Konfidensialitetserklæring

Konfidensialitetserklæring

Som student ved NHH Executive vil du være en del av en mangfoldig studentgruppe. Noen av disse kan være i konkurranse med hverandre, eller stå i andre relasjoner som gjør det nødvendig å utvise diskresjon i løpet av utdanningen.

Forpliktelser

I forbindelse med deltakelse på studier ved NHH Executive er jeg innforstått med følgende:

  • Alle oppgaver, avtaler, tekniske data, erfaring, know-how, eller annen informasjon som kommer frem i studiet, må behandles av alle som konfidensiell kunnskap.
  • Jeg forpliktes å utelukkende bruke informasjon som fremkommer i studiet til forberedelse og gjennomføring av studiet. Informasjon kan bare gis videre til tredjepart dersom: a) den aktuelle part har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette, eller b) du er forpliktet til dette i medhold av lov eller offentlig påbud.
  • Med mindre tillatelse foreligger, forplikter jeg å slette all konfidensiell informasjon fra tredjepart som jeg har mottatt innenfor rammene av studiet eller gjennom annen kontakt med medstudenter, programleder, forelesere, sensorer eller administratorer.

Definisjoner og avgrensninger

Med informasjon menes her all bedriftsøkonomisk, teknisk, finansiell eller øvrig sensitiv informasjon som en student, programleder eller foreleser har formidlet innenfor rammen av studiet. Dette gjelder uavhengig av måten slik informasjon blir formidlet (eksempelvis skriftlig, muntlig, fysisk, elektronisk etc.).

Gyldighetstid

Denne konfidensialitetserklæringen gjelder informasjon som jeg mottar i løpet av studiet. Plikten til å hemmeligholde informasjon i henhold til denne konfidensialitetserklæringen gjelder i to år fra studiets slutt.

Jeg samtykker til at denne konfidensialitetserklæringen skal være underlagt norsk rett og at enhver tvist i forbindelse med denne konfidensialitetserklæring skal være gjenstand for voldgiftsbehandling etter reglene i tvistemålsloven kapittel 32 (alternativt ordinært søksmål).