Disputas: Distribusjonskanaler innen papirindustrien

20. juni 2006 12:43

(oppdatert: 25. februar 2016 12:44)

Disputas: Distribusjonskanaler innen papirindustrien

Dick Carlsson disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole torsdag 22. juni med avhandlingen: Planning and decision support in the pulp and paper supply chain. Tema for avhandlingen er planlegging av distribusjonskanaler innen masse- og papirindustrien.

Avhandlingen består av åtte artikler. De to første artiklene gir en oversikt i emnet gjennom å beskrive distribusjonskanaler og definere de planleggingsproblem som normalt forekommer.

 Den første artikkelen omhandler generelt hele masse- og papirindustrien, mens den andre fokuserer på den svenske papirmassebedriften Södra Cell sine distribusjonskanaler. I den første artikkelen gis også en oversikt over kommersielle beslutningstakere samt en gjennomgang av relevant litteratur.

Den andre artikkelen beskriver kortfattet et antall prosjekter som Södra Cell har gjennomført for å forbedre distribusjonskanalen til kunder.

Følgende seks artikler berører spesifikke planleggingsproblemer. I artiklene foreslås en løsning av de respektive problemene basert på operasjonsanalytiske modeller og løsningsmetoder. Modellene testes og verifiseres basert på reelle data fra Södra Cells distribusjonskanaler.

Artikkel tre behandler årsplanlegging av hele kjeden fra tilvirkning (hogst) via produksjon ved massebedriften og til kunder.

Også artikkel fire handler om langsiktig planlegging; i dette tilfellet avgrenset til optimering av distribusjonsstrukturen. Problemet omfatter blant annet å bestemme antall distribusjonslagre, og optimal lokalisering av disse.

Produksjonsplanlegging behandles spesifikt i artikkel fem. Fremstillingen av ulike produkter settes inn i et tidsskjema på den respektive produksjonslinje med hensyn til råvaretilgang og kundebehov.

Artikkel seks omhandler taktisk planlegging av råvaretilgangen gjennom analyse av i hvilken grad tilvirkningstilgangen skal sorteres i ulike sortiment. Sorteringen, som er forbundet med en kostnad, medvirker til å sette bedrifter med særskilte egenskaper for spesifikke produkter i en særstilling.

Artikkel sju berører tur- og returplanlegging av lastebilstransporter av virke fra skog til industri, og artikkel åtte transportplanlegging av masseleveranser fra bruk til lagerplasser eller kunder.

Av særskilt interesse i artikkel åtte er ruteplanlegging av de tre fartøy Södra Cell bruker for distribusjon til terminallager i et antall europeiske havner.

Dick Carlsson er utdannet skog.lic (Master i skogsvitenskap) ved Sveriges landbruksuniversitet. Han jobber nå som leder for kundeforsyningsavdelingen ved Södra Cell i Sverige.

Tekst: Red.