Avhandling om håndtering av usikkerhet

benjamin narum
Benjamin Narums PhD-avhandling ser på håndtering av usikkerhet i lys av et mål om å formulere beregningsmodeller som finner effektive strategier under kompliserte forhold. Han disputerer for PhD-graden ved NHH 6.mai.
Disputas

12. april 2024 10:20

Avhandling om håndtering av usikkerhet

Benjamin Narum disputerer for PhD-graden ved NHH 6.mai 2024 med avhandlingen «Representations of Uncertainty for Decision Modelling».

En har sjelden eksakt informasjon om fremtidige hendelser når beslutninger skal tas, og dersom usikkerhet kan få betydelige konsekvenser for beslutninger, bør det endre ens tilnærming til beslutningstaking. Typisk ønsker en da å benytte opsjoner, som skaper en fleksibilitet til å håndtere en rekke ulike utfall.

Benjamin Narums avhandling ser på håndtering av usikkerhet i lys av et mål om å formulere beregningsmodeller som finner effektive strategier under kompliserte forhold. Vanlige anvendelsesområder for slike beslutningsstøttemodeller er logistikk, økonomi, finans og ingeniørfag. Der kan håndtering av usikkerhet være utfordrende, fordi det typisk krever at man løser utfordrende integraler.

Første del av avhandlingen utforsker effektive integrasjonsteknikker. Målet er å utvide omfanget av anvendelser som effektivt kan håndteres ved beslutningsmodellering. Den andre delen av avhandlingen ser på operasjonell risikohåndtering innen havbruk. Her kreves gode modelleringsantakelser for slakteplanlegging, effektive beregningsteknikker, og evnen til effektiv håndtering av usikkerhet blir utfordret.

I den første artikkelen presenterer Narum en integrasjonsteknikk som benytter modellers struktur til å representere usikkerhet. Metoden ser på sammenhengen mellom beslutninger og deres implikasjoner til å konstruere svært kompakte representasjoner av usikkerhet. Den andre artikkelen er en litteraturgjennomgang av teknikker for å kvantifisere beslutningers ytelse med hensyn til usikkerhet. Artikkelen utforsker nære relasjoner mellom beregninger av sannsynlighetsfordelinger og funksjoner, samt teknikker for å dele vanskelige integraler opp i mer håndterlige komponenter. Forfatterne viser også at enkelte intuitive fremgangsmåter for å representere usikkerhet kan systematisk gi misvisende konklusjoner.

thomas lange

Årsaker til manglende skatteetterlevelse

Thomas Lange disputerer for PhD-graden ved NHH 26. april 2024 med avhandlingen «The Effects of Labour Migration and Interventions on Tax Compliance».

Havbruksselskaper er eksponert for betydelig biologisk-, operasjonell- og markedsrisiko, samt at slakteplanlegging krever kompliserte avveininger mellom ulike lokaliteter og operasjonelle begrensninger. Dette gjør havbruk godt egnet for bruk av kvantitative beslutningsverktøy. Forfatterne utvikler en forecasting-modell for å kvantifisere biologisk risiko, og denne viser stor eksponering med betydelige forskjeller mellom ulike produksjonslokaliteter. Videre viser beslutningsmodeller at diversifisering mellom lokaliteter og håndtering av usikkerhet kan inkorporeres i slakteplaner for å forbedre dem betydelig. Forfatterne konkluderer også utfra modellene at havbruksselskapers risikoeksponering er stor.

Veiledere:

Professor Julio Cesar Goez (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Stein Wallace, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Aud. Karl Borch, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Scenario generation for multi-stage problems: Theoretical developments and practical applications

Bedømmelseskomiteen:

Professor Jonas Andersson (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor David Morton, Northwestern University

Førsteamanuensis Peter Schütz, NTNU

Om kandidaten:

Benjamin Narum har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

benjamin.narum@nhh.no