Incentiver, politikk og atferd

SAM24 Incentiver, politikk og atferd

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Emnet har som mål å gi studentene en bred innføring i moderne mikroøkonomisk forskning på incentiver, politikk og atferd.

  Emnet dekker forskningsfronten innenfor utvalgte emner innenfor samfunnsøkonomi, og vil blant annet ta for seg sosiale normer, diskriminering, politisk aktivisme og dannelsen av politiske preferanser. 

  Emnet skal formidle forståelse for eksperimentell forskning og viktige samfunnsspørsmål. 

 • Læringsutbytte

  Studenten skal ved avslutta emne ha følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  Studenten skal kunne

  • Diskutere et bredt spekter av studier innenfor anvendt mikroøkonomi
  • Anvende eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle metoder

  Ferdigheter

  Studenten skal kunne

  • Kritisk vurdere en akademisk forskningsstudie innenfor anvendt mikroøkonomi
  • Formulere forskningshypoteser for å teste økonomisk teori

  Generell kompetanse

  Studenten skal kunne

  • Beskrive og forklare den vitenskapelig metode og hvordan incentiver og institusjoner påvirker atferd

 • Undervisningsopplegg

  Kurset består av forelesning med stort innslag av gruppediskusjon. Studenter som tar kurset må derfor beregne å møte opp fysisk på forelesning. 

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent innleveringsoppgave. Innleveringsoppgave som ikke blir godkjent på første forsøk, kan leveres på nytt. For å kunne levere på nytt, må første forskøk være utfyllende, det vil si at studentene må ha gjort et forsøk på å svare på størstedelen av oppgaven. 

 • Vurderingsordning

  Digital skoleeksamen. 

 • Vurderingsuttrykk

  A-F 

 • Litteratur

  Vitenskapelige artikler. Utvalget vil variere, men vil inkludere artikler på forskningsfronten publisert i de aller beste tidsskriftene. 

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator og ordbok. 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester

Vår.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Ingar Haaland, Institutt for samfunnsøkonomi.