Bærekraft – utfordringer og mulighetsrom for offentlig sektor (NHH)

Bærekraft – utfordringer og mulighetsrom for offentlig sektor (NHH)

For å nå bærekraftsmålene er vi avhengige innovasjon i både offentlige og private bedrifter.

Foto: Helge Skodvin

Om studiet

Studiepoeng
15 studiepoeng
Grad
På masterniva
Søknadsperiode
Vi åpner for søknader høsten 2024

Emnet gir en innføring i utvikling av bærekraftig forretnings- og virksomhetsmodeller, og det gir innsikt i hvordan offentlige og private bedrifter kan samarbeide for å finne nye måter å løse bærekraftsproblemer på.

Å kunne lede slike endrings- og innovasjonsprosesser krever inngående kunnskap i bærekraftig forretningsmodeller og strategier. Dette emnet gir deg verktøyene du trenger for å få til dette i praksis.

Emnet inngår som ett av fem frittstående emner i Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning. Dette er et masterprogram som er utviklet av UiB og NHH Executive i fellesskap og som retter seg mot erfarne medarbeidere og ledere i departementsfellesskapet og i departementenes underliggende virksomheter.

Sentrale tema som inngår i emnet

 • Utforme bærekraftige og ressurseffektive virksomhetsmodeller og strategier innen offentlig forvaltning
 • Samspill mellom offentlig sektor og næringsliv for å nå bærekraftsmål
 • Avansert kunnskap om bærekraftig tjenesteutvikling, sirkulær økonomi, og rammeverk for offentlig forvaltning
 • Innsikt i metoder for å utforske nye virksomhetsmodeller og strategiske allianser for bærekraft og grønn omstilling, samt organisasjonskulturelle forhold av relevans for disse

Om studiet

Studiepoeng
15 studiepoeng
Grad
På masterniva
Søknadsperiode
Vi åpner for søknader høsten 2024

Målgruppe

Erfarne medarbeidere og ledere i departementsfellesskapet og i departementenes underliggende virksomheter.

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning

Les mer om Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning

 

Kostnader

 • Studieavgift: kr. 61 000,-. Dagpakker og bevertning på kr. 3 000 er inkludert i avgiften
 • Samlingsbasert over ett semester
 • Semesteravgift

  Alle som blir tatt opp som studenter må i tillegg betale en personlig semesteravgift på kr 650,- per semester. Denne skal betales inn til UiB, uavhengig av om du tar et emne ved UiB eller NHH Executive. 

  Semesteravgiften går til å dekke velferdsgoder og –tjenester for alle studenter.

Kontakt oss

 • Undervisning og læringsaktiviteter

  Undervisning og læringsaktiviteter

  Emnet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium og strekker seg over ett semester. Emnet består av tre fysiske studiesamlinger, totalt seks dager.

  I tillegg til den fysiske undervisningen, legges det opp til digitale møter og dialog mellom samlingene av et begrenset omfang. Videre vil studentene få tilgang til ressurser som for eksempel forhåndsproduserte videoer og
  podcastepisoder.

  Studentene skal arbeide i grupper med en gjennomgående prosjektoppgave. Prosjektoppgaven skal ta for seg et konkret og praktisk omstillings- og utviklingsarbeid eller prosjekt og gruppen får veiledning knyttet til prosjektoppgaven.

 • Vurdering

  Vurdering

  Studentene arbeider med en prosjektoppgave som leveres i slutten av emnet. Studentene deles i grupper på to til fire studenter. I prosjektoppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra studentens virksomheter på tema knyttet til bærekraft.

  Prosjektoppgaven skal ha et omfang på om lag 15 sider per deltaker, dvs 30-60 sider avhengig av antall gruppedeltagere.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag.-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i samsvar med § 3-5 i Lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med nevnte grader eller utdanningsløp

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves det minst tre års relevant arbeidserfaring fra departementer og/eller deres underliggende virksomheter. Det er også et krav om at man på søknadstidspunktet er ansatt i et departement eller en underliggende virksomhet.

 • Krav til dokumentasjon

  Krav til dokumentasjon

  For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • CV
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

  Har du utdanningen din fra UiB, NHH eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

  Du må dessuten laste opp din CV samt attest fra tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang). Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

   

  NB: Dersom du har fått opptak til ett av de første emnene som inngår i Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning høsten 2023 er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til dette emnet

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidaten skal ved avsluttet emne ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • utviklet en forståelse av avanserte begreper og teorier om bærekraftig virksomhetsstrategi, bærekraftsinnovasjon, sirkulær økonomi, vesentlighetsvurderinger og bærekraftsledelse
  • inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder som brukes i studier av bærekraftsresultater og økonomiske resultater

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • forklare og analysere begreper knyttet til bærekraftsstrategi, forretnings- og virksomhetsmodeller, innovasjon og sirkulær økonomi
  • selvstendig identifisere og analysere en virksomhets bærekraftsrelaterte problemstillinger og skille mellom mer eller mindre vesentlige bærekraftshensyn
  • anvende teoriene rundt bærekraftsinnovasjon og bærekraftsledelse på konkrete caser

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • kommunisere med spesialister både innen akademia og fra praksisfeltet om komplekse problemstillinger i tilknytning til bærekraftsstrategi, forretningsmodellering og innovasjon med sikte på bærekraft
  • bidra til og lede innovasjonsprosesser med sikte på å utvikle, analysere og forstå styrker, svakheter og muligheter ved bærekraftsstrategier og virksomhetsmodeller

Samlingsoversikt

  1. samling: Bærekraftig virksomhet: Erkjennelse av hva, hvorfor, hvordan og hva så?
  2. samling: Utforsk og test for bærekraftig virksomhet
  3 samling: Å rigge seg for bærekraftig virksomhet
  Innlevering prosjektoppgave