Disputas: Subjektive oppfatninger av ledelse

Disputas

17. oktober 2014 22:15

(oppdatert: 7. mars 2016 22:19)

Disputas: Subjektive oppfatninger av ledelse

Irmelin Drake disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 31. oktober med avhandlingen «Mylder av stemmer eller flerstemt kor? En studie av subjektive oppfatninger om ledelse og ledelsesomgivelsene blant stakeholdere innad i et konsern».

I denne studien utforsker Irmelin Drake hvordan et utvalg individuelle ledelsesaktører i et konsern tenker og problematiserer omkring ledelse og ledelsesomgivelsene. Hun tar utgangspunkt i antakelsen om at oppfatninger om ledelse er avhengig av øynene som ser, og at det derfor vil kunne være et mylder av oppfatninger om hva ledelse er og bør være innenfor den samme organisatoriske konteksten.

Samtidig, mener Drake, er det grunn til å anta at medarbeidere som besitter bestemte funksjonelle roller og som arbeider innenfor samme bedrift, vil kunne utvikle mer samvarierende ledelsesoppfatninger og fortolkningsrammer. I så fall vil ledelsesoppfatningene fortone seg mer som et flerstemt kor.

På bakgrunn av dybdeintervjuer med 24 respondenter fra flere interne stakeholdergrupper og bedrifter innen et stort konsern, har Drake analysert seg frem til elleve ledelsestema og fem overordnete fortolkningsrammer som sammenfatter hvordan respondentene tenker og problematiserer omkring ledelse.

Avhandlingen gir en rik og virkelighetsnær beskrivelse av hvert enkelt ledelsestema og hvordan respondentene opplever og ytrer seg om dem. Det blir åpenbart at ledelsestema som beslutningstaking, delegering og tids- og arbeidspress handler om mye mer enn hvordan ledere håndterer dem. Drake mener det trengs systemiske og kontekstuelle perspektiver for å få mer realistiske bilder av de mange drivkrefter og årsaksforklaringer som stakeholdere oppfatter innenfor gitte ledelsestema.

Samtidig tyder resultatene på at både funksjonell rolle og bedriftstilhørighet har betydning for den enkeltes fortolkninger. Dette tilsier, mener Drake, at det gir mening å anbefale strategiske ledere å innhente og systematisere ledelsesoppfatninger med bakgrunn i bestemte rollebaserte stakeholdergrupper og hvilken bedrift man tilhører innenfor et større konsern.

Veileder

Professor Bjarne Espedal ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted

Kristian Gerhard Jebsen-senteret, NHH, fredag 31. oktober 2014
Prøveforelesningen starter klokken 11:15 og disputasen klokken 13:15.

Tema for prøveforelesning

«Gi en innføring i utviklingen av ledelsesfaget og -forskningen. Drøft hvordan stakeholder teori kan bidra inn i ledelsesfaget. Kommenter særlig hvilke fordeler og utfordringer stakeholder teori skaper for ledelsesfaget».

Mer informasjon

Irmelin Drake har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Hun jobber i dag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, der hun er førstelektor i ledelse ved Institutt for økonomi og ledelse og faglig koordinator for en master i innovasjon og ledelse. Drake har vært sentral i en rekke forsknings- utviklingsprosjekter knyttet til ledelse generelt og kvinner og ledelse spesielt. Hun har lang fartstid som selvstendig næringsdrivende og sosial entreprenør, og har formidlet bredt om ledelse og lederskap, både som fagbokforfatter, spaltist, blogger, via film/tv-mediet og som foredragsholder, både nasjonalt og internasjonalt.