English for Business I

ENG10 English for Business I

Vår 2022

 • Innhold

  English for Business I er første kurs  i engelsk valgfag. Det gir et godt grunnlag for å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger der engelsk er fellesspråket. Fokus ligger på fagterminologi og fagkommunikasjon. Kurset er nært knyttet til fagkunnskap i andre kurs i NHHs bachelorstudium og er skreddersydd for de som ønsker kompetanse i å kommunisere slik kunnskap på engelsk. Kurset har to hovedkomponenter, Business topics og Language activities. Business topics omfatter følgende emner: The three sectors of the economy, Retailing, The business and its legal context, Mergers and acquisitions, og Management and cultural diversity. Language activities består av gruppepresentasjoner, caseoppgaver, en 'elevator pitch' og terminologitester.

 • Læringsutbytte

  Produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter. Studenten kan / har ved fullført kurs

  Kunnskap

  • bruke grunnleggende økonomisk-administrativ og juridisk terminologi og fraseologi som er relevant for norske virksomheters kommunikasjonsbehov på engelsk, både internt og eksternt
  • bruke det engelske språksystemet til å produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter
  • innsikt i grunnleggende emner innen handel og næringsliv
  • innsikt i økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Storbritannia og USA som er av spesiell betydning for handel og næringsliv

  Ferdigheter

  • gi korte presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • håndtere engelskspråklig møtevirksomhet på en hensiktsmessig måte
  • produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter

  Generell kompetanse

  • grunnleggende innsikt i viktige kommunikasjonsprinsipper for skriftlig og muntlig fagkommunikasjon på engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Smittesituasjonen vil avgjøre om emnet tilbys digitalt og/eller fysisk. 

  Dette er et emne der interaktiv læring står i fokus. De to hovedkomponentene Business topics og Language activities er tett knyttet sammen. Undervisningsspråket er selvsagt engelsk, men norsk brukes for å utvikle terminologi og begrepsforståelse på begge språk. Det kreves derfor gode norskkunnskaper for å ta dette emnet. For å få godkjent valgfaget, må man ta både English for Business I og II. English for Business I må være bestått før man kan ta English for Business II.

 • Krav til forkunnskaper

  Det kreves gode norskkunnskaper for å ta dette kurset.

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk deltakelse  i 75 % av undervisningen

  Et sett med nettbaserte grammatikktester må være godkjent (gjennomføres via Canvas).

 • Vurderingsordning

  En mappe med:

  • 3 skriftlige oppgaver (notat, individuell rapport og grupperapport).
  • 2 muntlige oppgaver (filmet individuell presentasjon, filmet møtediskusjon)

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

  Grunnet usikkerhet knyttet til fysisk/digital undervisning kan den muntlige oppgaven "Filmet møtediskusjon" bli omgjort til kursgodkjenningsoppgave.

 • Karakterskala

  Bestått / Ikke bestått.

  For å få Bestått, må hver oppgave i mappen vurderes som minimum «en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder», altså et C-nivå.

 • Dataverktøy

  Det forutsettes at studentene har med seg PC eller nettbrett i alle undervisningstimer. 

 • Litteratur

  Pensumtekster, forelesningsslides og annet materiale lagt ut i Canvas

  Anbefalte ordbøker o.l.:

  www.terminologi.no 

  www.ordnett.no

  Clark, S., Pointon, G. (2014). Words: A user's guide. Abingdon, Oxon/New York: Routledge.

  Collins Business Vocabulary in Practice

  English for Learners: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-cobuild-learners

  Longman Business English Dictionary. Pearson.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Claudia Förster Hegrenæs (hovedansvarlig), Gisle Andersen, Anne Kari Bjørge og Trine Dahl, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon