Vil økt konkurranse gjøre banksektoren mer ustabil?

Av Sigrid Folkestad

31. august 2015 20:36

(oppdatert: 21. mars 2016 20:38)

Vil økt konkurranse gjøre banksektoren mer ustabil?

Det har blitt hardere konkurranse mellom bankene. Vil det føre til mer risikotaking i banksektoren?

- Det har vært en omfattende debatt i den økonomiske litteraturen om sammenhengen mellom konkurranse og stabilitet i banknæringen, sier professor Lars Sørgard ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Debatt i norsk banknæring

Sørgard har vært leder for forskningsprosjektet "Competition and stability in the banking sector". Dette er et treårig forskningsprosjekt for Finansmarkedsfondet i Norges Forskningsråd. Innenfor prosjektet har han skrevet SNF-arbeidsnotatet "Vil konkurranse undergrave stabiliteten i banksektoren?".

Her drøfter Sørgard konflikten mellom konkurranse og stabilitet i banksektoren og knytter dette til den pågående debatten i norsk banknæring.

I artikkelen foretar Sørgard en gjennomgang av den internasjonale litteraturen på området, som består av både teoretisk og empiriske studier.

Like strenge mot bankene

Ut fra dette konkluderer Sørgard som følger:

- Det er neppe grunn til å ha en mindre streng konkurransepolitikk, for eksempel med inngrep mot dempet konkurranse på pris, i denne næringen enn i andre.

Han advarer mot dempet priskonkurranse.

- En høyere pris-kostnadsmargin kan gjøre det mer fristende å låne ut til litt flere enn en ellers hadde tenkt, og dermed lede til økt kredittvekst. Mindre priskonkurranse kan som følge av blant annet dette derfor innebære at vi beveger oss i retning av en mer ustabil banksektor, sier han.

Høyrisiko-kunder

I SNF-notatet viser Sørgard også til studier som peker på fordelene ved mindrekonkurranse. I den økonomiske litteraturen var det lenge støtte for å hevde at konkurranse bidrar til mer risikotaking i næringen og dermed mindre solide banker. For eksempel kan hard konkurranse om låntakere bety at en person som får avslag hos én bank har mulighet for å gå til andre banker. Dermed kan kunder med høy risiko til slutt får lån av en bank.

Verken den teoretiske eller den empiriske litteraturen gir et entydig bilde av en eventuell sammenheng mellom konkurranse og stabilitet, viser Sørgard.

- Slik sett er det fornuftig ikke å lage egne regler for konkurranse i denne sektoren, men heller utforme konkurransepolitikken overfor denne sektoren uten å vektlegge hensynet til stabilitet.

Lars Sørgard har nå tiltrådt som sjeføkonom i Konkurransetilsynet. Han er også medlem i styret i Finanstilsynet.

- Jeg håper at arbeidet på dette prosjektet kan bidra med innspill som både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet kan ha nytte av, avslutter Sørgard.