Regnskapsanalyse

ACC420N Regnskapsanalyse

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Gjennom å ta dette emnet vil du få kunnskap slik at du kan lese og forstå et regnskap. Er resultatet godt? Har ledelsen gjort en god jobb og fortjener bonus? Holder selskapet på å gå konkurs? Hvordan skal du som investor lese et regnskap? Dette er spørsmål som det er naturlig å forvente at en siviløkonom fra NHH kan svare på. Svarene får du ved å ta dette emnet.

  Emneoversikt:

  • Introduksjon om årsregnskapet, komponenter, regnskapsspråk
  • Omgruppering av resultat og balanse for analyseformål
  • Nøkkeltallsanalyser av lønnsomhet, vekst og likviditet
  • Analyser til bruk ved verdsettelse og forcasting for investor
  • Analyser av konkurssannsynlighet og tap ved konkurs for en bank/kreditor
  • Analyser av ledelsens prestasjoner, og utarbeidelse av gode incentivordninger basert på regnskap
  • Problemer med støy og regnskapsmanipulasjon i IFRS regnskaper, og hvordan justeringer skal gjøres for de enkelte brukergrupper for innsiktsfulle analyser.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten skal ved fullføring

  • Ha inngående kunnskap om lønnsomhets, vekst- og likviditetsanalyser ved bruk av relevante nøkkeltall og analytisk resultat- og balanseoppstilling
  • Ha inngående kunnskap om hvilke regnskaps-analyser som er nødvendig for å vurdere selskapet sett fra hhv. en investor, en kreditor/bank eller de som skal vurdere ledelsen sitt perspektiv
  • Ha god forståelse av fleksibiliteten i og misbruk av regnskapet på ulike områder, og hvordan dette innvirker på de tidligere gjennomgått nøkkeltall og analyser
  • Ha god forståelse av hvordan man kan forbedre regnskapskvaliteten for analyseformål  

  Ferdigheter

  Studenten skal ved fullføring

  • Kunne anvende konsepter og prinsipper for å gjennomføre relevante analyser av finansregnskapet for lønnsomhets-, vekst- og likviditetsanalyser
  • Kunne foreta disse analysene sett fra ulike brukerperspektiver; en investor, en kreditor/bank og de som skal vurdere ledelsens "performance"
  • Kunne de viktige områdene for fleksibilitet i regnskapet, gjennomføre en vurdering av regnskapskvaliteten og kunne justere finansregnskapet slik at regnskapskvaliteten bedres og er bedre egnet for analyseformål
  • Kunne forstå konsekvensene for nøkkeltall og analyser av regnskapsfleksibiliteten

  Generell kompetanse

  Studenten skal ved fullføring

  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kunne lage innsiktsfulle analyser og stille kritiske spørsmål til lønnsomhet, vekst og likviditet, ved lesing av finansregnskap sett fra ulike brukerperspektiver.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger (fysisk eventuelt digitalt), egne studier, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver. Deler av undervisningen kan bli gjennomført digitalt.

  Det er mulig å følge sentrale deler av undervisning digitalt, ved opptak som legges ut ila. noen dager, men alle diskusjoner i klassen, fremføringer med tilbakemeldinger m.m. filmes ikke.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Finansregnskap fra bachelor el.l. 

 • Overlapping med andre emner

  ACC420N er en videreføring av BUS424N, og kan ikke kombineres med ACC420E, BUS424E, BUS424N eller BUS424.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Gruppebasert deltakelse med fremføring (fysisk). 

  Gjentak: Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) vil fortsatt være gyldig selv om obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) senere er endret. Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)  gjelder for alle varianter av ACC420, uavhengig av suffiks (-E, -A, -N, e.l.).

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell digital skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, eventuelle innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

  Merk at eksamensoppgavene kan inneholde vedlegg på engelsk.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F 

 • Dataverktøy

  Excel

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Plenborg, T., Kinserdal, F., Financial Statement Analysis, Fagbokforlaget, 2. utgave, 2021
  • Utvalgte artikler og annet studiestoff angis av foreleserne

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Canvas.

  Forelesningene, eventuelle innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i emnet.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3).

  Kalkulator 

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Finn Kinserdal, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.