Lakseskatt: Staten lever av kronene, ikke prosentene

Siden grunnrenteskatten ble annonsert, har skatterådgivere, advokater og revisorer jobbet på spreng på finne måter å redusere effektene av grunnrenteskatten for lakseselskapene, skriver NHH-forsker Finn Kinserdal i DN. Foto: Astafjorden (wikipedia)
Innlegg

20. juni 2024 12:29

Lakseskatt: Staten lever av kronene, ikke prosentene

Grunnrenteskatten i havbruk er anslått av Finansdepartementet å gi cirka fem milliarder kroner i ekstra skatteinntekter i år. Staten kommer til å bli veldig skuffet.

Bård Misund og Atle G. Guttormsen skriver i DN 13. juni at skattesatsen på grunnrenteskatten i havbruk over tid bør bli omtrent 25 prosent. Dette som en kommentar til at DN/IntraFish rapporterte at den faktiske skattesatsen for 2023 var to til ti prosent (DN 10. juni).
Det DN referer til, er en analyse Fearnley Securities har gjort er å beregne grunnrenteskatten basert på selskapenes samlede driftsresultat for hele verdikjeden. Det er også dette departementet gjorde i høringsnotatet da grunnrenteskatten ble annonsert, i proposisjonen da lovforslaget ble fremmet og i beregning av skatteprovenyet for statsbudsjettet i 2024.
old trafford_ pxhere.com

Kommer nye Old Trafford fra Bergen?

Gamle Old Trafford lekker som en sil og er mer enn utslitt. Det vil koste milliarder å enten bygge nytt eller reparere. Kan en vill idé utviklet av arkitekter hos Vill Arkitektur i Bergen i samarbeid med undertegnede gjøre Manchester Uniteds hjemmebane sirkulær og bærekraftig?
Det departementet tydeligvis har glemt, er effektene av det de skrev i proposisjonen (s. 78): at det er «risiko for tilpasninger som kan redusere grunnrenteinntekten, både på kostnads- og inntektssiden». Og om det er!

Siden grunnrenteskatten ble annonsert, har skatterådgivere, advokater og revisorer jobbet på spreng på finne måter å redusere effektene av grunnrenteskatten for lakseselskapene, slik DN skrev 3. januar i fjor.

Og hva har de kommet opp med?

De omorganiserer konsernene sine.

Før grunnrenteskatten hadde oppdrettskonsernene mye av virksomheten i samme selskap. Finansdepartementet har i proposisjonen beregnet lakseskattprovenyet basert på resultatene i slike «integrerte» selskaper.

Nå er de fleste konsernene i ferd med å omorganisere seg. De lar bare konsesjonen og selve laksen – biomassen, er bransjens terminologi – ligge igjen i det opprinnelige aksjeselskapet. All annen virksomhet flyttes ut i nye selskaper (se figur i DN, nederst i innlegget).

finn kinserdal

NRK «avslører» at mange bedrifter ikke betaler skatt av overskudd. Kan de ikke lese regnskaper?

Jeg er tilhenger av at alle bidrar til fellesskapet og at man betaler riktig skatt. Men jeg er også tilhenger av edruelig og skikkelig journalistikk, og især fra vår alles NRK, skriver Finn Kinserdal i DN.

De nye selskapene er for eksempel et driftsmiddelselskap – eier av oppdrettsanlegget, bygninger og annet – et slakt-/frakt-selskap, et administrasjons-/ansatte-selskap, og et smoltselskap (som mange av dem hadde fra før).

-De nye selskapene selger sine tjenester med normal fortjeneste til det opprinnelige «bare biomasse»-selskapet. Dermed løftes mye av resultatene over fra det opprinnelige selskapet til de nye selskapene. Resultatet blir at grunnrenteskatten på 25 prosent beregnes av at mye lavere overskudd.

Dette er ikke ulovlig; alle transaksjoner mellom aksjeselskaper skal basere seg på armlengdes avstand-prinsippet. Men det er likevel en skattetilpasning som gjør at det ligger mye mindre overskudd igjen i grunnrente-beskatningsselskapet enn før.

 

Er en slik skattetilpasning overraskende for departementet?

 

Overhodet ikke; lignende tilpasning skjedde da rederibeskatningen kom, og vi har sett det i barnehagesektoren, der det ikke er lov å tjene penger på selve barnehagedriften. Som kjente løste private barnehageeiere dette med å flytte eiendommen, drift og administrasjon ut fra barnehagen, fakturere for tjenestene, inklusive fortjeneste, og det lå nesten ingen overskudd igjen i selve barnehagedriften.

strømmast_pexels

Rystad regner feil – overdriver kostnadene for kjernekraft

En faglig feil i beregningene i Rystad-rapporten gir for høye kostnader for kjernekraft sammenlignet med andre energiformer, skriver Finn Kinserdal i DN.

Lignende effekter har forskere påvist at også utenlandske selskaper bedriver når de selger sine varer og tjenester fra et lavskattland til Norge; som gjør at det ligger påfallende lite resultat til beskatning igjen i Norge.

Det er derfor overraskende at departementet ikke tar dette innover seg i sine regnestykker.

Finansdepartementet anslo i sine opprinnelig beregninger, med 40 prosent grunnrenteskatt, et årlig, gjennomsnittlig ekstraproveny fra skatten til cirka 3,5 milliarder kroner, med lavere fortjeneste enn det vi ser i dag.

Mowi anslo i sitt høringssvar provenyet for næringen å utgjøre inntil ti milliarder kroner årlig, men hadde vel gode grunner til å dra på litt.

finn kinserdal

Kan kreativ bruk av bærekraftinformasjon brukes til å få meravkastning?

For en investor er det uansett verdt å merke seg at ESG-score på samme selskap varierer mye mellom de ulike ratingbyråer, skriver Finn Kinserdal i Kapital.

Endelig skattesats ble som kjent 25 prosent. Departementet anslo i statsbudsjettet for 2024 at provenyet, basert på 2023-tall, ville bli cirka fem milliarder, inklusive forhøyet produksjonsavgift.

 

Jeg har gjort grove anslag på hva effekten vil bli for de store lakseselskapene ved å flytte ut deler av virksomheten og tilhørende fortjeneste ut fra grunnrenteskatt-selskapet. Jeg kommer frem til at rundt halvparten av resultatet vil bli flyttet ut i et normalår – og selvsagt mindre når lakseprisene er høye, og mer eller kanskje alt når lakseprisene er lave).

Slår det til, vil forventet skatteproveny bli cirka halvparten av det departementet anslår.

 

Beregnet på hele verdikjeden blir den effektive skatten da grovt sett 12,5 prosent, altså tett på det DN refererer fra Fearnleys analyser.

I tillegg til dette kommer at statens inntekter fra auksjoner av konsesjoner gikk dramatisk ned idet lakseskatten ble kjent; verdien av fiskeoppdrett er selvsagt lavere med en grunnrenteskatt.

Vektet gjennomsnittspris i auksjoner falt fra cirka 220.000 til cirka 155.000 kroner per tonn etter at lakseskatten ble annonsert, altså en inntektsnedgang på 30 prosent. Staten dro derfor inn «bare» 5,3 milliarder kroner på auksjoner i 2022. Alt annet like gikk dermed staten glipp av 2,3 milliarder grunnet lavere auksjonspriser. Også formuesskatten blir lavere, selv om effekten her er liten.

 

Misund og Guttormsen har sikkert rett i at det blir en effektiv skatt på rundt 25 prosent på det som er igjen av resultater i «bare biomasse»-selskapene. Men den kaken er altså blitt ganske liten nå.

Og staten lever som kjent av skattekronene og ikke prosentene.

Innlegget var først publisert i DN 18. juni 2024.