Disputas: Nye regnskapsprinsipper i helsesektoren

Disputas

16. mai 2011 00:00

(oppdatert: 19. mai 2016 19:45)

Disputas: Nye regnskapsprinsipper i helsesektoren

Anna Isabelle Robbestad holder prøveforelesning og disputerer for sin doktorgrad tirsdag 24. mai.

Som en konsekvens av sykehusreformen i 2002 ble det innført nye regnskapsprinsipper i norsk helsevesen. En ny doktoravhandling analyserer endringsprosessen, med vekt på maktforholdet mellom aktørene som var involvert.

Anne Isabelle Robbestad disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 24. mai 2011 med avhandlingen: Translating accrual accounting into health care: The case of the 2002 Norwegian health care reform.

De siste tretti årene har mange vestlige land gjennomført store strukturelle endringer i offentlig sektor og helsesektoren spesielt. Effektiviseringen i helsesektoren har vært preget av en sterk tro på å ta i bruk ideer og prinsipper fra privat sektor, ofte kalt New Public Management (NPM).

Ett særtrekk ved de fleste NPM-reformer er å endre offentlige regnskapsprinsipper fra kontantprinsipp til periodisering, slik det er vanlig i forretningsregnskap. Dette gir en bedre oversikt over sammenhengen mellom ressursbruk og aktiviteter og kan dermed bidra til å forbedre effektiviteten i offentlig sektor ved å gi et bedre grunnlag for å ta beslutninger.

Studien beskriver og analyserer de ulike fasene i endringsprosessen i en norsk kontekst, fra adopsjonen av periodiseringsprinsippet til dens implementering på normnivået både nasjonalt og lokalt. Nettverksteori brukes til å belyse hvordan maktforholdet mellom aktørene er med å påvirke resultatet i de ulike fasene.

Studien viser hvordan ulike aktører har makt i ulike faser av endringsprosessen og hvordan maktrelasjoner påvirkes av forskjeller i organisasjonsstruktur og bruken av tekniske objekter. Rollen til regnskapet endrer seg fra å være fraværende i adopsjonsprosessen til å bli en sentral aktør i implementeringsprosessene. Regnskapet som et teknisk objekt endres over tid og dermed endres også de organisatoriske aktørene som er involvert i prosessen.

Anne Isabelle Robbestad (f. 1961) er utdannet siviløkonom fra Ecole Superieure de Commerce de Dijon, med master i internasjonal handel fra La Sorbonne, Paris, og master i økonomistyring fra NHH. Robbestad har vært økonomisjef ved Haugesund sykehus og har siden 2002 vært ansatt som høyskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

Både prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Prøveforelesning
Studying accounting reforms in the public sector - theoretical and methodological approaches and challenges
Tid: 10:15
Sted: Karl Borchs auditorium

Disputas
Translating accrual accounting into health care: The case of the 2002 Norwegian health care reform (doktoravhandlingens tittel)
Tid: 12:15
Sted: Karl Borchs auditorium

Bedømmelseskomitéen består av professor Trond Bjørnenak (NHH, formann), professor Sten Jönsson (School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg), professor Inger Johanne Pettersen (Trondheim Økonomiske Høgskole, Høgskolen i Sør-Trøndelag).

Veiledningskomité har vært professor Olov Olson (School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg og professor II NHH, hovedveileder), professor Katarina Kaarbøe (NHH), professor Frode Mellemvik (Handelshøyskolen i Bodø, Universitetet i Nordland).

Forfatter: Redaksjonen