Disputas: Kostnadsinformasjon i helsevesenet

Disputas

6. juni 2014 22:25

(oppdatert: 7. mars 2016 22:27)

Disputas: Kostnadsinformasjon i helsevesenet

Karl Sæbjørn Kjøllesdal disputerer for PhD-graden ved NHH tirsdag 17. juni med avhandlingen Design and use of costing systems in university hospitals: Empirical investigations.

Tid og sted:

Kristian Gerhard Jebsen-senteret ved NHH, 17. juni 2014
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning:

The development of the financing system of the Norwegian hospital sector in perspectives of theory and international trends.

Reformer, der ny kostnadsinformasjon har vært sentral, har i de senere år blitt introdusert i offentlig sektor. Regnskapsforskere har pekt på kontrasten mellom den påståtte logiske nødvendighet av slik informasjon og det komplekse sett av utilsiktede konsekvenser som ofte observeres.

Kostnadsinformasjon har en sentral posisjon i styring av enhver organisasjon. Helsevesenet er en viktig sektor i et samfunn. Dette motiverer å undersøke hvordan kostnadsmodeller designes og brukes i sykehus.

Avhandlingen peker på at nasjonale priser ikke reflekterer kostnadsstrukturen ved universitetssykehus. Bruk av nasjonale gjennomsnittkostnader som priser for å finansiere komplekse sykehus, og i særdeleshet for finansiering av arbeidsfellesskap i slike sykehus, kan introdusere nye dilemmaer i styringen av sykehuset eller enheten.

Universitetssykehus kan derfor ha nytte av å designe et lokalt system som beregner kostnad per tjeneste. Noen nordiske sykehus har slike avanserte lokale kostnadssystemer. Fokus i den interne styringen av disse sykehusene kan da flyttes fra bruk av ressurser (utgiftssenter) til kostnadseffektivitet (standard kostnadssenter).

Vi har observert, at sammensetningen av kostnadsmodeller i nordiske sykehus varierer. Avhandlingen indikerer at nasjonale finansieringssystemer synes å ha innvirkning på den lokale utforming og bruk av kostnadssystemer i sykehus. Sammenhengen mellom disse modeller og sykehusenes «pakke» av kostnadsmodeller bør derfor undersøkes ytterligere.

Karl Sæbjørn Kjøllesdal (født 1960)har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Han har arbeidet i 20 år med økonomisk styring av universitetssykehus, de siste årene på Oslo Universitetssykehus HF.

Veiledere:

Professor Olov Olson, Handelshøgskolan, Gøteborgs Universitet - hovedveileder
Professor Trond Bjørnenak, Norges Handelshøyskole
Professor Inger Johanne Pettersen, Handelshøyskolen i Trondheim

Kontakt: karl.saebjorn.kjollesdal@ous-hf.no