Disputas: Trond M. Døskeland

Disputas

14. mai 2007 13:37

(oppdatert: 25. februar 2016 13:40)

Disputas: Trond M. Døskeland

Trond M. Døskeland disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 15. mai 2007 med avhandlingen "Essays on Portfolio Choice". Avhandlingen består av fire arbeider innenfor fagfeltet finans. Felles for arbeidene er at de belyser valg av spareportefølje.

Den første artikkelen, "Expertise Bias", viser empirisk at individer ikke sprer sparepengene i henhold til standard teori.
På grunn av tilgang til gode data over individers sparepenger i Norge, kan en vise at folk overinvesterer i aksjer som er i samme bransje som egen arbeidserfaring. Resultatet er robust også når en tar hensyn til at en del selskaper deler ut aksjer til egne ansatte.

Livs- og pensjonsprodukter

De neste to artiklene ser på om det er rasjonelt å investere i livs- og pensjonsprodukter med garantert avkastning, for eksempel ytelsesbaserte pensjonsordninger.
"Optimal Pension Insurance Design" finner at individer ikke skal investere i garanterte produkter i følge forventet nytteteori. Svaret er motsatt dersom en antar at individer har preferanser lik "atferdsmodeller" (dvs. mer redd for å tape enn ønske om gevinst).


Det tredje arbeidet, "Intergenerational Effects of Guaranteed Pension Contracts", viser at livselskap har ulike generasjoner av kunder som subsidierer hverandre via uallokerte reserver i selskapet. For generasjoner som kommer inn i et selskap med store reserver, kan disse reservene øke avkastningen slik at det kan være optimalt i følge forventet nytteteori å kjøpe garanterte produkter.


Investeringsstrategi for Norge

I den siste artikkelen, "Strategic Asset Allocation for a Country", gies det råd til en investeringsstrategi for et land (med Norge som eksempel) der en tar hensyn til langsiktige relasjoner mellom finansielle aktiva og forpliktelser. Forfatteren finner at i tilfellet Norge er det optimalt å øke aksjeandelen i Statens Pensjonsfond - utland.

Prøveforelesning og disputas

Døskeland holder prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole 15. mai.

Tema for prøveforelesningen: The major empirical puzzles in household finance. Tid for prøveforelesningen: Kl. 10.15 - 11.00 Karl Borchs auditorium, NHH

Tittel på avhandlingen: Essays on Portfolio Choice Tid for disputas: 12.15 i Karl Borchs auditorium NHH

Medlemmer i bedømmelseskomiteen

  • Assistant professor Francisco J. Gomes, London Business School
  • Professor Kjetil Storesletten, Universitetet i Oslo
  • Professor Thore Johnsen, Norges Handelshøyskole

Hovedveileder: Professor Svein-Arne Persson, Norges Handelshøyskole

Trond M. Døskeland (f.1976) er oppvokst på Os i Hordaland. Han er utdannet siviløkonom (2000) og cand.merc. (2002) fra Norges Handelshøyskole.

Veiledere har vært Svein-Arne Persson, Thore Johnsen og Kjetil Storesletten.

Tekst: Red.