Frykt for nedgangstider

Av Sigrid Folkestad

19. september 2014 16:37

(oppdatert: 21. mars 2016 16:40)

Frykt for nedgangstider

Stavanger og Sandes er fortsatt det ubestridte sentrum for olje og gass, men regionen er farlig avhengig av utviklingen i næringen. Og nå merkes nedgangen i oljeinvesteringene.

I fjor var oljeinvesteringene rekordhøye, og årene forut var også svært ekspansive.

Bare i løpet av perioden 2007 til 2013 fikk Norge mellom 30 og 35 000 nye ansatte i den spesialiserte leverandørindustrien til petroleumsvirksomhet.

Dette var en økning på rundt 35 prosent.

153 000 i olje og gass

I samme periode økte sysselsettingen med rundt 5 000 i oljeselskapene.

Ved inngangen til 2013 var dermed rundt 153 000 personer engasjert i aktiviteter knyttet til markedet for utvinning av olje og gass.

- Dette var en høy vekstrate, og mange regioner opplevde en positiv vekst i antall arbeidsplasser i petroleumsrelatert virksomhet, sier Eirik Vatne, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Men nå venter en nedgang i oljeinvesteringene. Allerede i september varslet blant annet oljeserviceselskapet Bilfinger Industrier at de kommer til å si opp 592 ansatte i løpet av året. Bergen og Stavanger blir hardest rammet.

Farlig

Stavanger/Sandnes-regionen har lenge vært et dominerende område for næringsaktivitet rundt olje og gassutvinning til havs.

- Regionen har ekspandert hurtig og har klart å frembringe mange innovative foretak som har bistått oljeselskapene med kompetanse, kapasitet og produkter på svært mange felt.

Likevel, mener Vatne, ligger det en risiko nettopp her.

- Regionen er samtidig i ferd med å få en næringsstruktur som er farlig avhengig av utviklingen i en næring, og arbeids- og boligmarked makter ikke å ta unna for etterspørselspresset som ble skapt av økt aktivitet.

SNF-rapport fra 2013

En av flere forklaringer bak Bergens-regionens ekspansjon i den foregående vekstperioden, er etterspørselspresset i Stavanger/Sandnes-regionen og en påfølgende utflytting av arbeidsplasser derifra, mener Vatne.

Dette var noe professoren jobbet med da han skrev SNF-rapporten «Den spesialiserte leverandørindustrien til petroleumsvirksomhet. Omfang og geografisk utbredelse i Norge», som ble overlevert til Olje- og energidepartementet våren 2013.

I dag, presiserer Eirik Vatne, ser bildet helt annerledes ut.

Større aktivitet i nord

Stavanger/Sandnes-regionen er fortsatt det ubestridte sentrum for olje og gassnæringen i Norge, men har over tid mistet sin absolutt dominerende posisjon til tross for mange nye arbeidsplasser også her.

- Dette henger selvsagt sammen med forskyvningene av aktivitetene nordover og at driftsnære funksjoner både i oljeselskap og i leverandørindustrien dermed ekspanderer i disse regionene, sier Vatne.

Andre regioner har også ekspandert gjennom eksport av utstyr og tjenester.

Nedgang i investeringer

Den hurtige ekspansjonen næringen har vært gjennom de siste årene, har ført med seg større kompleksitet i prosjektene, større innslag av innovasjoner, men også en kraftig kostnadsøkning som nå truer oljeselskapenes lønnsomhet og krav til kapitalavkastning.

- Samtidig er forventingene til stadig økende olje og gasspriser sterkt svekket.

Derfor blir nå investeringer utsatt og krav om standardisering og forenkling av vedlikehold og nybygg fremmet.

- Markedet ekspanderer ikke lenger. Tiden er inne for rasjonalisering, forenkling og kostnadskutt og dermed også til en viss nedjustering av aktivitetsnivået og i noen tilfeller nedbemanning.

Opp- og nedbygging vanlig

I utgangspunktet er ikke dette dramatisk, sier Vatne. I olje og gass-sektoren er sykliske bevegelser i aktvitetsnivået vanlig.

- Dels skyldes dette investeringenes kopling til bygging av nye installasjoner som er prosjektbaserte og krever opp- og nedbygging av prosjektorganisasjoner.

Dessuten vil langsiktige svingninger i olje- og gasspriser være avgjørende for hvor og når oljeselskapene vil lete etter nye ressurser og hvilke ressurskilder som vil være lønnsom å bygge ut.

Oppsigelser og nedbemanninger

- Mer dramatisk er det i markedet for vedlikehold og modifikasjoner. Dette markedet er primært knyttet til produksjonsaktiviteten på norsk sokkel og har over tid vært under vedvarende ekspansjon. De store organisasjonene for vedlikehold og modifikasjon er lokalisert i Stavanger/Sandnes og Bergens-regionen, men med store innslag av offshore-ansatte som kan være bosatt i andre regioner. Det er også her vi nå hører mest om oppsigelser og nedbemanninger.

Markedet ekspanderer ikke lenger. Tiden er inne for rasjonalisering, forenkling og kostnadskutt og dermed også til en viss nedjustering av aktivitetsnivået og i noen tilfeller nedbemanning.

Eirik Vatne

Sett i forhold til for få år siden er både investerings- og aktivitetsnivået fortsatt høyt på norsk sokkel, og Vatne mener vi ikke står foran en krise.

- En viss nedtrapping og stabilisering fra et svært høyt aktivitetsnivå, er sannsynlig viktig for å få kontroll med en vedvarende kostnadsøkning som på sikt vil utkonkurrere norske foretak og medføre utstrakt utflytting av aktiviteter, sier Eirik Vatne.

Høyest mulig avkastning

Spesialisering og klyngedannelser preger næringen. Selv om industrien i deler av Rogaland er i en utsatt posisjon, mener Vatne at regionale konsentrasjoner av spesialisert virksomhet er en forutsetning for at aktivitetene på norsk sokkel kan drives på en kostnadseffektiv måte og for at nyskapende aktivitet kan gi muligheter i internasjonale markeder.

- En effektiv regional arbeidsdeling sørger også for at avkastningen av petroleumsformuen i havet blir høyest mulig på statens hånd og dermed muliggjør investeringer i infrastruktur, barnehagedekning, helsetilbud og pensjonsforpliktelser landet rundt.