Disputas: Miljøforskrifter og internasjonale kapitalstrømmer

Disputas

17. juni 2014 22:23

(oppdatert: 7. mars 2016 22:26)

Disputas: Miljøforskrifter og internasjonale kapitalstrømmer

Alief Aulia Rezza disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 27. juni med avhandlingen Essays on Trade and Environmental Regulations.

I avhandlingen undersøker Alief A. Rezza om det er en sammenheng mellom ulike lands miljøforskrifter og internasjonale kapitalstrømmer i form av utenlandske direkte investeringer (eng. foreign direct investments; FDI) og/eller vareimport/-eksport.

Det første kapitlet i avhandlingen starter med en systematisk, kvantitativ analyse av de empiriske bevisene som allerede finnes i litteraturen med hensyn forurensingsflukt til fristeder (eng. pollution haven hypothesis) og FDI.

Spørsmålet som søkes besvart er om resultatene fra tidligere studier er følsomme for ulike tilnærminger, modellformuleringer og definisjoner av variable. Konklusjonen en kan trekke fra eksisterende analyser er at både måten man definerer FDI på, og hvordan man måler miljøreguleringer, har avgjørende betydning for om en finner støtte for at det finnes fristeder for forurensning eller ikke.

I den andre artikkelen ser Rezza nøyere på motivene bak utenlandske direkte investeringer.

I utgangspunktet synes det som om det ikke er en sammenheng mellom miljøreguleringene og disse investeringene. Imidlertid viser det seg at når FDI er motivert av lavere produksjonskostnader, såkalt vertikal FDI, er miljøreguleringen av betydning. Dersom FDI er motivert av markedstilgang, såkalt horisontal FDI, er det ikke en slik sammenheng.

I den siste artikkelen i avhandlingen benyttes unike handelsdata (import og eksport) på bedriftsnivå for å undersøke sammenhengen mellom bedriftenes forurensningsintensitet, kapitalintensiteten og import.

Resultatene tyder på at flere forurensningsintensive, norske bedrifter i mindre grad importerer fra land med strengere miljøreguleringer sammenliknet med land med mindre strenge reguleringer.

Det blir også vist at følsomheten mellom import og miljøreguleringer i stor grad avhenger av hvilket aggregeringsnivå som benyttes når man gjør analysen.

Gitt at det bare er et begrenset antall med norske bedrifter som foretar utenlandske direkte investeringer (FDI), betyr det at frykten for at norske bedrifter i stor utstrekning lar sine utenlandsinvesteringer være motivert av mindre strenge miljøreguleringer i mottakslandet er overdrevet.

Alief Aulia Rezza er født i Indonesia i 1983. Han har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Rezza har en master fra NHH og har i tillegg studert ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og ved University Indonesia. Siden 2012 har Rezza vært oljemarkedsanalytiker i Statoil i Stavanger.

Tid og sted:

Fredag 27. juni 2014 i Kristian Gerhard Jebsen-senteret ved NHH Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning:

Trade, foreign direct investment and environmental regulations: what is the need for international coordination?

Veiledere:

Professor Øivind A. Nilsen, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH (hovedveileder)
Associate professor Gregory Corcos at the Departement of Economics, Ecole Polytechnique