Tysk økonomisk språk

TYS10 Tysk økonomisk språk

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Dette kurset har fokus på praktiske språkferdigheter, skriftlig og muntlig formuleringsevne og økonomiske emner. Praktisk språkferdighet er gjennomgang av relevant grammatikk og syntaks med tilhørende øvelser. Skriftlig og muntlig formuleringsevne dekkes av obligatoriske innleveringer og samtalegrupper samt presentasjoner. Muntlig formuleringsevne øves det også på i timer som handler om dagsaktuelle emner på internett med tyske kilder. Økonomiske emner er handelskorrespondanse og realiakunnskap (institusjoner og økonomisk politikk).

  Formålet med TYS10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på tysk i internasjonale sammenhenger. I undervisningen om økonomiske og politiske prosesser i Norge og Tyskland tas det hensyn til våre samfunns krav om bærekraftig utvikling. Behovene til mennesker som lever nå skal ikke ødelegge for fremtidige generasjoner.

 • Læringsutbytte

  Studenten har/kan ved fullført kurs

  Kunnskap

  • om de viktigste delene av det tyske språksystemet
  • om økonomisk system og politisk kultur i Tyskland

  Ferdigheter :

  • formidle innsikt i enkle økonomiske tekster på tysk
  • føre en samtale på tysk
  • redegjøre for økonomiske og politiske utfordringer i Tyskland 2022 - 2023

  Generell kompetanse :

  • faktakunnskap om tysk kultur og samfunn
  • grunnleggende orientering om politiske og økonomiske prosesser i Tyskland

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver.

  Det gis plass for problemer knyttet til bærekraftig utvikling, da det grønne skiftet i Tyskland akselererer i nåværende internasjonale krise, men også settes under ekstremt press grunnet akutt, men forhåpentligvis forbigående energimangel. Konflikten handler om fossilt brennstoff kontra fornybare energikilder. Tyskland som industristormakt må lykkes her for å gi bra fremdrift for Europa.

  Kurset krever aktiv deltakelse underveis.

  Auditoriumsundervisning er normalen. På Canvas legges det viktigste av forelesningsmateriale og pensum ut.

  Faglærer har fast konferansetid hver uke.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende tysk nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  TYS10 overlapper mye med tidligere TYS010.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To godkjente skriftlige oppgaver, en godkjent muntlig presentasjon, alternativt tre skriftlige oppgaver, det vil si utfyllingsoppgaver og/eller tekstforståelse med utvalgte spørsmål og/eller kort essay. Handelskorrespondanse på basisnivå norsk-tysk-norsk inngår. Det gis bestått / ikke bestått på innleveringene. Både kortfattede økonomiske og politiske tekster kan være representert.

 • Vurderingsordning

  3-timers individuell skoleeksamen

 • Vurderingsuttrykk

  Bestått/Ikke bestått.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Reiten, H: Tysk grammatikk, utvalgte deler. Aschehoug, 2015.
  • Tyskseksjonen: Kompendium om utvalgte grammatiske emner.
  • Tyskseksjonen: Artikkelsamling: Utvalgte deler fra tysk økonomisk språk.
  • Forelesningsmateriale til utdeling/på læringsplattform.

  Anbefalt litteratur:

  • Reiten, H: Øvelseshefte til tysk grammatikk. Aschehoug, 2015.
  • Frønsdal, H: Tysk økonomisk språk med handelskorrespondanse. Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel om Schriftverkehr, 80 sider.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Ordbok: En tysk-tysk ordbok (kategori 1)

  i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Bjørnulf Hinderaker, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.