Disputas: Turistmotivasjon og turisters kjøpsatferd

Disputas

28. november 2006 13:11

(oppdatert: 25. februar 2016 13:13)

Disputas: Turistmotivasjon og turisters kjøpsatferd

Nina Katrine Prebensen disputerer for avhandlingen A grammar of motives for understanding individual tourist behaviour fredag 1. desember 2006.

Avhandlingen består av seks artikler som belyser ulike aspekter ved turistmotivasjon og turisters kjøpsatferd. Resultatene viser at folks motiver for å reise på ferie påvirker de valg som gjøres med hensyn til hvor de reiser og hva de gjør på reisen.

Segmentering

Aktivitetene turistene utfører virker også inn på hvor tilfredse de blir med enkeltelementer ved reisen og med reisemålet som sådan. Studien anbefaler produsenter av reiser og opplevelser å utvikle produkter samt målrette markedskommunikasjonen mot identifiserte segmenter.

Interessant nok viser resultatene at sammenhengen mellom motiver og tilfredshet har relativt lav forklart varians, noe som utfordrer sentrale antakelser i markedsføringslitteraturen, nemlig at folk kjøper et produkt for å tilfredsstille et behov.

Videre viser studien sterkere sammenheng mellom motiver for reisen, reisetype og valg av aktiviteter for beslutningstakere enn de som ikke har deltatt i beslutningene relatert til reisen. Studien viser også at turister oppfatter begrepet "reisemål" ulikt.

- Vi fant at turister besøker ulike land og ulike steder innen land ut fra ulike motiver, noe som impliserer at det å merkevarebygge et land kan være problematisk.

"Ingen typisk turist"

En av studiene viser at turister ikke nødvendigvis ser seg selv som typisk turist. Dette reflekterer trolig at folk ønsker å bli oppfattet som individuell gjest og ikke som en del av en større masse, uansett type ferie. Et annet sentralt funn er at turistmotiver før og etter en reise i stor grad er stabile. Dette er en av flere viktige forutsetninger for å kunne måle kjøpsmotiver også i etterkant av en reise.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Marcus Selart, NHH.

Tema for prøveforelesningen: Clarify the concepts of consumers' "motives" and "motivation". Give an overview of what we know (and what we don't know) of consumers' motives and motivation of importance for marketers. Also discuss whether consumers' motives - and if so - in which way can be useful for beneficial segmentation in the tourism services.

Nina K. Prebensen er utdannet Cand. Merc. ved Norges Handelshøgskole. Arbeidet med doktorgraden har vært utført mens Prebensen var stipendiat ved Høgskolen i Finnmark. Hun arbeider nå som førsteamanuensis ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.

Tekst: Red.