Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, fagtema og vurdering for Psykologisk trygghet.

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  I denne modulen vil vi utforske

  • hva psykologisk trygghet er som fenomen
  • hvorfor psykologisk trygghet er viktig for individer, team og organisasjoner
  • hvordan bidra til, bygge og opprettholde et miljø av psykologisk trygghet som oppfyller behovene til både den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet

  Videre vil det være et gjennomgående fokus på praksis. Temaene som inngår i modulen vil være forankret i forskning, og innsikt teorien rundt psykologisk trygghet vil stå sentralt. Like fullt har kurset som mål å bidra til å engasjere og inspirere studentene til å anvende det de lærer, slik at det kan få en praktisk betydning i deres egne team og organisasjoner.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • grundig forståelse av psykologisk trygghet og dets implikasjoner for individ, grupper og organisasjon
  • inngående kunnskap om forhold som kan hemme og fremme psykologisk trygghet og hvordan man kan håndtere disse
  • inngående kunnskap om sammenhengen mellom psykologisk trygghet og andre sentrale teorier innen organisasjon, team og ledelse.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • arbeide selvstendig med å løse utfordringer knyttet til psykologisk trygghet ved hjelp av relevante teorier, metoder og teknikker
  • kartlegge og evaluere nivået av psykologisk trygghet i en organisasjon ved hjelp av aktuelle metoder og verktøy
  • gi råd til organisasjoner om hvordan man kan fremme og opprettholde et miljø av psykologisk trygghet

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • kommunisere kjerneelementer i fenomenet psykologisk trygghet – inkludert teorier, utfordringer og potensielle løsninger – både skriftlig og muntlig, ved å bruke relevant terminologi
  • diskutere problemstillinger tilknyttet psykologisk trygghet og bidra til økt innsikt for tematikken i sin organisasjon
  • initiere og veilede tiltak rettet mot å styrke psykologisk trygghet i sin kontekst og organisasjon

 • Fagtema for modulen

  Fagtema for modulen

  Fagtema 1: Psykologisk trygghet og individet

  Den første samlingen fokuserer på psykologisk trygghet på individnivå. Vi vil belyse hva psykologisk trygghet betyr for enkeltpersoner, og hvorfor det er viktig for deres trivsel, engasjement og prestasjon. Betydningen av å bygge et mestringsklima der det er fokus på læring og utvikling vil stå sentralt, i tillegg til hvordan den enkelte selv kan arbeide med sin egen trygghet. Gjennom praktiske øvelser vil studentene få muligheten til å anvende teorien på egne erfaringer og utvikle ferdigheter for å fremme psykologisk trygghet på individnivå.

  Fagtema 2: Psykologisk trygghet og teamet

  Den andre samlingen fokuserer på psykologisk trygghet i team og betydningen av psykologisk trygghet for å utnytte potensialet som ligger i teamarbeid. Vi vil se på hvordan team kan utvikle et miljø av psykologisk trygghet, og hvilke utfordringer team kan møte i denne prosessen. Teamleders rolle vil stå sentralt, men vi vil også belyse hvordan den psykologiske tryggheten i et team avhenger av at alle i teamet bidrar. Vi vil utforske metoder for å bygge og opprettholde psykologisk trygghet i team, og hvordan dette kan påvirke teamets prestasjoner og samarbeidsklima. Videre er det mange faktorer som er viktige for velfungerende team, og vi skal se på hvordan psykologisk trygghet ikke er noen oppskrift alene eller et mål i seg selv, men et middel som kan bidra til måloppnåelse hvis det jobbes med på en hensiktsmessig måte.

  Fagtema 3: Psykologisk trygghet og organisasjonen

  På den tredje samlingen vil vi utforske hva som kjennetegner organisasjoner med høy grad av psykologisk trygghet, og hvilken betydning psykologisk trygghet har på organisasjonsnivå. Videre vil vi belyse hvordan måling og kartlegging av psykologisk trygghet kan inngå i et helhetlig og systematisk arbeid for å styrke organisasjoners arbeidsmiljø. Vi vil se på hvordan målinger og kartlegginger kan tolkes og hvordan resultatene kan ha implikasjoner for organisasjonens arbeidslivskvalitet og organisatorisk effektivitet. Gjennom samlingen er målet å utruste studentene med de nødvendige ferdigheter og forståelse for å fremme psykologisk trygghet i deres respektive organisasjoner.

  Fagtema 4: Psykologisk trygghet i praksis – mellom individ, team og organisasjon

  Den fjerde og siste samlingen vil dra veksler på perspektiver fra organisasjons- og ledelsesteori, herunder organisasjonskultur og -læring og iverksetting av endring. På samlingen vil vi vil utforske metoder som kan brukes for å fremme psykologisk trygghet, både for seg selv og for de rundt en. Vi vil særlig fokusere på å bygge tilbakemeldingskultur og relasjonskompetanse. Også på denne samlingen vil studentene få prøve ut praktiske øvelser som kan styrke deres egen verktøykasse for psykologisk trygghet etter endt studium.

 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Kjernen i den pedagogiske tilnærmingen er å gi studentene en solid teoretisk forståelse før de anvender kunnskapen på egne utfordringer relatert til psykologisk trygghet i egen kontekst. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesninger, oppgaver og øvelser under studiesamlingene, og arbeid mellom samlingene hvor deltakerne bruker den nye kunnskapen til å arbeide med sin prosjektoppgave.

  Det er en ambisjon at studentgruppen har representanter fra ulike sektorer og bransjer, da vi tror på at en mangfoldig sammensetting kan øke læringsutbyttet. Det legges opp til aktiv deltakelse og utveksling av kunnskap og erfaringer mellom studentene for å bidra til en positiv læringsdynamikk.

  For å styrke læring og bruk av ny kunnskap i studieløpet skal studentene gjennomføre en prosjektoppgave med utgangspunkt i egen organisasjon. Studentene må avsette tid til å jobbe med prosjektoppgaven mellom studiesamlingene.

  For å sikre kontinuitet i læringen er det obligatorisk frammøte på studiesamlingene. Dette sikrer at alle studentene får innsikt i alle sentrale problem­stillinger og utfordringer som reises.

 • Vurdering

  Vurdering

  Studenten blir evaluert ved en skriftlig, individuell prosjektoppgave. I prosjektoppgaven skal studenten anvende modulens faglige innhold i egen kontekst med mål om å bidra til praktisk læringsutbytte – både for studenten og dens organisasjon.