Tysk økonomisk språk

TYS10 Tysk økonomisk språk

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  TYS10 Tysk økonomisk språk er det første av to emner i tysk valgfag. Anbefalte forkunnskaper er tysk nivå II (A2). Formålet med TYS10 er å legge grunnlaget for å kunne kommunisere på tysk i profesjonelle sammenhenger, både skriftlig og muntlig. Emnet tar også opp mange spennede og dagsaktuelle tema innen økonomiske og politiske prosesser i Norge og Tyskland. 

  Nivå (CEFR): B1

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap 

  • Kjennskap til de viktigste delene av det tyske språksystemet, slik at hen kan produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet.
  • Egnet vokabular til å uttrykke seg, med noen omformuleringer, om sentrale deler av økonomisk system og politisk kultur i Tyskland. 

  Ferdigheter

  • Kan gi korte presentasjoner på tysk basert på emner innenfor tysk økonomi og politikk.
  • Kan gå inn i en samtale på tysk om kjente emner. Kan uttrykke personlige meninger og utveksle opplysninger om emner innenfor økonomi og politikk på tysk. 
  • Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk på tysk for å komponere enkle formelle e-poster/brev om for eksempel tilbud, jobbsøking eller sakshåndtering. 

  Generell kompetanse

  • Tysk kultur og samfunn som ramme for økonomisk og politisk historie de siste 70 år.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver.

  Det gis plass for problemer knyttet til bærekraftig utvikling, da det grønne skiftet i Tyskland akselererer i nåværende internasjonale krise, men også settes under ekstremt press grunnet akutt, men forhåpentligvis forbigående energimangel. Konflikten handler om fossilt brennstoff kontra fornybare energikilder. Tyskland som industristormakt må lykkes her for å gi bra fremdrift for Europa.

  Emnet krever aktiv deltakelse underveis. 

  Auditoriumsundervisning er normalen. På Canvas legges det viktigste av forelesningsmateriale og pensum ut.

  Faglærer har fast konferansetid hver uke.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Emnet bygger på forkunnskaper tilsvarende tysk nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  TYS10 overlapper mye med tidligere TYS010.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To godkjente skriftlige oppgaver, en godkjent muntlig presentasjon, alternativt tre skriftlige oppgaver, det vil si utfyllingsoppgaver og/eller tekstforståelse med utvalgte spørsmål og/eller kort essay. Handelskorrespondanse på basisnivå norsk-tysk-norsk inngår. Det gis godkjent/ikke godkjent på innleveringene. Både kortfattede økonomiske og politiske tekster kan være representert.

 • Vurderingsordning

  3-timers individuell digital skoleeksamen.

  Det blir ikke arrangert vurdering i TYS10 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Reiten, H: Tysk grammatikk, utvalgte deler. Aschehoug, 2015.
  • Tyskseksjonen: Kompendium om utvalgte grammatiske emner.
  • Tyskseksjonen: Artikkelsamling: Utvalgte deler fra tysk økonomisk språk.
  • Forelesningsmateriale til utdeling/på læringsplattform.

  Anbefalt litteratur:

  • Reiten, H: Øvelseshefte til tysk grammatikk. Aschehoug, 2015.
  • Frønsdal, H: Tysk økonomisk språk med handelskorrespondanse. Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel om Schriftverkehr, 80 sider.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Ordbok: En tysk-tysk ordbok (kategori 1)

  i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Universitetslektor Bjørnulf Hinderaker, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.