Tysk økonomisk språk

TYS10 Tysk økonomisk språk

Vår 2022

Høst 2022
 • Innhold

  Dette kurset har fokus på praktiske språkferdigheter, skriftlig og muntlig formuleringsevne og økonomiske emner. Praktisk språkferdighet er gjennomgang av relevant grammatikk og syntaks med tilhørende øvelser. Skriftlig og muntlig formuleringsevne dekkes av obligatoriske innleveringer (kursgodkjenninger) og samtalegrupper samt presentasjoner. Muntlig formuleringsevne øves det også på i timer som handler om dagsaktuelle emner på internett med tyske kilder. Økonomiske emner er handelskorrespondanse og realiakunnskap (institusjoner og økonomisk politikk).

 • Læringsutbytte

  Formålet med TYS10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på tysk i internasjonale sammenhenger.

  Ved fullført kurs

  Kunnskap

  • har du praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det tyske språksystemet

  Ferdigheter :

  • kan du formidle innsikt i enkle økonomiske tekster på tysk
  • har du tilstrekkelige ferdigheter i muntlig tysk til å kunne føre en samtale

  Generell kompetanse :

  • har du faktakunnskap om tysk kultur og samfunn

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. 

  Grunnet koronasituasjonen blir nytt innhold presentert online, mens klasserommet brukes til interaktive øvelser.

  Faglærer har fast konferansetid hver uke.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende tysk nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående eller tilsvarende.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To godkjente skriftlige oppgaver, en godkjent muntlig presentasjon.

 • Vurderingsordning

  Høsten 2021 er vurderingsformen en tretimers individuell hjemmeeksamen. Inneholder praktisk språkferdighet, tekstforståelse og emner fra handelskorrespondanse.

 • Karakterskala

  Bestått/Ikke bestått.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Reiten, H: Tysk grammatikk, utvalgte deler. Aschehoug, 2015.
  • Tyskseksjonen: Kompendium om utvalgte grammatiske emner.
  • Tyskseksjonen: Artikkelsamling: Utvalgte deler fra tysk økonomisk språk.
  • Forelesningsmateriale til utdeling/på læringsplattform.

  Anbefalt litteratur:

  • Reiten, H: Øvelseshefte til tysk grammatikk. Aschehoug, 2015.
  • Frønsdal, H: Tysk økonomisk språk med handelskorrespondanse. Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel om Schriftverkehr, 80 sider.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

Høst. Kurset tilbys høsten 2021.

Emneansvarlig

Bjørnulf Hinderaker, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.