Disputas: Ingunn Elvekrok disputerer

Disputas

21. februar 2007 13:18

(oppdatert: 25. februar 2016 13:20)

Disputas: Ingunn Elvekrok disputerer

Ingunn Elvekrok skal torsdag 22. februar 2007 holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole. Tid for prøveforelesningen er torsdag kl. 11.15 - 12.00 i Karl Borchs auditorium NHH.

Tema for prøveforelesningen er "Medvirkning i praksis: utviklingstrekk, utfordringer og muligheter belyst av forskningen"

Tid for prøveforelesningen: 11.15 - 12.00 i Karl Borchs auditorium NHH

Tittel på avhandlingen: Medvirkning - mer enn medvirkning. Effekter av ulike medvirkningsformer i strategiske endringsprosjekt.

Tid for disputas

13.15 i Karl Borchs auditorium NHH

Medlemmer i bedømmelseskomiteen: 1. Professor Torbjørn Stjernberg, Handelshøgskolan ved Gøteborgs universitet 2. Professor Jonny Holbek, Høgskolen i Agder 3. Professor Joyce Falkenberg, Høgskolen i Agder 4. Forsker II/Førsteamanuensis Erik Døving, SNF/Høgskolen i Oslo

Hovedveileder: Professor Rune Lines, Norges Handelshøyskole

Prøveførelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte presse@nhh.no

Stikkord

Formålet med avhandlingen har vært å bidra til økt kunnskap om relasjonen mellom medvirkning og utfall av endringsprosjekter. Medvirkning betraktes som et flerdimensjonalt begrep, og de empiriske resultatene støtter antakelsen om at ulike medvirkningsformer gir ulike effekter. Studien omfatter 58 strategiske endringsprosjekter gjennomført i 32 bedrifter i læringsnettverket Nordvest Forum AS.

Funnene viser positiv sammenheng mellom medvirkning og en rekke avhengige variabler som er relevante i evaluering av suksess i endringsprosjekter. Den direkte effekten er beskjeden når medvirkning defineres som endimensjonalt begrep. Når medvirkning spesifiseres i dimensjoner har forklaringsmodellen imidlertid betydelig innvirkning på endringsprosess og endringsutfall og medvirkning påvirker endringsutfall både direkte og gjennom å påvirke endringsprosessen.

Studien har implikasjoner for ledelse og organisering av strategiske endringsprosjekter på flere områder. Resultatene viser at medvirkning har avgjørende betydning for tillit og forpliktelse til organisasjonen etter at endringsprosjektet er sluttført. Dette innebærer i praksis at ledere av endringsprosjekter bør legge vekt på å utarbeide og formidle retningslinjer som ligger til grunn for omfordeling av ressurser som følge av endringsprosjektet.

Tekst: Red.