Tysk økonomisk språk

TYS10 Tysk økonomisk språk

Høst 2022

Vår 2023
 • Innhold

  Dette kurset har fokus på praktiske språkferdigheter, skriftlig og muntlig formuleringsevne og økonomiske emner. Praktisk språkferdighet er gjennomgang av relevant grammatikk og syntaks med tilhørende øvelser. Skriftlig og muntlig formuleringsevne dekkes av obligatoriske innleveringer og samtalegrupper samt presentasjoner. Muntlig formuleringsevne øves det også på i timer som handler om dagsaktuelle emner på internett med tyske kilder. Økonomiske emner er handelskorrespondanse og realiakunnskap (institusjoner og økonomisk politikk).

 • Læringsutbytte

  Formålet med TYS10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på tysk i internasjonale sammenhenger.

  Studenten har/kan ved fullført kurs

  Kunnskap 

  • om de viktigste delene av det tyske språksystemet

  Ferdigheter :

  • formidle innsikt i enkle økonomiske tekster på tysk
  • føre en samtale på tysk

  Generell kompetanse :

  • faktakunnskap om tysk kultur og samfunn

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. 

  Auditoriumsundervisning er normalen. På Canvas legges det viktigste av forelesningsmateriale og pensum ut.

  Faglærer har fast konferansetid hver uke.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende tysk nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  TYS10 overlapper mye med tidligere TYS010.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To godkjente skriftlige oppgaver, en godkjent muntlig presentasjon, alternativt tre skriftlige oppgaver, det vil si en resymeringsoppgave og to essayoppgaver.

 • Vurderingsordning

  Høsten 2022 er vurderingsformen en tretimers individuell hjemmeeksamen. Inneholder praktisk språkferdighet, tekstforståelse og emner fra handelskorrespondanse.

 • Karakterskala

  Bestått/Ikke bestått.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Reiten, H: Tysk grammatikk, utvalgte deler. Aschehoug, 2015.
  • Tyskseksjonen: Kompendium om utvalgte grammatiske emner.
  • Tyskseksjonen: Artikkelsamling: Utvalgte deler fra tysk økonomisk språk.
  • Forelesningsmateriale til utdeling/på læringsplattform.

  Anbefalt litteratur:

  • Reiten, H: Øvelseshefte til tysk grammatikk. Aschehoug, 2015.
  • Frønsdal, H: Tysk økonomisk språk med handelskorrespondanse. Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel om Schriftverkehr, 80 sider.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022.

Emneansvarlig

Bjørnulf Hinderaker, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.