Innovasjon og omstillingskraft i offentlig sektor (NHH)

Innovasjon og omstillingskraft i offentlig sektor (NHH)

Emnet tar utgangspunkt i de innovasjons- og omstillingsutfordringer offentlig sektor står overfor for å tilpasse seg turbulente omgivelser.

Foto: Helge Skodvin

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Første søknadsbehandling er 1. juni 2024
Studiestart
2. september 2024

Sentrale drivkrefter er nye politiske føringer, digitalisering og teknologiutvikling, endret brukeratferd og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og tjenesteinnovasjon.

For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må ledere og fagpersoner i offentlig forvaltning kunne utfordre etablerte sannheter, verdier og praksiser som er forankret i forvaltningens kultur, identitet og profesjoner.

Emnet inngår som ett av fem frittstående emner i Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning. Dette er et masterprogram som er utviklet av UiB og NHH Executive i fellesskap og som retter seg mot erfarne medarbeidere og ledere i departementsfellesskapet og i departementenes underliggende virksomheter.

Sentrale tema som inngår i emnet:

 • Innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon i samfunn og institusjoner
 • Innsikt, kunnskap og ferdigheter i å anvende faglige modeller og perspektiver til analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid både internt i departementene og ovenfor relevante aktører i samfunns- og næringsliv
 • Anledning til å fordype seg i forskningsbasert teori innenfor innovasjon og omstilling, og utforske hvordan innsikten kan anvendes strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Første søknadsbehandling er 1. juni 2024
Studiestart
2. september 2024

Målgruppe

Erfarne medarbeidere og ledere i departementsfellesskapet og i departementenes underliggende virksomheter.

Kostnader

 • Studieavgift: kr. 61 000,-. Dagpakker og bevertning på kr. 3 000 er inkludert i avgiften
 • Samlingsbasert over et semester
 • Semesteravgift

  Alle som blir tatt opp som studenter må i tillegg betale en personlig semesteravgift på kr 650,- per semester. Denne skal betales inn til UiB, uavhengig av om du tar et emne ved UiB eller NHH Executive. 

  Semesteravgiften går til å dekke velferdsgoder og –tjenester for alle studenter.

Kontakt oss

 • Undervisning og læringsaktiviteter

  Undervisning og læringsaktiviteter

  Emnet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium og strekker seg over ett semester, og inneholder tre fagtema som fordeles på tre fysiske studiesamlinger à tre dager samt to halve dager som gjennomføres digitalt. Totalt ti samlingsdager.

  Samlingene kombinerer forelesninger, oppgaveløsing, erfaringsutveksling og diskusjoner om faglige case i mindre grupper. I emnet skal studentene arbeide i grupper med en gjennomgående prosjektoppgave. I tillegg kommer læringsaktiviteter som studenten skal gjennomføre mellom studiesamlingene som vil være knyttet til utforskning av relevant tematikk og ny innsikt i egen organisasjon.

 • Vurdering

  Vurdering

  Studentene vurderes gjennom en gruppebasert prosjektoppgave som leveres etter siste studiesamling.

  I prosjektoppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra deltakernes organisasjoner på tema knyttet til omstilling og innovasjon. Studentene deles i grupper på tre til fire studenter, og det gis faglig veiledning underveis i arbeidet. I prosjektoppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra studentenes organisasjoner knyttet til omstilling og innovasjon. Prosjektoppgaven leveres i slutten av emnet.  

  Prosjektoppgaven skal ha et omfang på om lag 15 sider per deltaker, dvs. 45-60 sider avhengig av antall gruppedeltagere.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag.-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i samsvar med § 3-5 i Lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med nevnte grader eller utdanningsløp

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves det minst tre års relevant arbeidserfaring fra departementer og/eller deres underliggende virksomheter. Det er også et krav om at man på søknadstidspunktet er ansatt i et departement eller en underliggende virksomhet.

 • Krav til dokumentasjon

  Krav til dokumentasjon

  For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • CV
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

  Har du utdanningen din fra UiB, NHH eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

  Du må dessuten laste opp din CV samt attest fra tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang). Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidaten skal ved avsluttet emne ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap om hvordan eksterne rammebetingelser og sentrale utviklingstrekk påvirker offentlig sektor og rammebetingelsene for privat sektor
  • avansert kunnskap om innovasjon som fenomen, nye virksomhetsmodeller og digitalisering, og hvordan dette kan bidra til økt verdiskaping og kvalitetsforbedring innen offentlig tjenesteyting
  • inngående kunnskap om hvordan kulturelle og strukturelle forhold i organisasjonen kan representere utfordringer for omstilling og innovasjon, og hvordan en kan utvikle endrings-/innovasjonskapasitet og psykologisk trygghet for å møte disse utfordringene

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • initiere og gjennomføre innovasjonsprosesser- og prosjekter i egen organisasjon, og verktøy for å omsette og utnytte dette for å øke kvaliteten og effektiviteten i offentlig forvaltning og tjenesteyting
  • analysere og påvirke organisasjonens kultur og struktur, gjennom å anvende modeller for organisasjonsutvikling og organisering
  • initiere, planlegge og lede omstilling i form av omstillings- og innovasjonsprosesser og praktiske utviklingstiltak    

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • anvende teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i sine virksomheter innen offentlig forvaltning
  • presentere og diskutere relevante faglige problemstillinger, modeller og analyser med både kolleger og andre aktører de samhandler med
  • bidra aktivt og stimulere til nytenkning og innovasjonsprosesser i egen virksomhet, og kunne være en ressursperson på området ovenfor brukere, kollegaer, samarbeidspartnere og ledere

Samlingsoversikt

02.09.-04.09.2024
NHH Campus Bergen

1. samling: Drivkrefter for omstilling og innovasjon

15.10.2024

Digital samling fra kl. 09.00-12.00

31.10.2024

Digital samling fra kl. 09.00-12.00

11.11.-13.11.2024

2. samling: Innovasjon i praksis

09.12.-11.12.2024
NHH Campus Oslo

3. samling: Ledelse av omstilling og innovasjon

23.01.2025

Innlevering av oppgave