Foreslår skjerpede tiltak i kampen mot skatteparadiser

Av Hallvard Lyssand

18. juni 2009 19:53

(oppdatert: 7. mars 2016 19:58)

Foreslår skjerpede tiltak i kampen mot skatteparadiser

Offensiv utviklingspolitikk, et norsk register over personer og selskaper som opererer i skatteparadiser, mer detaljerte årsregnskap for selskap som arbeider internasjonalt, bedre regler mot internprising, nye og bedre internasjonale skatteavtaler, en ny konvensjon mot de skadelige strukturene i skatteparadiser og en ny kurs for Norfund. Dette er blant forslagene i rapporten Kapitalfluktutvalget la frem torsdag.

Hvert år går det store ulovlige pengestrømmer ut fra fattige land. Nøyaktig hvor store summer denne kapitalflukten utgjør er uvisst, men et kvalifisert overslag for 2006 viser at det kan være tale om mellom 641 og 979 milliarder amerikanske dollar.

Samtidig viser Verdensbankens tall for 2007 at det ble registrert 571 mrd. dollar inn i utviklingsland.

Det betyr i praksis at det går mer penger ulovlig ut enn det som kommer inn i landene på lovlig vis. Konsekvensen er at utviklingen i de fattige landene blir hindret. Mange av de ulovlige pengestrømmene går til skatteparadiser.

Kapitalfluktutvalg

I juni 2008 nedsatte Regjeringen ved Utenriksdepartementet offentlig utvalg for utredning av lukkede jurisdiksjoners funksjon i forhold til kapitalflukt fra utviklingsland - også kalt Kapitalfluktutvalget.

Oppgaven var å skaffe mer informasjon om skatteparadisene og hvilke skadevirkninger disse påfører utviklingsland.

Utvalget har også sett på Norges rolle når det gjelder bruken av skatteparadis, spesielt gjennom virksomheten til Norfund, som er Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland.

Utvalget ble ledet av professor Guttorm Schjelderup fra NHH. Blant andre medlemmer er Eva Joly og NHH-professor Alexander Cappelen.

Torsdag fikk Utviklingsminister Erik Solheim overlevert rapporten Skatteparadis og utvikling: Tilstand, analyser og tiltak. Den inneholder en rekke forslag til konkrete tiltak som utvalget mener vil bidra til å begrense skadevirkningene av skatteparadiser.

- Skatteparadisene hindrer vekst i fattige land fordi de gjør det lettere for maktelitene å berike seg av fellesskapets verdier og undergraver etablering av effektive skattesystemer i slike land, sier utvalgsleder Schjelderup i en pressemelding i forbindelse med rapportlanseringen.

Offensiv politikk

Oppsummert anbefaler utvalget at det blir ført en mer offensiv utviklingspolitikk med fokus på å sikre fattige land større skatteinntekter og redusere mulighetene for omfattende korrupsjon.

Det betyr i praksis at Norge bør arbeide for å forbedre utviklingslandenes skatteadministrasjon og kilder til skatteinntekter. Et konkret tiltak er hjelp til kontraktsutforming mellom flernasjonale selskaper og utviklingsland om utvinning av naturressurser.

"I dialogen med myndighetene i utviklingsland må Norge kreve at sivilt samfunn skal ha en plass, og at pressen skal ha frie vilkår for å drive sitt arbeid. Det bør også satses sterkere på tiltak for å bedre kvaliteten på økonomi- og finanspressen i utvalgte samarbeidsland, særlig i Afrika. Norge må dessuten stille krav til land som mottar stat-til-stat bistand om økt innsats mot økonomisk kriminalitet," heter det i rapporten.

Opprette register

Samtidig blir det tilrådd at Norge oppretter et eget register der alle norske selskaper og enkeltpersoner som tilrettelegger for eller oppretter selskaper og konti i skatteparadis rapporterer om dette.

Utvalget mener rapporterings- og registreringsplikten bør strekke seg fra 2004 og fremover, og at registeret skal være offentlig tilgjengelig. Oppretting av et slikt register vil kreve lovendring.

Videre blir det anbefalt at det blir stilt strengere krav om detaljert regnskapsinformasjon fra norske flernasjonale selskaper. For eksempel hvilke land de har eierinteresser i, hva brutto inntekt og skattbart overskudd er i hvert selskap i hvert enkelt land, og hva betalt skatt er i hvert selskap i hvert land i prosent av skattbart overskudd.

Et problem som rammer både rike og fattige land er at selskaper feilpriser interne transaksjoner for å flytte overskudd til lavskatteland. Kapitalfluktutvalget konstaterer at internprising er en praksis det er viktig å få bukt med, men at det vil kreve bruk av ett bredere sett av metoder og bedre regler enn det som er tilfelle i dag.

Trenger mer kunnskap

Ifølge utvalgets rapport forskes det generelt for lite på skatteunndragelse. Igjen er det utviklingsland som får unngjelde.

For å bøte på dette blir det foreslått å opprette et norsk forskningssenter som skal skaffe spisskompetanse innenfor internasjonale skattespørsmål, internprising, skatteparadiser og kapitalflukt.

- Senteret bør samarbeide med forskere og forskningsmiljøer i utviklingsland og bidra til utdanning av personell fra utviklingsland, heter det i rapporten.

Internasjonalt press

Siden Norge neppe kan regne med å nedkjempe skatteparadis-problemet på egenhånd, er forslag til tiltak og samarbeid på tvers av landegrenser en viktig del av rapporten.

Det blir blant annet anbefalt å arbeide på tvers av departementer for å få på plass et nettverk av land som vil samarbeide med Norge i kampen mot skatteparadisene.

Utvalget mener dessuten at eksisterende skatteavtaler som regulerer hvilket land som har rett til å ta inn skatt av internasjonale inntekter ofte virker mer til fordel for skatteparadisene enn for utviklingslandene, og at disse avtalene derfor bør endres.

Konvensjon mot skadelige strukturer

Kapitalfluktutvalget ønsker også at Norge skal alliere seg med "vennligsinnede" land og arbeide for å få på plass en internasjonal konvensjon mot skadelige strukturer i skatteparadiser.

Det blir understreket at denne skal være generell og rettet mot de skadelige strukturene, ikke enkeltstater eller statssystem.

"Sannsynligvis vil flere land la være å undertegne en slik konvensjon. Men erfaringene fra andre konvensjoner som også mange land har avstått fra å signere, er imidlertid positive. Eksempler på dette er minekonvensjonen og klasevåpenkonvensjonen som har hatt gode effekter også i ikke-signaturland," heter det i rapporten.

"Ny kurs for Norfund"

I tråd med oppdraget fra UD tar rapporten grundig for seg statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland, Norfund.

Under tittelen "Ny kurs for Norfund" blir det konstatert at fondet har en investeringsportefølje på 4,8 mrd. kroner, og at 81 prosent av dette er investert gjennom skatteparadis.

Ikke overraskende mener Kapitalfluktutvalget at denne praksisen bør endres.

"Det har ingen hensikt å pålegge Norfund å trekke seg ut av eksisterende investeringsfond som i dag er registrert i skatteparadiser, men Norfund må i løpet av en treårsperiode gradvis fase ut
sine nyinvesteringer i skatteparadis til null. Dette vil øke Norfunds direkte investeringer i utviklingsland uten at det nødvendigvis vil påvirke lønnsomheten eller utviklingseffekten av Norfunds investeringer," heter det.

Det blir videre understreket at rapporteringen må bli bedre og at Norfund må gjøre grundige analyser av landene de vurderer å gå inn i.

Når det gjelder Norfund har Kapitalfluktutvalget og Utviklingsminister Erik Solheim sammenfallende syn.

- Vi kan ikke la Norfund investere norske bistandsmidler via skatteparadis samtidig som vi ønsker å bekjempe dem, sier Solheim i en pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av rapporten.

Ministeren lovet allerede før rapporten var klar at innholdet ville bli brukt aktivt.

- Vi vil bruke rapporten og anbefalingene til å bli enda tøffere i kampen mot skatteparadisene, både her hjemme og gjennom internasjonale initiativer i FN, Verdensbanken og i samarbeid med andre land, uttalte Solheim i et intervju med NHH Bulletin gjort før rapporten var klar.

Kapitalfluktutvalget

Professor Guttorm Schjelderup (NHH, leder)
Professor Alexander Cappelen, (NHH)
Førstestatsadvokat Morten Eriksen, (Økokrim)
Forskningssjef Odd-Helge Fjeldstad, (Chr. Michelsens Institutt)
Generalsekretær Marte Gerhardsen, (CARE Norge)
Spesialrådgiver Eva Joly, (Norad)
Investeringssjef Lise Lindbäck, (Vital)
Direktør Jon Gunnar Pedersen, (Arctic Securities)
Kommunalsjef Anne Fagertun Stenhammer, (Fauske kommune)
Professor Ragnar Torvik, (NTNU)