Faglig og praktisk informasjon

For Executive master i anvendt finans.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi deg

  • utvidet og avansert kunnskap om finansmarkedene
  • innsikt i hvordan markedene benyttes for ulike formål av investorer, forvaltere, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter. Basert på denne innsikten vil du oppnå relevante spesialistferdigheter for å arbeide i, eller med, disse markedene.
  • fordypning innen ett eller to særskilte fagområder innen finansfaget

  Studium av finansmarkedene gir en naturlig kobling mellom teori, empirisk forskning og praksis, og dette vektlegges både i forelesninger, pensum og andre aktiviteter i studiet. Studiet består av en hoveddel (AFA-studiet) og en fordypningsdel. Hoveddelen er felles for alle, mens i fordypningsdelen gis du anledning til å spesialisere deg i ønsket retning. 

  Gjennom aktiv deltakelse i forelesninger og gruppearbeid får du muligheten til å utvikle et nettverk med faglig relevans også etter fullført studium.  

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Studiet er rettet mot deg som jobber i finansinstitusjoner, med finansielle problemstillinger i bedrifter, er rådgivere, i media eller myndighetsorganer eller som av andre grunner ønsker å skaffe seg anvendelig finanskompetanse.

  Du har høyere utdanning og relevant yrkeserfaring.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidaten skal etter fullført studium ha oppnådd følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • grundig innsikt i finansfagets og finansmarkedenes betydning for samfunn og aktører, og for bærekraftig utvikling.
  • avansert forståelse av hvordan finansiell økonomi analyserer verdier og risiko, både ved vurdering av selskaper, finansielle instrumenter og finansielle porteføljer.
  • god forståelse av hovedelementene innen statistiske og empiriske metoder som brukes innen finansfaget.
  • tilstrekkelig innsikt i sentrale lover og øvrige hovedregler som regulerer finansmarkedene.
  • god innsikt i etiske perspektiver på finansmarkedene, aktørene og hvordan man finansfaglig hensyntar bærekraftsutfordringene.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • anvende relevante modeller for å utføre avanserte analyser av virksomheter, prosjekter, finansielle instrumenter og porteføljer.
  • lese, analysere og forstå informasjon som er relevant for å forstå og analysere virksomheter, prosjekter, finansielle instrumenter og porteføljer.
  • analysere virkningene av aktuelle endringer for selskaper, deres strukturer, finansiering, og tilsvarende for endringer på porteføljenivå.
  • handle i samsvar med de aktuelle regelverk som gjelder for finansmarkedene, primært i Norge.
  • bruke aktuelle digitale verktøy og datakilder i sitt analytiske arbeid.
  • lese og reflektere kritisk over empiriske artikler i akademiske finansjournaler.

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • benytte sin innsikt i grunnleggende markedsmekanismer og analyseverktøy som er relevante for finansmarkedene, også på nye problemstillinger.
  • kombinere analytiske og metodiske evner til å utføre avanserte og selvstendige analyser.
  • reflektere over etiske og bærekraftrelaterte problemstillinger som kan oppstå i ulike markedssituasjoner.
  • diskutere faglige problemstillinger og analyser med spesialister og allmennheten ut fra faglig innsikt.
 • Organisering av studiet

  Organisering av studiet

  Executive master i anvendt finans består av en hovedmodul (AFA-studiet) på 60 studiepoeng og en fordypning som omfattes av enten en modul på 30 studiepoeng, eller to moduler på 15 studiepoeng hver. Det anbefales å starte med AFA-studiet som grunnlag for senere valg av fordypningsmodul, men det er også mulig å starte med en fordypningsmodul. AFA-studiet strekker seg over tre semestre.

  Følgende emner inngår i hovedmodulen (AFA-studiet):

  • Finansregnskap med analyse, 6 studiepoeng
  • Verdsettelse, 6 studiepoeng
  • Makrofinans, 3 studiepoeng
  • Rentepapirer, 6 studiepoeng
  • Derivater og risikostyring, 6 studiepoeng
  • Porteføljestyring, 7,5 studiepoeng
  • Corporate Finance, 7,5 studiepoeng
  • Institusjonelle forhold og adferdsregler, 3 studiepoeng
  • Selvstendige prosjekter, 15 studiepoeng

  En fordypningsmodul strekker seg vanligvis over inntil to semester. Porteføljen av fordypningsmoduler vil kunne variere. Du finner oversikt over hvilke fordypningsmoduler som inngår i graden Executive master i anvendt finans her. Studiestart for hver fordypningsmodul vil fremgå av studiets nettside.

  I nåværende portefølje er det ikke faglig overlapp mellom modulene.

  I studieprogrammet inngår det selvstendig arbeid på totalt 30 studiepoeng. Dette gjennomføres i to trinn:

  - selvstendig arbeid som inngår i AFA-modulen (15 studiepoeng)

  I løpet av AFA-studiet skal studentene skrive og presentere ett prosjekt/case tilknyttet hver av fagemnene Verdsettelse, Porteføljestyring og Corporate Finance, fordelt som ett prosjekt per semester. Hvert prosjekt utgjør 5 studiepoeng og utføres i grupper på 3-4 studenter. Prosjektarbeidene skal gjennom praktiske problemstillinger bidra til forståelse, refleksjon og modning av sentrale temaer innen finansfaget. I slutten av studiet skal hver student sette sammen de tre prosjektene i en felles rapport som samlet utgjør studiets selvstendige arbeid. Rapporten skal innlede med et oppsummerings- og refleksjonsnotat.

  Aktuelle temaer for prosjektene presenteres i tilknytning til hvert fagemne.

  - selvstendig arbeid som inngår i fordypningsmodulen(-e) (15 studiepoeng totalt)

  Det gis ikke fritak for enkeltemner i modulene.

  Pedagogisk modell

  Studiet er lagt opp som et fleksibelt deltidsstudium, og er i hovedsak samlingsbasert med studiesamlinger som i hovedsak strekker seg over tre dager. Antall samlinger er spesifisert separat for hver modul. Det må påregnes læringsaktiviteter mellom studiesamlingene.  

  For å sikre kontinuitet i læringsprosessen er det obligatorisk fram­møte til studiesamlingene Dette sikrer at alle deltakerne får samme innsikt i sentrale problemstillinger og utfordringer som reises i læringssituasjonene, og får samme mulighet til å oppnå sitt læringsutbytte.

  Erfaringsdeling og nettverksbygging er en viktig del av læringen i studieløpet. Det forventes derfor at du deltar aktivt i undervisningen og deler av egne erfaringer.

  Modulplanene gir oversikt over faglig innhold og læringsaktiviteter for den enkelte modul. 

 • Krav til graden Executive master i anvendt finans

  Krav til graden Executive master i anvendt finans

  Opptakskrav til modulene som kan inngå i graden framgår av den enkelte modulplan.

  For å få utstedt graden Executive master i anvendt finans, må følgende krav være oppfylt:

  1. Modulkrav

  Du må ha gjennomført og bestått de nødvendige modulene i studieplanen.

  1. Utdanningskrav

  Du må inneha:

   1. Bachelorgrad, eller
   2. Cand. mag-grad, eller
   3. Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
   4. Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  1. Praksiskrav

  Du må i tillegg kunne dokumentere minst tre års relevant yrkespraksis.

 • Vurdering

  Vurdering

  Du vil bli vurdert ved hjelp av individuelle og/eller gruppebaserte skriftlige og muntlige vurderingsformer. Det legges opp til variasjon i vurderingsformene. Modulplanene gir informasjon om vurderingsformene i hver enkelt modul.

 • Kvalifikasjoner etter endt studieprogram

  Kvalifikasjoner etter endt studieprogram

  Studieprogrammet fører frem til graden Executive master i anvendt finans utstedt av Norges Handelshøyskole.  

  Det blir utstedt diplom for gjennomført AFA-studium.

  I tillegg kvalifiserer AFA-studiet for autorisasjonen Autorisert Finansanalytiker (AFA), tildelt av Forening for finansfag Norge (FFN). Autorisasjonen Certified European Financial Analyst (CEFA), tildelt av the European Financial Analyst Association Society (EFAAS), kan studenter som ønsker akkrediteringen få ved å ta en separat eksamen arrangert av EFAAS.