Laastad
12.20-12.45 Paneldiskusjon, ordstyrer Tina Søreide
12.45-13.00 Q&A

Meld deg på seminaret ved å sende en e-post til Shrey Nishchal og oppgi fullt navn, e-post og studiested. Det er 30 plasser på seminaret.

Kontakt:
Shrey Nishchal: 463 71 719