Masteroppgave - Erfaringsbasert mastergrad i offentlig forvaltning

Masteroppgave - Erfaringsbasert mastergrad i offentlig forvaltning

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som bygger videre på og utvider kunnskapen som dere har tilegnet dere gjennom tidligere avlagte emner i programmet.

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng
Studiestart
Høst 2025

Her skal dere analysere og reflektere over en avgrenset problemstilling innenfor offentlig forvaltning, gjerne relevant for egen organisasjon eller jobbrolle. Formålet med masteroppgaven er å fordype seg i et tema og utføre et selvstendig forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipper og metoder.

Oppgaven skal gi trening i å formulere en problemstilling, gjennomføre datainnsamling og/eller diskusjon av forskningslitteratur og teori, og dessuten analyse og tolkning av egne data. Gjennom oppgaven skal dere vise god forståelse for forskningsdesign og valg av metode. Tema for oppgaven kan være både empiriske, teoretiske og normative spørsmål. Temaet og problemstillingen skal være relevant for masterprogrammet sitt mål og innhold, og relatert til minst ett av de andre emnene som inngår i programmet. Oppgaven kan være tverrfaglig, og empirisk og/eller teoretisk orientert. Empirisk orienterte oppgaver kan benytte enten kvalitative eller kvantitative metoder.

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i par.

Undervisning i metode, forskningsdesign og forskningsetikk er en integrert del av emnet.

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng
Studiestart
Høst 2025

Målgruppe

Erfarne medarbeidere og ledere i departementsfellesskapet og i departementenes underliggende virksomheter.

Kostnader

 • Studieavgift: kr. 67 000,-. I tillegg kommer utgifter til dagpakker/bevertning
 • Samlingsbasert over et semester
 • Semesteravgift

  Alle som blir tatt opp som studenter må i tillegg betale en personlig semesteravgift på kr 650,- per semester. Denne skal betales inn til UiB, uavhengig av om du tar et emne ved UiB eller NHH Executive. 

  Semesteravgiften går til å dekke velferdsgoder og –tjenester for alle studenter.

Kontakt oss

 • Undervisning og læringsaktivieter

  Undervisning og læringsaktivieter

  Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som skrives til slutt i masterprogrammet, og som bygger videre på og utvider kunnskapen som studentene har tilegnet seg gjennom tidligere avlagte emner i programmet.

  Arbeidet med masteroppgaven er normert til om lag 800 arbeidstimer. Oppgaven kan skrives individuelt eller i par. Arbeidsmengde og omfang skal stå i forhold til antall personer som er involvert. Oppgaven vil normalt være på om lag 40-70 sider.

  Arbeidet med masteroppgaven gjennomføres over to semestre og har følgende organisering:

  • Før første samling leverer studentene et kort forslag til mulig tema og problemstilling for masteroppgaven, inkludert foreløpige refleksjoner omkring datainnsamling og metodevalg.
  • Første samling er et tre dagers seminar (august/september) i Bergen der studentene får undervisning i metode, forskningsdesign og forskningsetikk. I tillegg velges samarbeidspartner dersom masteroppgaven skal skrives i par.
  • Etter første samling utarbeider studentene en prosjektskisse som sendes til emneansvarlig for godkjenning og for tildeling av veileder. Studentene blir tildelt en veileder fra et relevant fagmiljø. Det tilstrebes en tilnærmet lik fordeling av masteroppgaver til veiledning mellom de ulike fagmiljøene ved UiB og NHH som samarbeider om fellesgraden. Ved tildeling av veileder vil det bli foretatt en faglig vurdering basert på prosjektskisse som utarbeides i etterkant av første samling, samt tilgjengelige veiledningsressurser ved de ulike institusjonene.
  • Den andre samlingen (november/desember) foregår i Oslo og organiseres som et todagers seminar der skal studentene presentere prosjektskissene sine og gi tilbakemeldinger til hverandre. Seminaret vil bli moderert av én eller flere fagpersoner.
  • Den tredje og siste samlingen (februar/mars) foregår i Bergen og organiseres som et todagers seminar der studentene presenterer utkast til egen oppgave, presenterer forberedte kommentarer til andre studenter sin oppgave og diskuterer presentasjonene i grupper. Seminaret vil bli moderert av én eller flere fagpersoner.
  • Mellom samlingene blir det lagt opp til individuell veiledning. Veiledning foregår normalt digitalt eller i tilknytning til samlingene. Tidspunkt for veiledning avtales individuelt. Det er satt av om lag 20 veiledningstimer per student per masteroppgave.
  • Det forventes at studentene deltar på alle undervisningsaktiviteter. I tillegg forventes det at studentene forbereder seg til samlinger ved å forberede muntlige presentasjoner, lese pensumlitteratur og andre studenter sine tekster.
 • Vurdering

  Vurdering

  Den skriftlige masteroppgaven blir vurdert av to sensorer.

  Ved gruppeinnlevering vurderes besvarelsen samlet.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Du må ha fullført og bestått fire av emnene (på til sammen 60 studiepoeng) som inngår i masterprogrammet. Du må også ha avlagt minst ett emne ved den institusjonen søker vil avlegge masteroppgaven ved.

  I tillegg kreves:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag.-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i samsvar med § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med nevnte grader eller utdanningsløp

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

 • Krav til dokumentasjon

  Krav til dokumentasjon

  For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • CV
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

  Har du utdanningen din fra UiB, NHH eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

  Du må dessuten laste opp din CV samt attest fra tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang). Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidaten skal ved avsluttet emne ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  Kandidaten

  • har spesialisert innsikt i et avgrenset tema relatert til komplekse samfunnsutfordringer som stats- og forvaltningsapparatet skal bidra til å løse
  • har inngående kunnskap om sentrale begreper og vitenskapelige teorier og metoder som er relevante for temaet og problemstillingen for masteroppgaven

  Ferdigheter

  Kandidaten

  • kan formulere en presis og forskbar problemstilling, og utarbeide egne planer for forskning på et vitenskapelig nivå
  • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskingsetiske normer
  • kan anvende relevante teorier og metoder på en selvstendig måte
  • kan samle inn, systematisere, analysere og presentere data på en nøyaktig og oversiktlig måte for å komme frem til gode faglige løsninger på komplekse problemstillinger innen offentlig forvaltning

   Generell kompetanse 

  Kandidaten

  • kan reflektere over forskningsetiske spørsmål og styrker og svakheter knyttet til datainnsamling og forskningsmetoder
  • kan knytte forskningsbasert kunnskap til egen erfaring fra arbeid innen offentlig forvaltning og vurdere relevansen for utviklingsarbeid i egen organisasjon
  • kan presentere vitenskapelige teorier og metoder på en enkel og oversiktlig måte, både skriftlig og muntlig