Incentiver, politikk og atferd

SAM24 Incentiver, politikk og atferd

Høst 2024

 • Innhold

  Emnet har som mål å gi studentene en bred innføring i moderne mikroøkonomisk forskning på incentiver, politikk og atferd.

  Emnet dekker forskningsfronten i utvalgte emner innenfor samfunnsøkonomi, og vil blant annet ta for seg sosiale normer, diskriminering, politisk aktivisme og dannelsen av politiske preferanser.

  Emnet skal formidle forståelse for eksperimentell forskning og viktige samfunnsspørsmål.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne, kan studenten:

  Kunnskap

  • Diskutere et bredt spekter av studier innenfor anvendt mikroøkonomi.
  • Anvende eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle metoder.

  Ferdigheter

  • Kritisk vurdere en akademisk forskningsstudie innenfor anvendt mikroøkonomi.
  • Formulere forskningshypoteser for å teste økonomisk teori.

  Generell kompetanse

  • Beskrive og forklare den vitenskapelig metode og hvordan incentiver og institusjoner påvirker atferd.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av forelesning med stort innslag av gruppediskusjon.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent innleveringsoppgave. Innleveringsoppgave som ikke blir godkjent på første forsøk, kan leveres på nytt. For å kunne levere på nytt, må første forskøk være utfyllende, det vil si at studentene må ha gjort et forsøk på å svare på størstedelen av oppgaven.

 • Vurderingsordning

  4 timer digital skoleeksamen.

  Det blir ikke arrangert vurdering i SAM24 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F.

 • Litteratur

  Vitenskapelige artikler. Utvalget vil variere, men vil inkludere artikler på forskningsfronten publisert i de aller beste tidsskriftene.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Ingar Haaland, Institutt for samfunnsøkonomi.