Tysk økonomisk språk

TYS10 Tysk økonomisk språk

Vår 2019

 • Innhold

  Praktisk språkferdighet, skriftlig og muntlig formuleringsevne, økonomiske emner.

  TYS10 erstatter TYS010 fra og med våren 2016.

  Praktisk språkferdighet er gjennomgang av relevant grammatikk og syntaks med tilhørende øvelser.

  Skriftlig og muntlig formuleringsevne dekkes av obligatoriske innleveringer (kursgodkjenninger) og samtalegrupper samt presentasjoner.

  Muntlig formuleringsevne øves det også på i timer som handler om dagsaktuelle emner på internett med tyske kilder.

  Økonomiske emner er handelskorrespondanse og realiakunnskap (institusjoner og økonomisk politikk)..

 • Læringsutbytte

  Formålet med TYS10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på tysk i internasjonale sammenhenger.

  Ved fullført kurs

  Kunnskap

  • har du praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det tyske språksystemet

  Ferdigheter :

  • Ved fullført kurs
  • kan du formidle innsikt i enkle økonomiske tekster på tysk
  • har du tilstrekkelige ferdigheter i muntlig tysk til å kunne føre en samtale

  Generell kompetanse : Ved fullført kurs

  • har du faktakunnskap om tysk kultur og samfunn

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende tysk nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  TYS10 overlapper mye med tidligere TYS010.

 • Krav til kursgodkjenning

  To godkjente skriftlige oppgaver, en godkjent muntlig presentasjon.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Skriftlig slutteksamen i 3 timer inneholder praktisk språkferdighet, tekstforståelse og emne fra handelskorrespondanse.

 • Karakterskala

  Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Reiten, H: Tysk grammatikk, utvalgte deler. Aschehoug, 2015.
  • Tyskseksjonen: Kompendium om utvalgte grammatiske emner.
  • Tyskseksjonen: Artikkelsamling: Utvalgte deler fra tysk økonomisk språk.
  • Forelesningsmateriale til utdeling/på læringsplattform.

  Anbefalt litteratur:

  • Reiten, H: Øvelseshefte til tysk grammatikk. Aschehoug, 2015.
  • Frønsdal, H: Tysk økonomisk språk med handelskorrespondanse. Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel om Schriftverkehr, 80 sider.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Bjørnulf Hinderaker og Christian Langerfeld, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.